Publikationer

search

Skriv in namnet på det du söker i sökrutan eller välj typ av publikation.

Mejla till redaktionen@ei.se om du inte hittar det du letar efter.

 • Slutrapport: Tillsyn gällande efterlevnad av transparensförordningen 2015-2018 Ei R2018:02

  Skapad: Granskad:

  Det är Ei som granskar att transparensförordningen efterlevs. Marknadsaktörerna informerar marknaden om otillgänglighet i produktionsanläggningar, förbrukningsanläggningar eller transmissionslinjer som påverkar överföringskapaciteten mellan elområden. Dessutom rapporterar den systemansvariga för överföringssystemet, Svenska kraftnät, information om planerad produktion, förbrukning och annan viktig information om marknadsförhållandena på grossistmarknaden för el. Ei har under perioden juni 2015 till januari 2018 genomfört ett tillsynsprojekt där berörda aktörer besökts och de fått redogöra för de rutiner de har för att säkra regelefterlevnaden. Resultatet av tillsynen presenteras i denna rapport.

 • Measures to increase demand side flexibility in Swedish electricity system - Abbreviated version Ei R2017:10

  Skapad: Granskad:

  The task was reported to the Government in December 2016 in the report Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (“Measures to increase demand side flexibility in the Swedish electricity system”) This report is an abbreviated version of the report, which has also been adapted for an international readership. This means, for example, that the more detailed descriptions of proposed legislation and administrative circumstances have been deleted, while some additions have been made in order to explain regulations and circumstances on the Swedish market that may be of international interest. Summaries of the views obtained from the actors on the market during the course of the work have also mainly been excluded from this abbreviated version.

 • Funktionskrav på elmätare Ei R2017:08

  Skapad: Granskad:

  Ei lämnar i den här rapporten förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Förslagen bygger på de åtta funktionskrav som Ei föreslog i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09). Det finns också en sammanfattning av rapporten som är översatt till engelska. There is a summary in English of the report available.

 • Regulatorisk kalkylränta - en teoretisk översikt

  Skapad: Granskad:

  EY har på uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) analyserat det reglermässiga avkastningskravet (kalkylräntan) för elnät och jämfört hur den riskfria räntan hanteras i elnätsregleringen i sju västeuropeiska länder. EY:s rapport var ett av underlagen i Ei:s arbete med att ta fram förslag till hur elnätsföretagens avkastning ska regleras.

 • Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 Ei R2017:07

  Skapad: Granskad:

  Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att föreslå en författningsreglering avseende en rimlig avkastning vid fastställandet av intäktsramar för elnätsföretag. I uppdraget ingår också att se över bestämmelserna om elnätsföretagens intäkter från nätverksamheten och vid behov lämna författningsförslag. Slutligen framgår även att Ei ska ta fram och redovisa elnätsföretagens investeringar i elnäten.