Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 03:07:41

Nätutvecklingsplaner – vad är det och vad vet Ei just nu?

Det pratas en hel del om nätutvecklingsplaner. Men vad är det egentligen? Här är en kort beskrivning av nätutvecklingsplaner och den information som Energimarknadsinspektionen (Ei) har i dagsläget.

I det nya elmarknadsdirektivet, som är en del av EU-lagstiftningen Ren energi för alla, finns ett krav på att elnätsföretag ska ta fram nätutvecklingsplaner.

I februari 2020 lämnade Ei en rapport till regeringen med förslag på hur den nya EU-lagstiftningen ska implementeras i svensk rätt (Ren energi inom EU - Ett genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02))

Implementeringen av direktivet behandlas nu hos infrastrukturdepartementet och i dagsläget har Ei ingen information om när kravet på nätutvecklingsplaner kan vara implementerat i ellagen.

Så här säger elmarknadsdirektivet

Kravet på nätutvecklingsplaner följer av artikel 32.3 i elmarknadsdirektivet. Där framgår att utvecklingen av ett distributionssystem ska baseras på en transparent nätutvecklingsplan som elnätsföretag ska offentliggöra minst vartannat år och överlämna till tillsynsmyndigheten.

Syftet med nätutvecklingsplanen är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt, och ange planerade investeringar under de kommande 5–10 åren, med särskild tonvikt på den huvudsakliga distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och nya förbrukare inklusive laddningsstationer för elfordon.

Nätutvecklingsplanen ska även omfatta användningen av efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet, energilagringsanläggningar och andra resurser som elnätsföretag ska använda som ett alternativ till en utbyggnad av systemet.

Ei:s förslag

I februari 2020 lämnade Ei ett förslag på hur kravet i elmarknadsdirektivet ska implementeras. Ei föreslog i rapporten Ei R2020:02 att alla lokalnät och regionnät ska omfattas av skyldigheten att upprätta och offentliggöra sina nätutvecklingsplaner samt lämna dem till Ei. Ei föreslog även att en plan ska lämnas in vartannat år vilket är minimikravet i direktivet. Det närmare innehållet i planen föreslogs regleras i förordnings- eller föreskriftsform.

I rapporten föreslås även att transmissionsnätsföretag ska upprätta en nätutvecklingsplan och lämna in denna vartannat år. För transmissionsnätsföretag finns dock inget krav på offentliggörande i direktivtexten och inte heller i Ei:s förslag. Även för transmissionsnätsföretag föreslogs innehållet i planen regleras i förordnings- eller föreskriftsform.

I rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten (Ei R2020:06) som Ei lämnade till regeringen i oktober 2020 finns också rekommendationer på hur nätutvecklingsplaner kan bidra till att minska kapacitetsbristen elnätet. Där framgår också att kravet att ta fram nätutvecklingsplaner bör införas för alla nätföretag oavsett storlek och att hanteringen av flaskhalsar ska vara en viktig del i planen.

Flera nätföretag och regioner har redan börjat samarbeta för att se vilka behov de har när det gäller att möta den ökade elektrifieringen. Ei har också fått indikationer på att det finns ett stort intresse från både nätföretag och regioner att börja arbete med nätutvecklingsplaner.

Kontaktuppgifter
Johan Carlsson
Jurist

016-16 27 65

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter