Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 00:14:52

Från halvtid till nutid - fem år som generaldirektör på Ei

År 2018 fyllde Energimarknadsinspektionen (Ei) tio år. Då publicerade vi artiklar där medarbetare reflekterade över händelser under Ei:s tioåriga historia. Här berättar Anne Vadasz Nilsson när hon varit drygt fem år som generaldirektör på Ei.

Fotografi på Anne Vadasz Nilsson, tidigare generaldirektör på Ei.

När Ei hade passerat femårsstrecket utnämndes Anne Vadasz Nilsson till ny generaldirektör. Med en juristtjänst på Energimyndigheten och därefter en tjänst som avdelningschef och ställ­företrädande generaldirektör på Konkurrensverket i bagaget kändes valet att tacka ja självklart.

– Energi och väl fungerande marknader är min grej, det har gått som en röd tråd genom hela mitt arbetsliv, säger Anne Vadasz Nilsson.

När Anne Vadasz Nilsson steg in genom dörren till kontoret i Eskilstuna 2013 var myndigheten fortfarande relativt ung. Nu, några år senare, har Ei vuxit till sig.

– Man kan säga att myndigheten kommit in i medelåldern och vi har en större rutin idag. I och med det finns också ännu större kraft att fortsätta utveckla verksamheten. Att vi som myndighet ständigt jobbar med att vara transparenta och ha en rättssäker förvaltning är en självklarhet, men jag vill också att vi ska vara en modern myndighet, säger Anne Vadasz Nilsson. Vi har redan kommit en bra bit på väg och har ett flexibelt arbetssätt och vi utnyttjar tekniken. Många av oss reser och det finns till exempel alltid möjlighet att vara med på ett möte digitalt, oavsett om det är internt, externt eller med kollegor från andra länder.

Att öka antalet digitala möten och minska resandet ännu mer blir viktigt när arbetet alltmer sker på den internationella arenan. Ei har ett nära samarbete med både nordiska och europeiska tillsynsmyndigheter inom energiområdet, bland annat i arbetet med att ta fram och fatta beslut enligt EU-gemensamma regler.

Ei har ett nära samarbete med både nordiska och europeiska tillsynsmyndigheter inom energiområdet, bland annat i arbetet med att ta fram och fatta beslut enligt EU-gemensamma regler.

– Då är det nödvändigt att överföringsförbindelserna mellan länderna fungerar på ett bra sätt och att vi har gemensamma regler som gör det möjligt att tilldela kapacitet på ett effektivt sätt. Ei har varit aktiv i arbetet med att ta fram regelverken, inte minst för att vi tycker att den nordiska marknaden fungerar bra och gärna vill behålla den modellen. Vi har samarbetat med de andra nordiska länderna, vilket har lönat sig på så vis att många av våra förslag och synpunkter har tagits tillvara även på europeisk nivå.

Konsumenten i fokus

Men också på den svenska energimarknaden har det funnits stora och viktiga frågor att arbeta med. Inte minst elnätsregleringen där diskussionerna stundtals varit heta mellan Ei och elnätsföretagen och många av Ei:s beslut hamnat i domstol (Läs mer i tidigare artikel).

För Anne Vadasz Nilsson har det varit viktigt att värna om konsumenternas intresse i denna fråga.

– Mötet mellan kunder och företag är inte en fotbollsmatch med två jämbördiga lag. Som konsument har man inte samma möjlighet att göra sin röst hörd och ibland kan man inte heller välja bort sin leverantör. Därför är det viktigt att vi som tillsynsmyndighet står på konsumenternas sida. Tyvärr har vi inte lyckats övertyga domstolarna om att de intäktsramar som företagen vill ha är för höga och drabbar konsumenterna hårt.

Ei:s generaldirektör hade gärna sett en annan utgång av de många domstolsförhandlingar som skett gällande elnätsavgifterna, men är samtidigt nöjd över att Ei i slutet av förra året fick möjlighet att lämna förslag på nya och tydligare regler. På frågan om hon kan nämna några saker att vara stolt över behöver hon inte fundera många sekunder.

– Förslaget på ny elnätsreglering, rapporterna om efterfrågeflexibilitet och ny modell för elmarknaden, säger hon snabbt. Fast egentligen är jag stolt över massor av saker, men de här utredningarna ligger i närtid och därför är det just dem jag kommer att tänka på först.

Framtidssäkra spelregler

Att utveckla regelverket och se till att regelverket följs är grundbulten i Ei:s arbete. Som chef för en tillsynsmyndighet, med en juristexamen i grunden och dessutom en bakgrund som tävlingsgymnast är det kanske inte konstigt att Anne Vadasz Nilsson sätter stor tilltro till ett tydligt regelverk.

– Energimarknaden måste ha en spelplan som är begriplig. Vi behöver stabila spelregler, men samtidigt måste de kunna justeras när det dyker upp nya förutsättningar som exempelvis ny teknik, nya betallösningar och nya samarbeten mellan branscher.

Just innovationer och ny teknik har diskuterats flitigt både på den svenska och den internationella energiarenan under våren. Anne Vadasz Nilsson har bjudits in som talare på ett flertal internationella konferenser som handlat om just detta. Inte bara i egenskap av Ei:s generaldirektör, utan också i rollen som en av fem vicepresidenter i CEER, en europisk samarbetsorganisation för tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

– Digitaliseringen går snabbt och det utvecklas hela tiden nya tekniska lösningar. Ibland hänger inte riktigt regelverket med. För att komma framåt tror jag att vi måste hitta sätt att ibland göra undantag från reglerna, till exempel för olika typer av testverksamheter, men vi behöver också tydliggöra vad man kan göra redan inom befintliga regelverk. Ibland finns det en obefogad uppfattning att regelverken står i vägen. Vår roll här blir att förtydliga vad som gäller. Just hur detta ska göras på bästa sätt är något vi diskuterar.

Anne Vadasz Nilsson menar att omvärldsbevakning blir allt viktigare och att det gäller att vara på tå för att hänga med.

– Att det kommer in mer sol i vårt energisystem är inte så svårt att gissa, det vi måste fundera på är vad det innebär för regelverket. Vi behöver ha spelregler som är framtidssäkrade och lagom detaljerade så att företagen vet vad som gäller samtidigt som det finns utrymme för innovationer.

Men det är inte bara tekniken som utvecklas i strävan mot att öka andelen förnybart i energisystemen. Även marknaden i sig förändras fortare än någonsin förr.

– Nya betallösningar utan mellanhänder och delningsekonomier kastar omkull en del gamla sanningar om marknaden. Vi är till exempel vana vid en börs som sköter handeln, men så kommer det antagligen inte att se ut överallt i framtiden. Det är sådant som upptar mycket av mina tankar just nu.

2018 hade drygt fem år har gått sedan Anne Vadasz Nilsson tackade ja till jobbet som generaldirektör. På frågan om hur hon hade tänkt och agerat om hon 2013 visste vad hon vet idag svarar hon snabbt.

– Då hade jag varit ännu mer sugen på jobbet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL