Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 00:17:03

Samråd om metod för att uppskatta minsta kapacitetsbehovet för beräkning av tillförlitlighetsnormen

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför ett samråd om metoden för att uppskatta minsta kapacitetsbehovet till beräkningen av tillförlitlighetsnormen. Sista dag att lämna synpunkter är den 23 augusti 2024.

Enligt elmarknadsförordningen ska de länder som har eller avser att införa kapacitetsmekanismer* ha en tillförlitlighetsnorm. Tillförlitlighetsnormen beskriver hur många timmar per år det är samhällsekonomiskt motiverat att landets produktion och möjlig import av el inte tillgodoser hela den förväntade efterfrågan. Sedan 2022 har Sverige en beslutad tillförlitlighetsnorm på 1 timme.

Ei har i uppdrag att se över tillförlitlighetsnormen 2023 och 2024, och vid behov föreslå en ny. Uppdraget ska ske i dialog med Svenska kraftnät och Energimyndigheten.

I arbetet ska Ei samråda om metoden för att uppskatta minsta kapacitetsbehovet som ska användas till beräkning av tillförlitlighetsnormen. Vi välkomnar därför nu synpunkter från berörda aktörer och allmänheten. Svenska kraftnäts underlag med beskrivning av metoden för att uppskatta minsta kapacitetsbehovet (största möjliga effektbrist) finns i dokumentet nedan.

Lämna synpunkter på förslaget

Samrådet pågår fram till och med den 23 augusti 2024, och svar skickas till registrator@ei.se med ärendenummer 2023-103807.

Ei kommer sedan att sammanställa och redovisa svaren till Regeringskansliet senast den 1 januari 2025.

PM som beskriver metoden: Största möjliga effektbrist - Svenska kraftnät Pdf, 174 kB..

Mer information

Nyhet om Ei:s uppdatering av beräkningen av tillförlitlighetsnormen 2023.

Ei:s förslag till tillförlitlighetsnormen för Sverige (Ei R2021:05).

Årlig uppdatering av tillförlitlighetsnormen för Sverige (Ei R2023:19).

Fotnot: *En kapacitetsmekanism är en typ av åtgärd då man ger ersättning till produktionsresurser för att de ska vara tillgängliga vid behov. Åtgärder som rör stödtjänster eller hantering av överbelastning är inte kapacitetsmekanismer enligt elmarknadsförordningen.

Tillförlitlighetsnormen beräknas genom att kostnaden för nya resurser (cost of new entry, CONE) beräknas för ett antal produktions- eller flexibilitetsresurser (referenstekniker), och tillsammans med värdet för förlorad last (value of lost load, VOLL) beräknas ett värde på förväntad förlorad last (loss of loaf expectation, LOLE) för samtliga referenstekniker. Den referensteknik som har det lägsta LOLE och som samtidigt har en uppskattad tillgänglig kapacitet (i MW) som överstiger ett minsta kapacitetsbehov, avgör vad tillförlitlighetsnormen blir.

Tillförlitlighetsnormen ska tas fram enligt en metod som byrån för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet (Acer) beslutat om i enlighet med elmarknadsförordningen (EU) 2019/943. I metoden framgår att minsta kapacitetsbehovet ska baseras på resultaten av den senast tillgängliga nationella eller europeiska resurstillräcklighetsbedömningen och ska vara lägre än eller lika med den maximala observerade effektbristen per timme. Den senaste nationella resurstillräcklighetsbedömningen publicerades av Svenska kraftnät i februari i år Länk till annan webbplats..

Minsta kapacitetsbehovet för tillförlitlighetsnormen har likt förra året tagits fram av Svenska kraftnät på förfrågan från Ei. Svenska kraftnät uppskattar minsta kapacitetsbehovet för tillförlitlighetsnormen (största möjliga effektbrist) till 2 700 MW enligt de senaste simuleringarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter