• Utökat samarbete för att övervaka elbörser

  Skapad: Granskad:

  De nordiska och baltiska tillsynsmyndigheterna uttalar sig gemensamt om samarbetet med den regionala övervakningen av energimarknaderna. I och med REMIT-förordningen, som syftar till att öka transparensen på Europas el- och gasmarknader, har såväl möjligheten som behovet av samarbete ökat på både regional nivå som på EU-nivå.

 • Preliminära siffror för REMIT-avgiften

  Skapad: Granskad:

  Den 31 oktober 2015 var senaste dagen för marknadsaktörerna att rapportera de uppgifter som ska ligga till grund för beräkningen av avgiften för tillsyn- och marknadsövervakning för 2015. Några få marknadsaktörer har ännu inte rapporterat sina uppgifter och kommer att få en påminnelse. Hittills har marknadsaktörerna rapporterat fysisk och finansiell handel uppgående till cirka 442 TWh. Siffrorna avser handel på organiserade marknadsplatser under 2014 och siffrorna är preliminära och kan komma att justeras.

 • Dags att lämna uppgifter till underlag för REMIT-avgiften år 2015

  Skapad: Granskad:

  Nu har vi skickat ut information via e-post till alla registrerade marknadsaktörer men för att säkerställa att ingen missar informationen, informerar vi även på vår projektsida om REMIT.

  Uppgifterna ska ha kommit in till Ei senast den 31 oktober 2015. De företag som registrerar sig under perioden november–december 2015 ska rapportera sin handel i samband med registreringen.Avgiften för tillsyn och marknadsövervakning beräknas utifrån marknadsaktörernas andel av handeln det föregående kalenderåret. Beräkningen av 2015 års avgifter kommer att ske mot bakgrund av inrapporterade uppgifter

  Om en marknadsaktör inte lämnar de uppgifter som behövs för beräkningen har Ei rätt att fastställa avgiften för år 2015 till ett skäligt belopp.

 • Idag startar transaktionsrapporteringen

  Skapad: Granskad:

  Idag startar transaktionsrapportering av grossistenergiprodukter i enlighet med REMIT-förordningen. Detta innebär att all handel som sker på el-och gasbörser rapporteras till ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Därmed får Ei möjlighet att granska transaktionsdata för såväl fysisk som finansiell handel av grossistenergiprodukter.

 • Reviderad tolkning - Alla slutförbrukare som handlar på organiserad marknadsplats ses som marknadsaktör som berörs av REMIT

  Skapad: Granskad:

  ACER har i samråd med nationella tillsynsmyndigheter beslutat om en reviderad tolkning av EU – förordningen REMIT (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

  Kontrakt som handlas av slutförbrukare på en organiserad marknadsplats är grossistenergiprodukter som ska rapporteras enligt artikel 8(1) i REMIT. Det innebär att alla slutförbrukare som handlar på organiserad marknadsplats, oberoende av aktörens förbrukningskapacitet måste registrera sig som marknadsaktör enligt artikel 9(1) i REMIT-förordningen.

 • Nu har svenska aktörer möjlighet att lämna synpunkter

  Skapad: Granskad:

  Ei vill uppmuntra svenska aktörer att lämna synpunkter. Antingen genom att delta på en offentlig utfrågning i London den 18 juni eller genom att mejla in sina synpunkter innan den 10 juli 2015.

  ESMA lanserade häromdagen den andra versionen av de tekniska standards som gäller under EMIR (EMIR är ett regelverk som hanterar risk relaterad till derivatmarknader i Europa).

  Versionen behandlar bland annat OTC-handel och clearing, samt hur icke-clearad handel kan risk-reduceras. Konsultationen behandlar också handel med tredje land och mycket mer.

 • Nu kan marknadsaktörer slutföra sin registrering

  Skapad: Granskad:

  Alla marknadsaktörer som utför rapporteringspliktiga transaktioner ska registrera sig hos sin nationella tillsynsmyndighet. Detta måste ske innan den 7 oktober 2015, då transaktionsrapporteringen börjar. Svenska marknadsaktörer registrerar sig via online systemet CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Partispants). Många har redan börjat sin registrering, men en sektion i registreringen har man inte kunnat göra klart förrän ACER har offentliggjort sitt register.

  Nu har ACER offentliggjort sitt register över europeiska el-och naturgasmarknadsaktörer i enlighet med artikel 9 i REMIT förordningen. Det innebär att svenska marknadsaktörer nu kan slutföra sin registrering i CEREMP.

 • Seminarium om REMIT och transaktionsrapportering den 26 mars

  Skapad: Granskad:

  För att förbereda marknadsaktörerna inom både el- och gasmarknaderna arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett seminarium torsdagen den 26 mars med fokus på den stundande transaktionsrapporteringen. Anmäl dig så snart du kan. Antalet platser är begränsade.

 • Nu har de beslutade genomförandeakterna för REMIT slutgiltigt publicerats i Official Journal

  Skapad: Granskad:

  Den 18 december publicerades de av EU-kommissionen beslutade genomförandeakterna för REMIT.

  Genomförandeakterna träder i kraft 20 dagar efter dess publicering i Official Journal. Vilket innebär att genomförandeakterna träder ikraft den 7 januari 2015.

  För kontrakt omsatta på organiserade marknadsplatser startar därmed transaktionsrapporteringen nio månader senare (Art 12.2), den 7 oktober 2015.

 • Nu har de beslutade genomförandeakterna för REMIT publicerats

  Skapad: Granskad:

  Den 3 oktober beslutade EU-kommissionen de slutliga genomförandeakterna för REMIT.

  Den engelska versionen finns här på EU-kommissionens webbplats. Den svenska versionen av texten förväntas publiceras senare i december.

  Genomförandeakterna träder i kraft 20 dagar efter dess publicering i Official Journal. Preliminärt förväntas detta ske i januari–februari 2015.

  De genomförandeakter som nu beslutats innehåller en del förtydliganden och ändringar i förhållande till tidigare versioner som cirkulerat under året. Några av de mest väsentliga förtydliganden kan du läsa om här:

 • Använd gärna Ei:s material om REMIT

  Skapad: Granskad:

  Den 1 september öppnade registreringen av energimarknadsaktörer under REMIT-förordningen. I anslutning till detta höll Ei fyra välbesökta seminarium om registreringsprocessen. Syftet med seminarierna var att gå igenom registreringens beståndsdelar, samt få tillfälle att diskutera marknadsaktörernas frågeställningar inför registreringen och REMIT-förordningen som helhet.

  Nu kan du ta del av de vanligaste frågorna som diskuterades vid dessa tillfällen, samt övrigt material som kan vara till hjälp för marknadsaktörerna. 

 • Idag den 1 september öppnar registreringen för marknadsaktörer under REMIT

  Skapad: Granskad:

  EU-förordningen REMIT som förbjuder marknadsmanipulation och insiderhandel innehåller krav på att alla marknadsaktörer ska registrera sig hos den nationella tillsynsmyndigheten i det land där de är verksamma. Från och med den 1 september har Ei öppnat för möjligheten att registrera i det svenska registret över energimarknadsaktörer.

 • Genomförandeakternas ikraftträdande flyttas fram

  Skapad: Granskad:

  EU-kommissionen befinner sig i slutfasen av arbetet med att utforma de så kallade genomförandeakterna till EU-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (REMIT-förordningen). I genomförandeakterna definieras till exempel vilka aktörer som omfattas av EU-förordningen.

  Genomförandeakternas ikraftträdande flyttas fram

  Under de senaste dagarna har det visat sig att det beredande kommitologiarbetet kommer att dra ut på tiden i förhållande till tidigare indikerad tidplan. Kommissionen har kommunicerat en ny preliminär tidtabell som innebär att genomförandetakternas ikraftträdande flyttas fram till mitten av november 2014. Förseningen medför därmed att datarapporteringen under REMIT-förordningen kan starta tidigast i april 2015

  Registreringen för svenska el- och naturgasaktörer flyttas fram till hösten 2014

  Alla svenska marknadsaktörer som utför transaktioner på grossistenergimarknaden ska registrera sig innan de kan göra transaktioner. Registreringen kommer att göras via ett nationsspecifikt webbformulär på ACER:s webbplats.

  Med hänsyn till ovannämnda försening har Ei beslutat att flytta fram registreringstarten för svenska el- och naturgasaktörer till augusti/september.

  Innan registreringen startar kommer vi att erbjuda marknadens aktörer att delta på seminarium om registreringen. Vi kommer också att informera löpande på vår webb kring tidplanen för genomförandeakterna och registreringen.

 • REMIT kan även komma att beröra större energianvändare

  Skapad: Granskad:

  För närvarande befinner sig EU-kommissionen i ett intensivt arbete med att utarbeta riktlinjer/regler för marknadens aktörer när det gäller rapportering av transaktioner, samt registrering under den nya REMIT- förordningen

  Ett område som för närvarande diskuteras flitigt är tolkningen av den nedre gräns på 600 GWh i förbrukning som förordningen anger för rapportering och registrering av energianvändare. Kvarstår nuvarande skrivningar ska alla aktörer som ingår i ett gemensamt kontrakt som sammantaget överstiger 600 GWh eller har en enskild anläggning som har kapacitet att förbruka 600 GWh per år registrera sig.

 • Ta chansen till medinflytande och ge dina synpunkter på ACER:s manual för transaktionsrapporteringskrav på marknadsaktörer enligt REMIT-förordningen

  Skapad: Granskad:

  ACER ska publicera en manual avseende transaktionsrapportering i syfte att förtydliga vilka rapporteringskrav som ställs på marknadsaktörer i REMIT-förordningen.

  ACER har nu satt samman en sådan manual kallad TRUM (Transaction Reporting User Manual) och dokumentet finns tillgängligt för så kallad publik konsultation till och med den 5 maj 2014.

 • Samförståndsavtal för att säkerställa implementeringen av REMIT

  Skapad: Granskad:

  Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei), övriga nordiska och baltiska nationella tillsynsmyndigheter, samt Nord Pool Spot undertecknat ett samförståndsavtal, med avsikt att säkerställa att implementeringen av REMIT genomförs på ett konsekvent och effektivt sätt.

 • REMIT-seminariet i Köpenhamn

  Skapad: Granskad:

  Under 2014 förväntas arbetet med marknadsövervakning enligt REMIT gå in i en mer intensiv fas. Det innebär att både registreringen av marknadsaktörerna och rapporteringen av transaktionerna kommer att starta.

  För att förbereda marknadsaktörerna inom både el- och gasmarknaderna, arrangerade Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsammans med den danska reglermyndigheten DERA ett seminarium.

 • Agendan för seminarium om REMIT den 11 december

  Skapad: Granskad:

  Nu är programmet för seminarium om REMIT den 11 december i Köpenhamn klart. Här har du chansen att träffa och lyssna till representanter från ACER, Energimarknadsinspektionen, Nord Pool Spot, Danske Commodities, danska Energitilsynet och Finanstilsynet med flera. På seminariet får du veta det senaste om allt som rör REMIT, och hur EU-förordningen kommer att påverka aktörerna i den nordiska el- och gasmarknaden.

 • Välkommen på seminarium om hur REMIT kommer påverka aktörerna i den nordiska el- och gasmarknaden

  Skapad: Granskad:

  Den 11 december har du chansen att träffa och lyssna till representanter från ACER, Energimarknadsinspektionen, Danske Commodities, danska Energitilsynet och Finanstilsynet med flera. På seminariet får du veta det senaste om allt som rör REMIT, och hur EU-förordningen kommer att påverka aktörerna i den nordiska el- och gasmarknaden.

  När: 11 december 2013, kl. 10-16

  Var: Energitilsynet på Carl Jacobsens Vej 35 i Valby/Köpenhamn

  För vem: Marknadsaktörer, seminariet är kostnadsfritt, anmäl dig snarast möjligt, dock senast 5 december.

 • Marknadsaktörer i Sverige måste registrera sig

  Skapad: Granskad:

  Alla svenska marknadsaktörer som utför transaktioner på grossistenergimarknaden ska registrera sig, innan de kan göra transaktioner. Registreringen kommer att göras via ett nationsspecifikt webbformulär på ACER:s webbplats. Under våren 2014 nås länken till formuläret från Energimarknadsinspektionens webbplats.

  Registreringen görs för att upprätta nationella och därefter europeiska register över marknadsaktörer, så att man kan följa handelsflöden och därmed mer effektivt kunna övervaka grossistmarknaderna för energi.