Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:42:25

Nya regler för cybersäkerhet i elsektorn från den 13 juni

Den 13 juni träder nya EU-regler om cybersäkerhetsaspekter av gränsöverskridande elflöden i kraft. Den nya förordningen ska bidra till att stärka elsystemets motståndskraft mot cyberangrepp.

Förordningen (nätkoden) om sektorsspecifika regler för cybersäkerhetsaspekter av gränsöverskridande elflöden som Europeiska kommissionen nu har beslutat om, är den första nätkoden inom energisektorn som handlar om cybersäkerhet.

Skälen till att en förordning om cybersäkerhet nu finns på plats är många. Bland annat nämns att hanteringen av cybersäkerhetsrisker är viktigt för att upprätta en trygg elförsörjning och en hög cybersäkerhetsnivå i elsektorn. Liksom att digitalisering och hög cybersäkerhet är avgörande för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster som är av strategisk betydelse för kritisk infrastruktur.

Med ett sammanlänkat elsystem anser kommissionen att förebyggande arbete och hantering av elkriser i samband med cyberangrepp inte enbart är en uppgift för respektive land. Ett gemensamt ramverk av regler och samarbete gör åtgärderna mer effektiva.

Roller och minimikrav

Förordningen innebär att det nu finns ett gemensamt europeiskt ramverk för cyberssäkerhet kopplat till gränsöverskridande elflöden.

I förordningen fastställs bland annat regler om gemensamma minimikrav, planering, övervakning, rapportering och krishantering.

Varje medlemsstat i EU ska nu bestämma vilken myndighet, så kallad behörig myndighet, som ska ansvara för att utföra ett antal uppgifter enligt förordningen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter