Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ren energi inom EU - Ett genomförande av fem rättsakter - Ei R2020:02

Regeringen gav den 14 februari 2019 Ei i uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och lämna författningsförslag i de delar där genomförandet kräver bestämmelser i lag eller förordning. I uppdraget ingick förutom ovan nämnda åtgärder även att analysera vilka åtgärder som krävs i Sverige i anslutning till Europaparlamentets och rådets nya förordning om den inre marknaden för el, som ersätter nuvarande förordning (EG) 714/2009, förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, som ersätter nuvarande förordning (EG) nr 713/2009, och förordning om krisberedskap och upphävande av direktiv 2005/89/EG, samt vid behov lämna författningsförslag.