Behandling av personuppgifter

Här finns information om hur Energimarknadsinspektionen (Ei) behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, ei.se. Informationen avser även Ei:s webbplats elpriskollen.se.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet.

Exempel på personuppgifter är:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • postadress
  • e-postadress.

I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgiftsansvarig

Ei är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen ei.se.

Inkomna uppgifter och offentlighet

Ei är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Energimarknadsinspektionen blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Ei kan komma att vidarebefordra personlig information som lämnats via webbplatsen om Ei är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Läs mer om Ei:s allmänna handlingar lite längre ner på sidan.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Ei behandlar personuppgifter som kommit in via webbplatsen vid:

  • Prenumeration på nyheter, nyhetsbrev eller webbsidor på Energimarknadsinspektionens webbplats
  • Frågeforumet "Fråga oss" i systemet Kundo
  • Formulär och enkäter till exempel i samband med anmälan till våra seminarier eller då du svarar på enkäter och liknande och du själv angett dina kontaktuppgifter
  • Registrering och avgiftsberäkning enligt REMIT-förordningen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § PuL rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Ei, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt.

Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till Ei. Begäran ska enligt PuL göras på papper och kan inte skickas med e-post.

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § PuL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.

IP-nummer

Ei:s webbplats använder en teknik som bygger på information som finns tillgänglig i webbläsaren kombinerat med besökarens IP-adress som i kombination med varandra utgör en unik identifierare. IP-adressen används även för att räkna antal besökare på webbplatsen, via programmet Google Analytics.

Ei lagrar inga personuppgifter och tekniken används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Ei lämnar inte informationen vidare till tredje part. Informationen tas automatiskt bort när du stänger ner webbläsaren.

Ei:s allmänna handlingar och offentlighetsprincipen

För att underlätta sökandet efter allmänna handlingar finns en beskrivning över Ei:s allmänna handlingar. Du kan också söka själv efter handlingar i vårt E-diarium.