Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 00:34:09

Lokaliseringssignaler i elnätstariffer - Ei PM2020:03

För att åstadkomma ett effektivare utnyttjande av elnätet måste prissignaler från överliggande nät få påverkan på tarifferna i underliggande elnätsnivåer, så att korrekta prissignaler kan nå ända fram till slutkunderna. Ellagen som den idag är utformad utgör ett hinder för prissignaler att nå fram till slutkunderna och begränsar därmed möjligheten att främja ett effektivt användande av elnätet. Detta riskerar i sin tur leda till högre kostnader på sikt för kunderna, då nätet istället behöver byggas ut för att anpassas till den timme då nätet är tyngst belastat. Här kan du läsa om Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag till lagändring.