EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände föreskrifterna den 17 augusti 2016 och dagen efter publicerades de i EU:s officiella tidning. Föreskrifterna börjar tillämpas tre år efter att de offentliggörs, det vill säga i augusti 2019, med undantag för vissa artiklar.

Nätföreskrifterna DCC anger krav för nätanslutning av:

  • förbrukningsanläggningar anslutna till överföringssystemet
  • distributionsanläggningar anslutna till överföringssystemet
  • distributionssystem (inklusive slutna distributionssystem)
  • förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem

Föreskrifterna bidrar till att främja en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor. De ska även främja systemsäkerheten.

Ei fortsätter arbetet med föreskrifterna

DCC är de andra nätföreskrifterna om anslutning av el som träder ikraft. De första var Nätföreskrifterna Requirements for Generators (RfG), som är nätföreskrifter som anger krav för nätanslutning av generatorer. RfG trädde i kraft i maj 2016.

För Sveriges del innebär ikraftträdandet av de EU-föreskrifterna DCC att nuvarande nationella regelverk kan behöva kompletteras eller justeras för att vara i linje med föreskrifterna.

Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer under året att jobba med myndighetens uppgifter som måste vara uppfylla inom nio månader efter att nätföreskrifterna har trätt i kraft. Ei kommer till exempel att ta fram kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i förordningen.

Läs mer