Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-25 14:57:09

Prövning av anslutningsavgiften

Energimarknadsinspektionen, (Ei) kan pröva de avgifter och villkor som du får i samband med att du ansluter fastigheten till elnätet.

Det är kostnadsfritt att begära prövning av din anslutningsavgift hos Ei

Som elkund kan du begära prövning av:

  • anslutningsavgiften
  • tilläggskostnader
  • övriga villkor som kan uppkomma i samband med anslutningen.

Vi prövar inte frågor som saknar samband med anslutningen, till exempel flytt av ledningsstolpe eller flytt av mätare.

Om Ei gör bedömningen att anslutningsavgiften är för hög måste elnätsföretaget betala tillbaka mellanskillnaden till dig. Ei kan däremot inte verkställa beslutet att betala tillbaka mellanskillnaden.

Så här gör du för att begära prövning av din anslutningsavgift

  1. Fyll i blanketten Ansökan om prövning av anslutningsavgift enligt ellagen Pdf, 353.6 kB.
  2. Skicka med en kopia på din offert eller faktura som du fått från elnätsföretaget

Skicka in ansökan så snart som möjligt

Om du inte skickar in ansökan inom 2 år, från och med det datum din bindande offert för elanslutningen ställdes ut, kan elnätsföretaget yrka att din ansökan om prövning av avgiften ska avvisas eftersom den inkommit för sent.

Om det visar sig att offerten inte överensstämmer med den genomförda anslutningen, och det senare angivna kravet i fakturan, kan istället en faktura utgöra det skriftliga ställningstagandet.

Detta innebär att tiden för prövning kan förlängas hos Ei om beloppet i fakturan överstiger beloppet i offerten.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL