Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:36:39

Nytt regeringsuppdrag: Utreda möjligheten för elnätsföretag att använda och fördela outnyttjad effekt i elnäten

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att utreda möjligheten för elnätsföretag att använda och fördela effekt som inte utnyttjas inom ramen för anslutningsavtal eller abonnemangsavtal och i vilken utsträckning detta ska leda till ersättning för kunden. Ei ska redovisa uppdraget senast den 16 december 2024.

I mars 2024 redovisade Ei regeringsuppdraget ”Informationsdelning vid ansökningar om anslutning till elnäten”. Ei presenterade då 10 åtgärder som kan bidra till färre luftbokningar och en mer transparent ansökningsprocess. Ett av förslagen i Ei:s rapport var att vi skulle ges det uppdrag som nu kommit från regeringen.

Tillgänglig kapacitet kan användas på ett effektivare sätt

Det är inte ovanligt att den abonnerade effekten (den reserverade nätkapaciteten) hos befintliga kunder överstiger kundernas faktiska behov. En följd av detta blir att tillgänglig kapacitet inte används på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, och att kunder som står i kö för att ansluta till ett elnät, eller vill höja sitt effektuttag, får vänta längre på sina anslutningar. Om outnyttjad kapacitet kan bli tillgänglig, kommer ny effekt gå att få fram snabbare än att exempelvis bygga nya elledningar.

Ei ska hämta in synpunkter från berörda aktörer

Ei ska i uppdraget föra dialog med och inhämta kunskaper från Svenska kraftnät och andra berörda aktörer, inklusive berörda kunder och industrietableringar. Vi återkommer med mer information efter sommaren om hur vi kommer att hämta in synpunkter inom ramen för uppdraget.

Senast den 16 december 2024 ska Ei redovisa till regeringen (Klimat- och näringslivsdepartementet). I arbetet ingår att vid behov lämna förslag på nödvändiga författningsändringar och dessa ska följas av en konsekvensutredning.

Regeringsuppdraget: Utreda möjligheten för elnätsföretag att använda och fördela outnyttjad effekt i elnäten (2024-103562) Pdf, 150.8 kB..

Ei:s regeringsuppdrag 2024.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter