Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 16:22:49

Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten
– Planlagd tillsyn avseende 2020 års avbrottsdata

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2021 genomfört en tillsyn av leveranskvaliteten i de lokala elnäten. Leveranssäkerheten har granskats med utgångspunkt i de uppgifter som elnätsföretagen redovisat i den årliga avbrottsrapporteringen för 2020 i förhållande till de regler om leveranssäkerhet som finns i ellagen och i Ei:s föreskrifter om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet. Det finns ett stort behov av fortsatt tillsyn av leveranskvaliteten i elnäten. Ei kommer årligen genomföra tillsyn av elnätens leveranssäkerhet. En bra kvalitet på de uppgifter som redovisas av elnätsföretagen vid den årliga avbrottsrapporteringen är en förutsättning för tillsynen. De resultat och slutsatser som framkommer vid tillsyn som denna bidrar till regelutvecklingen inom leveranskvalitetsområdet.