Under 2013 beslutade EU:s medlemsstater om nya gemensamma regler för utbyggnaden av el och gasledningar mellan länderna (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer).

Regelverket innehåller en procedur för att vartannat år bestämma vilka energiinfrastrukturprojekt inom EU som det finns ett gemensamt europeiskt intresse av att de genomförs. Så här långt har EU-kommissionen i oktober 2013 fastställt en lista med projekt av gemensamt intresse (Project of Common Interest).

Syftet med regelverket

Syftet är också att underlätta det praktiska genomförandet av PCI-projekten genom ett regelverk som ska leda till att förenkla och samordna tillståndsprocesser mellan länderna, men också genom regler som ger projektägarna möjlighet att söka särskilda EU-medel för att underlätta finansieringen av PCI projekt. För perioden 2014-2020 finns 5.85 miljarder EURO i den så kallade CEF-fonden som projektägarna kan söka.

PCI projekt

EU-kommissionen fastställde i oktober 2013 den första listan med projekt av gemensamt intresse (PCI). I november 2015 fastställde EU-kommissionen den andra PCI listan.

PCI-listan innehåller över 200 projekt varav Sverige har två projekt

Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att ta fram den tredje PCI-listan. Den tredje PCI -listan beräknas vara klar under hösten 2017.

Det här gör Ei när det gäller projekt av gemensamt intresse

I egenskap av en av EU:s energitillsynsmyndigheter har Ei flera uppgifter enligt regelverket. Ei ska delta i utvärderingen av de projekt som ansöker om att bli PCI-projekt.

Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en tredje PCI-lista som beräknas beslutas under hösten 2017. Vidare ska Ei offentliggöra de metoder och kriterier som används för att utvärdera investeringar i el- och gasinfrastrukturprojekt av gemensamt intresse.

I varje medlemsstat ska det utses en behörig myndighet som har ett särskilt ansvar att samordna de tillståndsprocesser som behövs för att ett projekt av gemensamt intresse ska kunna förverkligas. I Sverige är regeringen behörig myndighet, men en stor del av den behöriga myndighetens uppgifter har delegerats till Energimarknadsinspektionen (Ei). Det innebär att Ei har uppdraget att underlätta och samordna tillståndsprocessen för projekt av gemensamt intresse. Regeringen har dock kvar ansvaret för att fastställa tidsfrister.

Ei har också tagit fram en handbok för de som vill genomföra ett PCI-projekt

I Sverige ska Ei använda det så kallade samarbetsschemat vid handläggningen av en ansökan om tillstånd för ett PCI-projekt (se art 8.3 c i förordning (EU) nr 347/2013).

Vidare ska Ei i det enskilda fallet på ansökan av en stamnätsoperatör pröva om kostnader för ett individuellt projekt ska fördelas mellan den svenska stamnätsoperatören för el respektive gas, (Svenska kraftnät och Swedegas) och stamnätsoperatörer i andra länder.