Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 01:51:40

Ei har granskat hur lång tid det tar att ansluta en kund till elnätet

Om en kund vill bli ansluten till elnätet är elnätsföretaget skyldig att göra det inom skälig tid. Energimarknadsinspektionen (Ei) har frågat tre elnätsföretag vilka rutiner de har gällande anslutning och hur de arbetar för att korta anslutningstiderna.

Ei har begärt att de tre största elnätsföretagen ska svara på frågor som handlar om hur lång tid det tar att ansluta kunder till elnätet. Frågorna gäller anslutningar med en spänning som är 400/230 V och med en säkring om 16–25 A, vilket innefattar hushållskunder.

Ei har också frågat vilka rutiner elnätsföretagen har kring anslutning och vad de gör för att korta anslutningstiden.

Stora skillnader i anslutningstid

Ei har nu fått svar på sina frågor och utifrån företagens svar kan man se att tiderna för anslutning varierar. Den genomsnittliga tiden från godkänd offert till genomförd anslutning för de granskade företagen var 139–209 dagar beroende på nätföretag. För de 5 procent av kunderna som det tog längst tid för var genomsnittstiden 650–891 dagar.

– ­Det finns dock olika skäl till långa anslutningstider. Allt från att det krävs olika typer av tillstånd från exempelvis markägare, Trafikverket och länsstyrelsen till planeringsarbete, grävning och transporter, så det är svårt att säga hur lång tid som är skäligt, säger Jonas Grape, jurist på Ei.

Lagstiftningen och förarbetena kring anslutningstiden ger heller inget exakt svar på hur lång tid en anslutning får ta.

– Enligt ellagen ska en anslutning vara klar inom två år från det att elnätsföretaget tagit emot en begäran. Detta innebär dock inte att nätföretaget alltid har rätt att ta två år på sig. Lagen säger också att det får ta längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska utformning eller om det finns särskilda skäl, säger Jonas Grape.

Viktigt med kommunikation

Att Ei valde att granska anslutningstiderna beror på att det kommer en hel del frågor och anmälningar till Ei när det gäller långa anslutningstider. Frågorna handlar bland annat om hur lång tid man som kund ska behöva vänta.

– Och svaret är att man kan behöva vänta ganska länge. Det vi kan utläsa i våra kontakter med kunder är att elnätsföretag generellt har mycket att vinna på att hålla en hög nivå på sin kundkommunikation för att på det viset undvika onödig irritation. Elnätsföretagen behöver bli bättre på att berätta för kunden hur processen ser ut, så att kunden har rimliga förväntningar på hur lång tid en anslutning tar. De flesta hushållskunder är sannolikt bara med om en anslutningsprocess en gång och kan därför ha svårt att lägga förväntningen på rätt nivå. Många av de klagomål vi får in till Ei grundar sig i bristande kommunikation, säger Jonas Grape.

Företagen ska hålla anslutningstiderna så korta som möjligt

En anslutning till elnätet är ett arbete som ofta inkluderar planering, markåtkomst, tillståndsfrågor, grävning, transporter och anläggnings­arbete. Vissa anslutningar måste därför få ta tid, inte minst anslutningar på längre avstånd. Nätföretagen har dock ett ansvar att hålla tiderna så korta som möjligt.

Företagen som ingår i granskningen har gett exempel på åtgärder som vidtas för att hålla tiderna för anslutning korta.

– De har beskrivit vad de gör för att korta anslutningstiderna och det är positivt att företagen som ingår i granskning har ett arbetssätt som inkluderar sådana åtgärder. Det här är något som alla elnätsföretag måste jobba med kontinuerligt, säger Jonas Grape.

Uppmaning till alla elnätsföretag

Granskningen som genomförts har gett Ei en bild av hur de tre stora företagen arbetar med anslutningsprocesser. Myndigheten har fått tillfredsställande svar på de frågor som ställts och Ei anser därmed att tillsynen är avslutad.

Genom erfarenheter från granskningen och från Ei:s kontakt med kunder skickar dock Ei följande uppmaning till alla Sveriges elnätsföretag:

  • Nätföretagen bör arbeta aktivt och kontinuerligt för att hålla tiderna för anslutning korta.
  • Alla kunder som begär en offert ska få den utan onödigt dröjsmål. I de fall där ingen större nätutredning krävs bör offert kunna lämnas inom en månad. I enkla fall bör det kunna gå ännu snabbare.
  • Alla kunder som har begärt en anslutning måste hållas informerade om vad som händer i processen. Om det är möjligt ska kunderna kunna veta ungefär hur lång tid det kommer ta att färdigställa anslutningen. Detta är särskilt viktigt för de kunder vars anslutning tar längst tid. Kunderna bör åtminstone känna till vad som händer i ärendet och vad nästa steg är.

Granskningen finns sammanfattad i promemorian Granskning av tidsåtgång för anslutning till elnät Ei PM2021:05.

Tidigare webbnyhet: Hur lång tid tar det att ansluta en kund till elnätet? Ei granskar anslutningsskyldigheten

Kontakt
Jonas Grape
Jurist

016-16 25 33

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter