Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 02:28:15

Elnätsutbyggnad

Det är hos Energimarknadsinspektionen (Ei) man ansöker om tillstånd (koncession) för att bygga och använda elledningar. Vi gör juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken, väger olika intressen mot varandra och beslutar om elledningen ska få tillstånd eller inte.

Fotografi som visar villaområde uppifrån med tänd gatubelysning och tända lampor i villorna.

Att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet

För att möta samhällets ökade behov av elektrifiering är det viktigt att elnätet byggs ut och förstärks. Samtidigt innebär utbyggnaden av elnätet att intressekonflikterna också ökar eftersom ledningar planeras att uppföras på nya platser, vilket kan få stor påverkan på såväl närboende som naturmiljö.

Tillståndsprövningen måste därför ske på ett sådant sätt att gällande regelverk uppfylls och berörda intressenter får komma till tals. Processen från det att ett behov uppstår, till att ledningen tas i drift tar flera år.

Illustration som visar att ett behov av utökad kapacitet i elnätet uppstår. Då genomför elnätsföretaget en nätutredning (förstudie), har samråd med berörda av ledningen, gör miljöinventering och ansöker om andra tillstånd innan en ansökan om nätkoncession för linje lämnas in till Ei, detta kan ta cirka 3-6 år. När ansökan kommit in till Ei tar det cirka 9-20 månader för Ei att handlägga ansökan för att kunna lämna ett beslut. När elnätsföretaget fått beslut finns det möjlighet att överklaga Ei:s beslut. Om elnätsföretaget får tillstånd genomför företaget detaljprojektering och sen startar byggnation av ledningen. Denna del tar cirka 3-6,5 år innan ledningen tas i bruk.

Huvudregeln är att det krävs nätkoncession (tillstånd) för att bygga och använda en kraftledning

Kraftledningar är något förenklat alla elledningar med starkström (högspänningsledningar) som kan vara farliga för människor och egendom. En vanlig 230 V-ledning som finns i alla svenska hem, är en kraftledning .

Så här är elnätet uppbyggt

Mer om tillståndsprocessen för kraftledning

Vissa elledningar är undantagna

Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och får byggas utan tillstånd, detta kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN.

Exempel på undantag kan vara överföring av energi från en produktionsanläggning (solceller) till ett eller flera hus eller laddstolpe för elbilar.

Mer om vilka elledningar som är undantagna och vad som gäller kring så kallat bindande besked Länk till annan webbplats.

Nätkoncession för linje

När ett elnätsföretag vill bygga kraftledningar som kräver tillstånd ansöker de om nätkoncession för linje hos Ei.

Vid sådana ansökningar gör vi juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken, väger olika intressen mot varandra, och beslutar om en elledning ska få tillstånd eller inte.

Ansökan handläggs så här

Pågående tillståndsärenden

Vem som helst kan ta del av pågående tillståndsärenden och tillhörande ansökningshandlingarna via vår webbplats.

Ei:s pågående tillståndsärenden

Nätkoncession för område

För lokalnätet har ett elnätsföretag tillstånd och ensamrätt att äga och driva ett elnät inom ett visst geografiskt område (nätkoncession för område). Eftersom i stort sett hela Sveriges yta nu är täckt av områdeskoncessioner, är det ovanligt att elnätsföretagen ansöker om en ny nätkoncession för område. Däremot har det blivit vanligare att företagen ansöker om att höja högsta tillåtna spänning inom området.

Mer information

För dig som vill veta mer om koncessioner vill vi tipsa om vår samlingssida. Informationen vänder sig till alla som är intresserade av koncessioner.

Gå till vår samlingssida om koncessioner

Frågor och svar

Antingen ställer du din fråga direkt till oss eller om du vill leta efter svaret själv. Här hittar du frågor och svar om koncessioner

Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL