Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-11-29 17:27:49

Regionnätsförstärkningar Göteborg

Informationen är skriven när projektet valdes ut, det vill säga juni 2022.

Sammanfattning

Elnätsföretag - Vattenfall Eldistribution AB
Sträckning - under utredning
Teknik - under utredning
Län - Västra Götaland
Kommuner - inte fastställt
Spänning - 130 kV

Beskrivning

Stora elintensiva industrisatsningar och elektrifieringen av samhället gör att behovet av el ökar i Göteborg. För att möjliggöra för lokalnätsägaren att möta de ökade effektbehoven i staden planerar Vattenfall Eldistribution att genomföra kapacitetshöjande åtgärder i regionnätet.

Den etapp som valts ut inom ramen för regeringsuppdraget att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad ska möjliggöra det ökade effektuttag som är en förutsättning för en grön industriomställning i området.

Nätutvecklingsprocessen

Vattenfall Eldistribution startade upp arbetet med projektet under det andra kvartalet 2022. Projektet är i ett tidigt skede, i steget nätutredning.

Illustration som på en horisontell linje har märkt ut steg 1 till 6 i nätutvecklingsprocessen med en pil för vilket steg projektet befinner sig i.

Steg i nätutvecklingsprocessen

Steg 1 - Nätutredning (elnätsföretag) - här befinner sig projektet
Steg 2 - Samråd och ta fram ansökan (elnätsföretag och länsstyrelserna)
Steg 3 - Prövning av nätkoncession för linje (Energimarknadsinspektionen)
Steg 4 - Ledningsrätt (Lantmäteriet)
Steg 5 - Projektering, rättigheter, tillstånd och dispenser (elnätsföretag och länsstyrelserna)
Steg 6 - Entreprenad: upphandling byggnation (elnätsföretag)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL