Ei kommer till viss del inhämta synpunkter direkt från olika aktörer genom dialogmöten. Projektgruppen vill dock inte begränsa urvalet till endast dessa, utan vill också bjuda in andra intressenter att lämna skriftliga synpunkter på hur elnätsregleringen kan utvecklas.

Välkommen att lämna skriftliga synpunkter senast den 11 maj

För att kunna ta hand om alla synpunkter behöver vi ha dem senast den 11 maj 2017. Underlaget skickas via e-post till registrator@ei.se, ange diarienummer 2016-103215. För att vi ska kunna granska allt underlag ordentligt ber vi er begränsa era synpunkter till maximalt åtta sidor. De synpunkter vi får in kommer att utgöra ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet.

Vad vill vi ha synpunkter på?

Det som projektgruppen för Ei:s regeringsuppdrag önskar synpunkter på är hur regleringen kan utvecklas. Det kan till exempel gälla vilken metod Ei tillämpar för att beräkna intäktsramarna, eller utformningen av de rättsregler som regleringen grundar sig på.

Seminarium den 8 juni

Den 8 juni kommer Ei även att bjuda in till ett seminarium om elnätsreglering. Då har intressenter möjlighet att komma med synpunkter på några av de förslag som Ei tagit fram inom ramen för regeringsuppdraget "Utvecklad reglering för framtidens elnät". Semnariet kommer att hållas i Stockholm. Tid, plats och mer information publiceras under maj månad.