ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators)

Byrån för samarbete mellan tillsynsmyndigheter inom energiområdet (ACER) har i uppdrag att på EU-nivå bistå nationella energitillsynsmyndigheter och att vid behov samordna deras verksamheter. ACER:s verksamhet har tre huvudområden:

 • att stödja framtagandet av gemensamma bestämmelser och initiativ
 • att lämna yttrande om tioårsplaner för nätutveckling och säkerställa att dessa stämmer mer prioriteringar på EU-nivå
 • att övervaka marknaderna för grossistenergiprodukter.
 • Besök gärna ACER:s webbplats här (informationen är på engelska)

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter (hushållskunder) och företag på el- och gasmarknaden. ARN:s prövning av tvister är ett snabbt och enkelt men ändå rättssäkert alternativ till domstol. ARN gör ingen egen utredning av vad som hänt utan det är upp till parterna att lämna in och presentera det underlag nämnden ska ta ställning till.

Vid bedömning av en tvist utgår nämnden från gällande rätt, det vill säga lagstiftning och rättspraxis. Nämnden ger i sitt beslut ett förslag till hur tvisten bör lösas. Innan man anmäler en tvist ska man först kontrollera att tvisten kan prövas hos ARN. Företaget ska exempelvis först ha avvisat kravet. Man måste också göra anmälan inom 6 månader från den dag då företaget sa nej till kravet. Kravet måste vanligtvis också ligga över en viss värdegräns.

Viktigt att känna till är att ARN endast lämnar rekommendationer och dessa går inte att överklaga, däremot kan konsumenten eller företaget begära prövning av tvisten i allmän domstol.

Balansansvarig el

Balansansvariga har ett avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät. De elhandlare som har ett balansansvar har ett ekonomiskt ansvar för att tillförd mängd el och uttagen mängd el alltid är i balans i de inmatnings- och uttagspunkter som omfattas av balansansvaret. Om en elhandlare inte vill hantera sitt balansansvar kan elhandlaren låta en annan elhandlare eller specialiserat företag sköta balansansvaret.

Balansansvarig gas

Balansansvariga är aktörer som har ett avtal om balansansvar med den systemansvarige, det vill säga Swedegas. Balansansvariga ansvarar ekonomiskt för att uttag av gas i deras uttagspunkter motsvaras av inmatningar. Eftersom import från Danmark är det enda sättet att föra in större mängder gas till Sverige är de fyra balansansvariga också aktiva på den danska marknaden. De kan också agera som gashandlare. Vissa balansansvariga erbjuder även sina kunder att handla gas i Tyskland för vidare transport till Sverige.

Branschorganisation för gasaktörer

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Elbörserna

Börserna tillhandahåller system för fysisk och finansiell handel med grossistenergiprodukter. De vanligaste aktörerna på börserna är elproducenter, elhandlare och större energiförbrukare.

På Nord Pool handlas el med fysisk leverans av den så kallade spotmarknaden (dagen-före-marknaden) eller intradagsmarknaden. All handel på Nord Pool resulterar i fysisk leverans. På Nasdaq Commidites kan aktörer handla finansiella kontrakt, dessa kontrakt avräknas mot ett referenspris som beräknas dagligen på dagen-före-marknaden. Genom handel i finansiella kontrakt kan aktörer säkra sig mot prisvariationer på upp till 10 års sikt.

Nya EU-regelverk har öppnat upp för fler börser än Nord Pool och Nasdaq Commodities i Norden. Börserna har en mycket viktig uppgift att tillhandahålla system för en transparent och pålitlig prissättning.

Elhandlare

Elhandlare (i lagen elleverantörerna) köper in el, vanligtvis från den nordiska elbörsen Nord Pool, för att sedan sälja den vidare till sina kunder. Elhandlaren säljer och köper el på en fri marknad i konkurrens med andra elhandlare. På denna marknad råder fri prissättning så det är upp till kunden att välja den elhandlare som erbjuder det bästa avtalet.

Samtliga svenska elhandlare (drygt 100) är skyldiga att rapportera priser och villkor för de vanligaste avtalen till Ei. Elhandlare kan även handla finansiella kontrakt för att minska risker kopplade till prisvariationer. Denna handel sker i regel på Nasdaq Commodities.

Elkund

Som elkund behöver man teckna två olika avtal:

 1. Avtal med ett elnätsföretag
 2. Avtal med en elhandlare

Om elkunden inte tecknar något särskilt elhandelsavtal, kommer man ändå att få el men förmodligen till ett dyrare pris än om man väljer elhandlare själv. Det sker genom att elnätsföretag anvisar kunden en elhandlare. Till hjälp att välja elhandlare finns Ei:s prisjämförelsesajt Elpriskollen. Här finns också mer information för att öka konsumenternas (hushållskundernas) kunskap.

Elnätsföretag 

Elnätsföretagen är de företag (cirka 170) som äger elnätet och ansvarar för att elen transporteras från produktionsanläggningarna till kunderna. Ett elnätsföretag måste ha tillstånd (så kallad nätkoncession) att bygga ledningar.  Det är Energimarknadsinspektionen som beviljar tillstånden och bedömer skäligheten för de sammanlagda intäkter som elnätsföretaget får ta ut av sina kunder.

Elproducent

Elproducenterna förser elsystemet med kraft från sina produktionsanläggningar. Gruppen producenter är mycket skiftande och sträcker sig från några av Europas största energibolag till privatpersoner som äger småskalig vatten-, vind-, eller solenergianläggningar. Större producenter agerar ofta i eget namn på kraftbörserna där de både säljer el fysiskt och prissäkrar sig finansiellt. Mindre producenter väljer ofta att sälja sin el till en större aktör som i sin tur kan agera på marknaden.

Energimarknadsinspektionen (Ei)

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en statlig myndighet med tillsynsansvar över energimarknaderna. Ei har tre verksamhetsområden:

 • tillsyn och tillstånd
 • regelutveckling
 • kundinformation

Inom området tillsyn och tillstånd ger Ei bland annat tillstånd att bygga elledningar beslutar om elnätsföretagens samlade intäkter, prövar skäligheten i anslutningsvillkor och bedriver marknadsövervakning på grossistmarknaderna. I huvudsak grundas Ei:s befogenheter på ellagen (1997:857) och även andra lagar och regler, till exempel ett antal EU-förordningar.

Inom området regelutveckling gör Ei främst utredningar på uppdrag av regeringen, men Ei kan även på eget initiativ föreslå regeländringar för att förbättra marknadens funktion.

Inom området kundinformation driver Ei en webbplats www.elpriskollen.se där konsumenter (hushållskunder) ges möjlighet att jämföra elpriser och öka sin kunskap inom området. Till Ei:s konsumentkontakt kan konsumenterna vända sig med frågor om elmarknaden.

Energimyndigheten

Energimyndigheten är en statlig myndighet som verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning. Myndigheten ska hjälpa Sverige och den svenska industrin och offentlig sektor att uppfylla de mål som svenska riksdagen har satt upp. Energimyndigheten har till exempel regeringens uppdrag att främja en kraftig utbyggnad av svensk vindkraft.

När det gäller krishanteringssystemet har Energimyndigheten en viktig roll genom att vara förvaltningsmyndighet för tillförsel och användning av energi. Energimyndigheten är också den myndighet som utbildar kommunernas energi- och klimatrådgivare.

Gasanvändare

Gasanvändare är de som förbrukar naturgas. Det kan vara allt ifrån industrier till hushåll. En gasanvändare måste ha ett avtal med en gasleverantör för att kunna köpa gas och ett avtal med en nätägare för anslutning till gasnätet.

Gasleverantör/Gashandlare

Naturgashandlarna köper gas för vidare försäljning till slutkunder. Handlare kan antingen köpa gas från Danmark eller från biogasanläggningar. Handlarens verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad där kunderna oavsett var de befinner sig i nätet har möjlighet att välja det kontrakt som passar dem bäst. På den svenska gasmarknaden är flera av handlarna även balansansvariga.

Kommunal rådgivning

Som konsument (hushållskund) kan man vända sig till sin hemkommun för rådgivning i olika frågor. Konsumentvägledarna erbjuder rådgivning före köp samt vägledning vid tvister. Budget- och skuldrådgivarna kan erbjuda råd och stöd vid betalningsproblem.

Energi- och klimatrådgivarna kan erbjuda analys av energianvändningen, råd vid val av ny värmekälla, lämna information om aktuella bidragssystem samt ge information om vilka åtgärder du kan vidta för att din energianvändning ska vara både trygg och effektiv.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Energimarknadsbyrån är en oberoende byrå som ger information och vägledning till konsumenten i frågor som rör el- och naturgasmarknaden. Rådgivningen till konsumenten är kostnadsfri. Byråns uppgift är också att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag.

Mellan Ei och Energimarknadsbyrån finns en överenskommelse som innebär att byrån är nationell kontaktpunkt för el- och naturgasmarknaden

Som kund kan man kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå till exempel:

 • Frågor eller ett klagomål på fakturan eller annat som rör dig som kund. Byrån kan också hjälpa dig om du inte kommer överens med energiföretagen. Då kan byrån ge information och vägledning om vilka lagar och andra regler som finns.
 • Om du vill ha information om avtal, aktuella priser och prisutveckling, samt om frågor som rör debitering, byta av el- eller gashandlare, avtalsformer, lagar och avtalsvillkor.
 • Om du behöver förklaringar av begrepp som förekommer och används i avtalsvillkor på din faktura eller i företagens marknadsföring av sina produkter.
 •  För mer information besök gärna Energimarknadsbyrån

Konsumentverket (KoV)

Konsumentverket är en statlig myndighet som efter anmälningar från konsumenter (hushållskunder) bland annat kan kontrollera så att energiföretagen inte använder vilseledande marknadsföring, felaktig prisinformation eller oskäliga avtalsvillkor.

Lagerägare gas

En lagerägare är en aktör som äger ett lager som är kommersiellt tillgängligt för marknadens aktörer. Större lager kan användas för säsongutjämning av gasförbrukning, medan mindre lager kan användas för att hantera tillfälliga avbrott i gasförsörjningen. I Sverige finns det ett lager nära Halmstad som ägs av Swedegas. Lagrets storlek är liten i förhållande till den totala förbrukningen men utgör en viktig del i hanteringen av försörjningsstörningar.

Naturgasproducent

I Sverige finns inga fyndigheter av naturgas och därmed ingen anläggning för produktion av naturgas. Största delen av den naturgasen som används i Sverige kommer till Sverige via transmissionsledningen mellan Sverige och Danmark under Öresund.

Lokalt förekommer produktion av biogas i Sverige som kan användas i naturgassystemet om den uppgraderas till naturgasstandard. Ett flertal sådana anläggningar finns varav de största finns i Göteborg och i närheten av Ystad.

Nätägare gas

Gasnätsägarna äger och driver de ledningsnät som tar gasen från det västsvenska transmissionsnätet till kunderna. För närvarande finns det fem sådana företag. Distributionsnäten kopplar mot stamnätet genom en mät- och reglerstation där gasen mäts och trycket sänks. Ett gasnätsföretag måste ha tillstånd (så kallad koncession) för att bygga och driva gasledningar. Det är regeringen som beslutar om detta tillstånd efter att Ei granskat ansökan. Ei bedömer skäligheten för de sammanlagda intäkter som gasnätsföretaget får ta ut av sina kunder.

Större förbrukare

Större förbrukare är företag som är verksamma i elintensiva branscher, till exempel pappersindustrin eller stålverk. Större förbrukare kan ha resurser att själva agera på marknaderna för elkraft men en del går via andra bolag, så kallade portföljförvaltare. Stora förbrukare kan delta i den förbrukningsminskning som ingår i effektreserven, läs mer nedan om Svenska kraftnät.

Svenska Kraftnät (SvK)

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät, SvK) är ett statligt affärsverk med flera ansvarsområden. En viktig uppgift är att förvalta, driva och utveckla det svenska stamnätet där elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten (på de regionala och lokala elnäten är det sedan de övriga elnätsföretagen som ansvarar för transporten) och även till utlandsförbindelserna. Eftersom det svenska elnätet är sammankopplat med intilliggande länder sker Svenska kraftnäts verksamhet i samarbete med övriga nordiska och baltiska stamnätsoperatörer.

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla kraftbalansen och driftsäkerheten i det svenska elnätet (Förordning om systemansvaret för el 1994:1806). De ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är certifierad som systemansvarig av Ei (Lag om certifiering av stamnätsföretag för el 2011:710). På så sätt kan Svenska kraftnät sägas ansvara för den kortsiktiga effekttillförseln. De upphandlar även den så kallade effektreserven (Lag 2003:436 om effektreserv och förordning 2010:2004 om effektreserv) inför varje vinter där förbrukare och producenter kan sälja kapacitet för förbrukningsminskningar eller produktionsökningar.

Svenska kraftnät är också myndighet för den svenska elberedskapen och arbetar för att stärka landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Systemansvarig

Svenska kraftnät har rollen som systemansvarig det är de som driver och förvaltar stamnätet i Sverige. Det innebär att det är Svenska kraftnät som ser till att produktion och import motsvarar den förbrukning och export som finns för hela landet.

Systembalansansvarig gas

Swedegas ansvaret för att kortsiktigt balansera in- och utmatning av gas i det västsvenska naturgassystemet, det så kallade systembalansansvaret. Balanseringen av nätet underlättas av förmågan att lagra gas i ledningarna, så kallad linepack, det är därför inte nödvändigt att balansera momentant såsom Svenska kraftnät gör för elnätet. För att säkerställa balanseringen tecknar Swedegas balansavtal med aktörer på gasmarknaden, så kallade balansansvariga. De balansansvariga åtar sig att ansvara ekonomiskt för att slutanvändarnas förbrukning motsvaras av tillförseln.

Transmissionsnätägare för gas

Transmissionsnätägare äger och driver ledningar som under högt tryck transporterar gasen från Danmark upp genom det västsvenska naturgasnätet. Swedegas AB är certifierad transmissionsnätägare (Lag om certifiering av vissa naturgasföretag 2011:711) och sköter drift och underhåll av stamnätet samt ser till att förbrukning och tillförsel av gas är i balans. Swedegas äger också ett mindre gaslager som är tillgängligt för kommersiella aktörer. Lagret har en viktig funktion för försörjningen av skyddade kunder, bland annat hushåll vid en försörjningskris.

I Stockholm naturgasnät fyller Gasnätet Stockholm AB motsvarande roll som Swedegas. Stockholm gasnät har inte lika högt tryck i ledningarna som Swedegas nät, vilket gör att de i vissa avseende liknar distributionsnäten i sin tekniska utformning.