Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 23:10:42

Ei genomför tre tillsynsinsatser under året riktade mot mätning av el

Det sker just nu många förändringar inom mätning av el. Regelverk ställer nya krav på elnätsföretagen och mätarbyten sker över hela landet. Energimarknadsinspektionen (Ei) planerar att under 2024 granska om elnätsföretag mäter per kvart, hur de hanterar saknade mätvärden och om de rapporterar värden i rätt energiupplösning.

Den 1 november 2023 trädde krav om kvartsmätning istället för timmätning i kraft i mätförordningen (1999:716) Länk till annan webbplats. och i Ei:s föreskrifter (EIFS 2023:1) Pdf, 339.6 kB.. Korrekt mätning, beräkning och rapportering av mätvärden är en förutsättning för en väl fungerande elmarknad, en marknad som elkunder kan ha förtroende för. För att kunderna ska kunna göra informerade val och vara flexibla i sin elanvändning (bidra med efterfrågeflexibilitet), behöver de få information om sin förbrukning och tillgång till mätning i högre upplösning.

Tillsyn av kvartsmätning

Det är tillåtet för elnätsföretag att under vissa omständigheter fortsätta med timmätning fram till utgången av 2024, dock gäller inte det högspänningsanläggningar eller där överföring sker mellan olika elnät, det vill säga gränspunkter. Ei har under februari startat tillsyn mot ett urval elnätsföretag för att se om de lever upp till kraven om kvartsmätning av dessa anläggningar och fler företag kommer att granskas under våren.

— När elmarknaden stegvis övergår till handel i kvartar är det särskilt viktigt att anläggningar med stora energivolymer är korrekt mätta, säger Dan Jisei, analytiker på Ei.

Fortsatt tillsyn av saknade mätvärden

Ei kommer också granska hur elnätsföretag agerar när mätvärden saknas. Vi har fått in anmälningar från elkunder och producenter om saknade värden, där fakturering ibland har uteblivit under långa perioder. Ei:s enskilda tillsynsinsatser och planlagda tillsyn har visat att det finns brister bland företagen i att mäta, beräkna och rapportera mätvärden för överförd el. Därför kommer vi under våren att fortsätta granskningen av fler företag.

— Mätning av överförd el är en av grundpelarna i en fungerande elmarknad. Elnätsföretagen måste ha mekanismer på plats för att säkerställa tillförlitlig elmätning, säger Dan Jisei.

Tillsyn av rapportering i rätt energiupplösning

Det tredje området inom elmätning som Ei kommer att granska är att elnätsföretag enligt 7 kap. 1 § i mätföreskrifterna (EIFS 2023:1) Pdf, 339.6 kB. ska rapportera mätvärden för en anläggning i den energiupplösning som de har registrerats med i mätpunkten. Det innebär att om elnätsföretaget kvartsmäter en anläggning, ska kvartsmätvärden rapporteras till både kunden och kundens avtalade elleverantör (elhandlare) oavsett vilken avräkningsmetod företaget tillämpar för anläggningen. Bestämmelsen har varit i kraft under många år men Ei har fått indikationer på att rapportering i rätt energiupplösning inte sker från alla elnätsföretag. Vi kommer därför under 2024 att granska ett flertal företag och uppmanar alla elnätsföretag att se över sina rutiner för rapportering av mätvärden med hänsyn till denna bestämmelse. Det kan krävas justeringar i IT-system för att kunna rapportera rätt.

Samlad information om elmätning

Elnätsföretag som i en granskning visar sig brista i sin efterlevnad får föreläggande från Ei om åtgärd. Ett föreläggande kan förenas med vite.

I våra ”Vanliga frågor och svar om elmätning” kan du läsa mer om vad som gäller kring bestämmelserna som ligger till grund för Ei:s granskningar. Du hittar även annan information om mätning.

Vanliga frågor och svar om elmätning.

Generellt om mätning av el.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter