Den 28 september bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in intressenter till ett samråd om nätföreskriften Requirement for Generators, (RfG) (för anmälan till samrådet, se länk längre ner på sidan).

Nu finns ett underlag för diskussion angående kriterier för undantag. Konsultföretaget Sweco har tagit fram förslaget på uppdrag av Ei.

När nätföreskriften är genomförd går det att ansöka om undantag från en eller flera bestämmelser i förordningen. Undantag kan gälla både nya och befintliga kraftproduktionsmoduler (KPM).

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på Ei:s förslag på kriterier för undantag. Kriterier för undantag berör främst elnätsföretag och ägare av produktionsanläggningar.

 

Ei vill förtydliga följande i rapporten:

  1. Generella kommentarer: Rapporten behandlar kriterier för undantag. De som kan ansöka om undantag är ägare av kraftproduktionsanläggning, berörd systemansvarig eller berörd systemansvarig för överföringssystemet.
  2. Figur 1: Det streckade området anger ett område med mindre produktionsanläggningar som är anslutna till nät med konstruktionsspänning om högst 170 kV.
  3. Avsnitt 1.3: "Medlemsstaten kan också föreskriva om att Svenska kraftnät blir ansvarig för att fastställa krav istället för lokal- och regionnätoperatörer (Artikel 7.9)." Ei har ställt frågan om det finns skäl att använda artikel 7.9 inom ramen för projektet " Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el – översyn av ansvarsfördelning och behov av kompletterade nationell lagstiftning" till Svenska kraftnät och till Energiföretagen Sveriges arbetsgrupp för anslutningskoderna. Ei kommer att behandla inkomna svar inom det projektet.
  4. Avsnitt 2.1: Se punkt 2 ovan.
  5. Avsnitt 2.1.1, punkt 1 och 2: Även berörd systemansvarig eller berörd systemansvarig för överföringssystemet kan ansöka om undantag. Se artiklarna 62 och 63 i nätföreskriften.

Lämna synpunkter

Samrådet är ett tillfälle att lämna synpunkter. Underlaget är ett utkast.

Ei vill gärna få in synpunkter på förslaget till kriterier och på de avfärdade kriterierna. Även andra kriterier för undantag är tänkbara, det vill säga det går att lämna in egna förslag.

Ei kommer förutom samråd med intressenterna att utbyta erfarenheter med tillsynsmyndigheterna i Norden och med ACER.

Synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt vid samrådet den 28 september alternativt kan de mailas in till registrator@ei.se senast den 4 oktober. Ange då diarienummer: 2016-100304.

Tid, plats och anmälan till samrådet

Samrådet sker i Ei:s möteslokaler i Stockholm den 28 september. Mer information om samrådet och hur du anmäler dig hittar du nedan.

Kort om nätföreskriften

Nätföreskriften anger regler för anslutning av betydande kraftproduktionsanläggningar till elnätet. Föreskrifterna bidrar till att främja en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor, systemsäkerheten och integration av el från förnybara källor.