Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 23:24:50

Ei presenterar ledtidsförkortande åtgärder i rapport till regeringen

Energimarknadsinspektionen (Ei) har sedan hösten 2021 arbetat med uppdraget att i samarbete med Lantmäteriet och länsstyrelserna utveckla koordinerade arbetssätt för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Nu är uppdraget slutfört och i den rapport som Ei lämnat till regeringen identifierar vi åtgärder som tillsammans kan korta ledtiderna med en tredjedel.

I uppdraget har Ei samarbetat med andra myndigheter men även fört en kontinuerlig dialog med elnätsföretag (elnätsägare). Med utgångspunkt i denna samverkan har Ei identifierat ledtidsförkortande åtgärder som myndigheterna och elnätsföretagen kan genomföra direkt utan lagändringar, och som tillsammans har potentialen att korta ledtiderna med flera år.

Flera av förslagen handlar om samarbete, gemensam dialog, och om förändrade arbetssätt hos var och en, men också tillsammans.

Stor tidsvinst i att hantera koncessionsansökan och ledningsrätt parallellt

Ei rekommenderar en rad åtgärder som myndigheterna kan genomföra utan att invänta författningsändringar.

–En betydande åtgärd är att handlägga koncession och ledningsrätt parallellt. Båda dessa har tidsmässigt relativt stor påverkan på den totala nätutvecklingsprocessen. En annan viktig åtgärd är att i högre grad nyttja tillträde till mark för undersökningsarbeten. Sammantaget skulle dessa myndighetsåtgärder kunna korta ledtiden med ett par år, i vissa fall ännu mer, säger Daniel Norstedt, chef för Ei:s avdelning Tillstånd och prövning.

Tidsbesparande åtgärder även hos elnätsföretagen

I rapporten presenterar Ei även åtgärder som kan genomföras av elnätsföretagen direkt utan lagändringar. Exempel på sådana är att ha tidig dialog med Försvarsmakten och markägare, tidigt planera för naturvärdesinventeringar samt att tidigarelägga stolpprojekteringen.

– De åtgärder vi listat som berör elnätsföretagen kan även de innebära en tidsbesparing på flera år. Vi rekommenderar företagen att genomföra det vi presenterar i rapporten och Ei är gärna med som stöd i implementeringen, säger Daniel Norstedt.

Ei:s rapport

Utöver förslag till sådant elnätsföretagen och myndigheterna kan genomföra i respektive organisation och tillsammans utan lagändringar, lämnar Ei i rapporten dels några förslag på författningsändringar, dels frågor som bör utredas vidare. Till dessa hör exempelvis frågan om giltighetstiden för tillstånd och dispenser, och ändrade ersättningsregler för markåtkomst.

Här kan du ta del av rapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad - utveckla arbetssätt och parallella processer (Ei R2023:09).

Om uppdraget

I september 2021 fick Ei tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya arbetssätt för en koordinerad hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Ei fick i uppdrag att leda arbetet och att redovisa det till Regeringskansliet senast den 1 maj 2023.

Uppdraget innebar att Ei, efter dialog med relevanta länsstyrelser, skulle välja ut ett antal nätutvecklingsprojekt som var lämpliga att hantera inom ramen för uppdraget. Ei skulle sedan tillsammans med Lantmäteriet och relevanta länsstyrelser koordinera sina respektive arbetssätt och processer i syfte att förkorta tiden för den samlade hanteringen av projekten. Ei fick även i uppdrag att skapa en plattform för kunskapsutbyte och vidare lärande.

uppdragets projektsida kan du läsa mer.

Ei har i regleringsbrevet för 2023 fått ett nytt uppdrag som handlar om att verkställa kortare ledtider för elnätsuppbyggnad. Här hittar du en nyhet om det nya uppdraget.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter