Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 22:17:44

Elnätsföretag som använder sig av omdirigering ska rapportera till Ei

Enligt EU-regler ska elnätsföretag som använder sig av omdirigering rapportera in det till Energimarknadsinspektionen (Ei) årligen. Senast den 30 september ska berörda aktörer rapportera in till Ei.

Reglerna om omdirigering finns i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (elmarknadsförordningen). Där finns beskrivet att alla elnätsföretag som berörs av artikeln ska rapportera detta årligen till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är Ei behörig tillsynsmyndighet. Ei ska i sin tur göra en sammanställning som ska offentliggöras och skickas vidare till Acer*.

Ei uppmanar nu alla elnätsföretag att se över om de omfattas av regelverket och avgöra om de har en skyldighet att rapportera in uppgifter till Ei eller inte.

För att Ei ska kunna göra en fullständig sammanställning ska rapporter för 2023 lämnas in senast den 30 september 2024.

Det här ska aktörer rapportera

Enligt artikel 13 i elmarknadsförordningen ska de berörda systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem minst en gång per år överlämna en rapport till den behöriga tillsynsmyndigheten om följande:

  • En beskrivning av utvecklingsnivån för marknadsbaserade metoder som används för omdirigering.
  • En beskrivning av effektiviteten för marknadsbaserade metoder som används för omdirigering.
  • Volymen omdirigering som använts i MWh, skälen till omdirigeringen som gjorts samt vilken/vilka typer av produktionskällor som omdirigerats.
  • Om åtgärder gjorts för att minska behovet av omdirigering nedåt för produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme i framtiden så ska dessa beskrivas. Investeringar som görs i digitalisering av nätinfrastrukturen och i tjänster som ökar flexibiliteten.
  • Om icke-marknadsbaserad omdirigering nedåt gjorts i enlighet med artikel 13.6 så ska den motiveras i rapporten. Detta gäller bland annat omdirigering av kraftproduktionsanläggningar som använder förnybara energikällor, el som produceras i en högeffektiv kraftvärmeprocess samt egenproducerad förnybar el.

Så här rapporterar du in uppgifter

Använd gärna Ei:s mall i Excelformat för rapportering via länken nedan:
Mallen och mer information om omdirigering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I förra årets rapport kan du se en sammanfattning av elnätsföretagens användning av omdirigering i Sverige:
Rapport: Omdirigering 2022 Öppnas i nytt fönster.

Kontakta Ei

Vill du rapportera eller har du frågor eller medskick i arbetet kring rapportering av omdirigering så är du välkommen att kontakta Ei via e-postlådan för omdirigering (se e-postadress längre ner i nyheten).

Vad är omdirigering?

Omdirigering är en åtgärd som elnätsföretag kan använda för att undvika överbelastning av elnätet. Den definieras i elmarknadsförordningen som ”en åtgärd, inbegripet begränsning, av tilldelad kapacitet som aktiveras av en eller flera systemansvariga genom att ändra produktionsmönstret eller belastningsmönstret, eller båda, för att ändra fysiska flöden i elsystemet och minska en fysisk överbelastning eller på annat sätt säkerställa systemsäkerhet.”

Praktiskt kan omdirigering ske genom att elnätsföretaget avtalar med producenter, eller förbrukare, om att ändra produktion och eller förbrukning så att elnätet avlastas.

Omdirigering ska i första hand vara marknadsbaserat och undantag för att få använda icke marknadsbaserad omdirigering finns angivna i artikel 13.3 i elmarknadsförordningen. Exempel på marknadsbaserade metoder är att anordna en konkurrensutsatt upphandling eller att tjänsterna anskaffas på en organiserad marknadsplats. Användning av villkorade avtal betraktas som en icke-marknadsbaserad metod för omdirigering.

Kontakt
Omdirigering
Grossistmarknader

016- 16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter