Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:04:27

Ei uppdaterar metoden för beräkning av nätnyttoersättning

Energimarknadsinspektionen (Ei) ser nu över sin metod för hur rätten till ersättning för nätnytta bedöms. Under sensommar eller tidig höst kommer ett utkast som beskriver den nya metoden att publiceras för att intressenter ska kunna ta del av de tänkta förändringarna. Då finns även möjlighet att komma med inspel.

Den som har en elproduktionsanläggning har rätt till ersättning från elnätsföretaget för den nytta som produktionen medför för elnätet. Det kallas för nätnyttoersättning. Om ägaren av en elproduktionsanläggning och elnätsföretaget inte är överens om hur stor ersättningen ska vara, kan Ei göra en oberoende prövning.

Därför uppdateras metoden

År 2020 tog Ei fram en metod för prövning av nätnyttoersättning där beräkningen sker utifrån tre delar: energiersättning, effektersättning och nätförlustersättning.

Det har funnits synpunkter på metoden och ett par av Ei:s beslut har även överklagats till förvaltningsrätten. 2023 fick Ei tillbaka två ärenden för ny prövning eftersom förvaltningsrätten menade att vissa delar av metoden var schablonartade på ett missvisande sätt.

Utifrån den bakgrunden uppdaterar Ei nu metoden så att den bättre motsvarar faktiska förutsättningar. Utgångspunkt i arbetet är också att metoden ska vara så enkel som möjlig att använda och förstå för elnätsföretag och elproducenter.

Även i den nya uppdaterade metoden kommer ersättningen att beräknas utifrån tre delar: energiersättning, effektersättning och nätförlustersättning. Effektersättningen motsvarar nätföretagets minskade kostnader för abonnerad effekt från överliggande nät och energiersättningen motsvarar nätföretagets rörliga överföringsavgift till överliggande nät. Nätförlustersättningen ska motsvara värdet av eventuella minskade nätförluster till följd av inmatningen av el. Den del som kommer att genomgå störst förändring är effektersättningen. Det är också den del som förvaltningsrätten menade var missvisande.

Vad händer nu?

Ei arbetar nu med att utveckla metoden. Ett utkast som beskriver de tänkta förändringarna och den nya beräkningsmetoden kommer att publiceras på ei.se under sensommar eller tidig höst.
Syftet med publiceringen är dels att ge intressenter insyn i de tänkta förändringarna, dels ge möjlighet till synpunkter och inspel.

Mer information om nätnyttoersättning hittar du här.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter