Illustration Ei:s tillsyn

Klicka på bilden ovan om du vill se den i större format.

Så här arbetar Ei med tillsyn

Tillsynen kan delas in i planlagd tillsyn och tillsyn efter anmälan, så kallad indikationsstyrd tillsyn. Den planlagda tillsynen planeras periodiskt för att över tid täcka stora delar av regelverket och den indikationsstyrda styrs utifrån händelser, till exempel klagomål eller anmälningar från kunder.

Planlagd tillsyn

Varje år genomför Ei 1–2 mer omfattande och djupgående tillsynsinsatser inom regelområden som är väsentliga för marknadens funktion.

Dessa tillsynsinsatser inriktas i första hand på sådana områden där vi uppmärksammat brister i hur regelverket efterlevs och där tillsyn är av stor betydelse för kunderna på energimarknaderna och för att marknaderna ska fungera väl. För att finna brister arbetar vi strukturerat genom att samla upp och prioritera de indikationer i form av exempelvis klagomål, och anmälningar som kommer in till myndigheten på olika sätt.

Utöver de större tillsynsinsatserna genomförs löpande planlagd tillsyn. Den löpande tillsynen bedrivs inom regelområden som inte valts ut för omfattande och djupgående tillsynsinsatser, men där det ändå finns ett behov av tillsyn. Här nedan hittar du länkar till mer information om vår planlagda tillsyn för åren 2015-2017. Ei:s prioriterade tillsynsområden under 2018 hittar du längst ner på sidan.

Ei har en skyldighet att bedriva tillsyn

Planlagda tillsynsaktiviteter som betraktas som obligatoriska rör framförallt insamling av data från marknadernas aktörer, beslut om elnätsföretagens intäktsramar, samt i framtiden en rad tillsynsuppgifter som följer av de europeiska nätföreskrifterna (även kallad nätkoder) på el- och naturgasområdet.

Indikationsstyrd tillsyn

Den indikationsstyrda (händelsestyrda) tillsynen beror på vilka anmälningar som kommer in till Ei. Vi för statistik över inkomna anmälningar som tillsammans med andra indikationer ligger till grund för större tillsynsinsatser vid väsentliga brister inom relevanta områden.

Illustration Indikationsstyrd tillsyn

Ei:s prioriterade tillsynsområden under 2018

  • Beslut om intäktsramar för gasnätsföretagen för tillsynsperioden 2019–2022
  • Förberedelser inför beslut om intäktsramar för elnätsföretagen för åren 2020–2023
  • Händelsestyrd tillsyn av kundnära bestämmelser
  • Händelsestyrd tillsyn av leveranskvalitet
  • Tillsyn av åtskillnad mellan elhandel och elnät
  • Tillsyn enligt REMIT och transparensförordningen
  • Beslut av metoder och villkor enligt EU:s nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer