Föreskrifterna behandlar krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler.

Föreskrifterna syftar till att säkerställa systemsäkerheten i elnätet och är en del i EU:s arbete för att främja en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor.

EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände föreskrifterna den 26 augusti 2016 och den 8 september publicerades de i EU:s officiella tidning. Föreskrifterna börjar tillämpas tre år efter att de offentliggörs, det vill säga i augusti 2019, med undantag för vissa artiklar.

Nätföreskrifterna HVDC gäller för:

  • System för högspänd likström som förbinder synkronområden eller kontrollområden, inklusive back-to-back-system.
  • System för högspänd likström som ansluter kraftparksmoduler till ett överföringsnät eller ett distributionsnät.
  • Inbäddade system för högspänd likström som finns inom ett kontrollområde och som är anslutna till överföringsnätet.
  • Inbäddade system för högspänd likström som finns inom ett kontrollområde och som är anslutna till distributionsnätet, om en gränsöverskridande inverkan visas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

Tredje föreskrifterna om anslutning av el

HVDC är de tredje nätföreskrifterna om anslutning av el som träder i kraft.

De första var nätföreskrifterna Requirements for Generators (RfG), som är nätföreskrifter som anger krav för nätanslutning av generatorer. RfG trädde i kraft i maj 2016.

De andra var nätföreskrifter Demand Connection (DCC) som anger krav för nätanslutning av förbrukare. DCC trädde i kraft 7 september 2016.

Ei fortsätter arbetet med föreskrifterna

För Sveriges del innebär ikraftträdandet av EU-föreskrifterna att nuvarande nationella regelverk kan behöva kompletteras eller justeras för att vara i linje med föreskrifterna.

Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer under året att jobba med myndighetens uppgifter som måste vara uppfyllda inom nio månader efter att nätföreskrifterna har trätt i kraft. Ei kommer till exempel att ta fram kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i förordningen.

Läs mer