Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:41:42

De tre kriterierna

Förordningsmotiven till IKN-förordningen förklarar hur förordningen ska tolkas och anger tre kriterier för vilka ledningar som bör omfattas av undantag enligt förordningen.

Förordningsmotivens tre kriterier

Till IKN-förordningen finns regeringens förordningsmotiv (Icke koncessionspliktiga elnät (Fm 2001:1 Länk till annan webbplats.).

I förordningsmotiven anges tre grundkriterier som varit vägledande vid utformandet av undantagen, det vill säga för vilka starkströmsledningar som bör vara undantagna från kravet på nätkoncession. Om det inte klart framgår att ledningsnätet omfattas av ett undantag från kravet på nätkoncession i en enskild situation tillämpas de tre kriterierna.

  1. Internt
    Det första kriteriet att en elledning eller ett ledningsnät ska vara internt är uttryckt i förordningstexten (2 § IKN-förordningen). Ett internt nät används för överföring av el för innehavarens egen räkning.
  2. Inte för utbrett
    Det andra kriteriet är att elledningen eller ledningsnätet inte får vara för utbrett.
  3. Väl avgränsat
    Det tredje är att området, inom vilket elledningen eller ledningsnätet förläggs, ska vara väl avgränsat.
Kontaktuppgifter
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL