Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:32:43

Ei förklarar orsaker bakom svängiga och höga elpriser

Höga gaspriser, lägre vindkraftsproduktion, begränsningar i överföringsnätet och underhåll av kärnkraften fortsätter att påverka svängiga elpriser. Särskilt de södra delarna av Sverige som påverkas av kraftiga svängningar på elmarknaden. I den här artikeln förklarar vi några av de viktigaste orsakerna till svängiga och höga elpriser.

På söndagsmorgonen den 19 juni var elpriserna mycket låga i Sverige. Morgonen därpå nådde elpriset en nivå på över 5 kronor per kWh i mellersta och södra Sverige. Under sommarmånaderna då elförbrukningen är låg är vi vana vid låga elpriser, men ändå upplever vi nu tillfällen med höga elpriser och kraftiga prissvängningar.

Främsta orsaker som leder till varierande elpriser

  • I Sverige finns det begränsningar i överföringen av el framför allt från norr till söder, men även från öst till väst. El från vatten- och vindkraftsproduktion i norra Sverige kan ibland inte föras ner i tillräcklig mängd till södra Sverige för att möta efterfrågan. Därför få södra Sverige i stor utsträckning ett gemensamt elpris med våra grannländer i söder, där priset ofta är högre. Trots detta är elpriset i Sverige generellt lägre än i stora delar av Europa.
  • Stor vindkraftsproduktion i systemet leder till ett stort utbud på billig el. Vid lite vind måste andra kraftslag med dyrare produktionskostnader användas. Förändringar i vindkraftsproduktion kan alltså ge stora svängningar i priserna. Priserna sjunker när det blåser och att de stiger när det inte blåser. De höga priserna som vi upplevde måndagen den 20 juni berodde till stor del på att det var väldigt lite vind i hela norra Europa vilket resulterade i att elproduktionen från vindkraft var generellt väldigt låg. På samma sätt påverkar stora variationer i elförbrukningen.
  • På sommaren minskar användningen av el för uppvärmning, men det finns andra orsaker till ökad elförbrukningen och högre elpris även under varma perioder. Mer energi går exempelvis till kylning såsom luftkonditionering, kyllager för mat och kylning av serverhallar. På senare tid har temperaturen varit högre än det normala i Europa vilket gör att behovet av att kyla är större.
  • Priset vid låg elförbrukning kan sjunka ytterligare då de periodvis höga priserna kan motivera att hålla i gång större kraftvärmeanläggningar, som har kostnader för start och stopp. Det ökar utbudet och trycker ner priset ytterligare.
  • Elpriserna i Sverige påverkas av andra länder eftersom Sverige ingår i en gemensam och sammankopplad elmarknad med övriga Europa. Elen flödar hela tiden mellan olika elområden vilket gör att priset inte bara påverkas av utbud och efterfrågan i Sverige, utan även av de omkringliggande länderna.

Fler orsaker till prisutvecklingen

Det svenska elsystemet är sammankopplat med det europeiska och därför påverkas våra elpriser av den europeiska prisutvecklingen. Hela Europa har haft höga elpriser sedan hösten 2021 vilket främst beror på det höjda naturgaspriset, enligt byrån för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet (ACER). Priset på gas ökade under 2021 från cirka 20 euro/MWh till en topp på 180 euro/MWh. Gaspriset har därefter fallit tillbaka men har under våren 2022 stigit igen (se figur 1).

Figur 1 - Utveckling av det europeiska terminspriset på gas 2022

Illustration som visar en svängig utveckling av det europeiska terminspriset på gas 2022, med en tydlig topp mellan februari och mars.

Elpriserna i Europa påverkas mycket av gaspriserna eftersom gas i många länder används som bränsle vid elproduktion. Rysslands krig mot Ukraina har gett kraftiga prisuppgångar på världens bränsle- och energimarknader. Gasflöderna från Ryssland till Tyskland minskades dessutom ytterligare under vecka 24 då importen via Nord Stream 1 reducerades till 40 procent av sin fulla kapacitet. Detta är en av de faktorer som ökat priset på gas de senaste veckorna.

Läs mer om den globala marknaden i Energimyndighetens nyhetsbrev Läget på de globala energimarknaderna. Länk till annan webbplats.

Årligt underhåll av kärnkraftverk och lägre nivå i vattenmagasinen

Det torra vädret under 2022 har lett till att vattenkraftmagasinen börjat fyllas några veckor senare än normalt. Magasinen i Norden ligger också under det som kan anses vara normalt. Främsta anledningen är lägre vattennivåer i magasinen i södra Norge. Låga nivåer drar upp elpriset från vattenkraftsproduktion.

När den svenska kärnkraften ställs av för årligt underhåll (revision) påverkar det också elpriserna. I början av juni var cirka en fjärdedel av den svenska och finska kärnkraften under revision, bland annat Ringhals 3. Utbudet har också minskat då Ryssland stoppat sina elleveranser till Finland.

Både kraftvärmen och värmekraften producerar i regel mindre el under varma perioder. Värmekraft, där även kärnkraft ingår, behöver en effektiv kylning för att producera optimalt. I de flesta fall görs detta med kylvatten från en närliggande vattentäkt och om temperaturen i kylvattnet stiger minskar den möjliga effekten i kraftverket. Vissa värmekraftverk behöver en produktion av värme, till exempel fjärrvärme, för att kunna producera el.

Ei har en viktig roll i att övervaka marknaden

Ei övervakar kontinuerligt de svenska energimarknaderna för att säkerställa att aktörerna följer de regler som finns. Vi samarbetar också med övriga energitillsynsmyndigheter i Norden och EU i syfte att övervaka den handel av el som sker mellan länder. Regelverket för elmarknaden är i stort gemensamt inom EU.

Ei samarbetar också med övriga europeiska tillsynsmyndigheter inom ACER och CEER. Där pågår kontinuerliga diskussioner om hur den gemensamma elmarknaden kan utvecklas och förbättras.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter