Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 00:27:11

Tariffer (nättariffer)

Det finns föreskrifter som förtydligar vad som krävs av en tariff (nättariff) för att den ska främja ett effektivt nätutnyttjande.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag.

Större och nya krav på elsystemet

Elanvändningen förutses öka bland annat på grund av den omfattande elektrifiering som sker inom industrin men också den bredare elektrifiering som sker som en följd av den pågående energiomställningen. Med de förändringar som sker följer att behoven av flexibilitetsresurser på användarsidan för balansering av elsystemet ökar, liksom behoven av att nyttja befintlig kapacitet i elnäten så effektivt som möjligt. Förutom att använda de resurser vi har så effektivt som möjligt kommer behoven av ny infrastruktur, exempelvis nya elledningar för ökad överföringskapaciteten i elnäten, att öka.

Ökad överföringskapacitet kan i vissa fall också åstadkommas genom att elnäten används effektivare, så att investeringar kan skjutas upp eller till och med undvikas.

Med en jämnare belastning och lägre effekttoppar ryms fler elanvändare i det befintliga elnätet. Det innebär att om elnätet nyttjas mer effektivt kan det leda till ökad möjlighet för anslutning av exempelvis mer förnybar elproduktion eller fler uttagskunder utan att man behöver investera i mer elnätskapacitet.

Vid en jämnare belastning på elnätet minskar också nätförlusterna. En utjämnad belastning och en reducering av effekttoppar kan medföra sänkta kostnader för överliggande nät och för ersättning vid inmatning av el. I de fall elnätet behöver byggas ut underlättar en effektiv drift av nätet situationen under tiden.

Föreskrifter för tariffer som främjar ett effektivt nätutnyttjande

Ei har tagit fram föreskriften EIFS 2022:1 om hur nättarifferna för överföring ska utformas. Föreskriften trädde i kraft 2022 men ska tillämpas senast 1 januari 2027 av samtliga elnätsföretag i Sverige. Det innebär att nätföretagen har fram till dess att utforma sina nättariffer så att de uppfyller de krav som ställs upp i föreskriften.

Ett effektivt användande av elnätet bidrar till att samhällets elbehov kan tillgodoses till en så låg kostnad som möjligt, bland annat genom att nätförstärkningar för att hantera ändrade överföringsmönster kan senareläggas eller undvikas helt, vilket kommer elnätskunderna till godo i form av lägre nätavgifter på sikt.

Tarifferna måste också vara objektiva enligt 4 kap. 1 § ellagen (1997:857) Länk till annan webbplats.. Det betyder att tarifferna ska reflektera kostnaderna som elnätsföretaget har för en kundkategori. Det innebär att tarifferna ska vara kostnadsreflektiva till sin utformning. Kravet på kostnadsreflektiva tariffer följer även av artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen Länk till annan webbplats.).

Under sommaren 2024 kommer Ei att publicera en vägledning för utformning av nättariffer enligt EIFS 2022:1. Vi kommer att länka till vägledningen från denna sida.

Elnätstariffer ska uppfylla två mål.

  • ge elnätsföretagen intäkter som är tillräckliga för att täcka deras effektiva kostnader för drift av och investeringar i elnätet.
  • ge elnätskunderna skäliga priser och incitament att använda elnätet effektivt.

De här två målen möjliggör en uppdelning av nättariffen i två delar, en kostnadsreflektiv och en kostnadstäckande.

Kostnadsreflektiva elnätstariffer

Kostnadsreflektiva elnätstariffer ska ge nätanvändarna incitament att använda elnätet effektivt. Det betyder att tarifferna behöver vara korrekt prissatta, det vill säga vid varje tidpunkt reflektera kostnaden för att använda elnätet. Utifrån ett kundperspektiv så är det centralt att de priser/prissignaler kunden möter är korrekta. Är de inte det kommer kundernas beteende inte att främja ett effektivt nätutnyttjande. Felaktiga prissignaler kopplade till nätanvändningen kan leda till ineffektiva investerings-, produktions- och konsumtionsbeslut som leder till ineffektivt nätutnyttjande och ökade systemkostnader för samhället.

Kostnadsreflektiva tariffkomponenter

Kostnadsreflektiva tariffkomponenter speglar de kostnader som kundernas användning innebär för nätägarna. I princip kan man dela upp dessa kostnader i kortsiktiga- och långsiktiga kostnader.

  • Energiavgift - ett elnäts rörliga kostnader är de kostnader som varierar med kundernas användning av nätet. Dessa kostnader består till största del av nätförluster samt de rörliga kostnaderna för överliggande nät. För varje ytterligare kilowattimme (kWh) el som överförs i ett elnät ökar mängden nätförluster som uppstår i elnätet, och därmed elnätets kostnader. För att kunderna ska få rätt prissignaler är det lämpligt att prissätta de rörliga kostnaderna med en rörlig energiavgift, det vill säga en avgift kronor per förbrukad kWh. Energiavgiften får tidsdifferentieras. Det vill säga om de rörliga kostnaderna exempelvis varierar över dygnet eller mellan vinter och sommar får energiavgiften differentieras så att den är högre när kostnaderna är högre.
  • Effektavgift - effektavgiften är en framåtblickande tariffkomponent vilket innebär att den är en tariffkomponent som innehåller prissignaler till kunderna om hur deras nuvarande beteende påverkar framtida behov av investeringar i överföringskapaciteten. Effektavgiften ska återspegla kostnader för att främja effektivt nätnyttjande på lång sikt. Syftet med prissignalen är att visa kunderna vilka kostnader deras nätanvändning för med sig och därigenom ge dem incitament att anpassa sin förbrukning och därmed minska behoven av fördyrande investeringar i nätet. Framåtblickande tariffkomponenten kan prissättas på olika sätt. Eftersom nätets dimensioneringsbehov och de framåtblickande kostnaderna beror av hur mycket effekt som överförs i nätet under de tillfällen då nätet är som mest belastat, snarare än den sammanlagda energimängden som överförs över tid, ska den tas ut baserat på kundens användning av elnätet och den sammanlagda belastningen på elnätet. Enligt föreskriften ska effektavgiften tidsdifferentieras.

Kostnadstäckande tariffkomponent

Elnätsverksamhet är naturliga monopol vilket innebär att en tariff med enbart kostnadsreflektiva tariffkomponenter inte kommer att ge elnätsföretagen kostnadstäckning. För att elnätsföretagen ska få kostnadstäckning samtidigt som tarifferna ger kunderna incitament att använda elnäten så effektivt som möjligt behöver tariffen även innehåller en kostnadstäckande tariffkomponent. I föreskrifterna benämns denna komponent som en fast avgift. Den fasta avgiften bör utformas så att den ger kunderna så små incitament som möjligt att ändra sitt beteende på kort sikt. Föreskriften anger att den fasta avgiften ska baseras på nätföretagets residuala kostnader och fördelas utifrån kundens abonnerade effekt eller motsvarande.

Nya tariffstrukturen ser likadan ut på alla nätnivåer

Illustrationen visar hur elnätet är uppbyggt från elproducent till transmissionsnät till regionnät till lokalnät och slutligen till elanvändarna.

Med den nya föreskriften följer att tariffstrukturen med en kostnadsreflektiv del och en kostnadstäckande del införs på alla nätnivåer. Det vill säga strukturen ser likadan ut för transmissionsnätet som för regionnät och lokalnät. Fördelen med en sådan lösning är att kostnader mellan angränsande nät kan föras vidare på ett sätt som främjar kostnadsreflektivitet och ett effektivt nätutnyttjande.

Mer information

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd för utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet EIFS:2022:1

Flexibilitet i elsystemet

Effekttariffer och vad det innebär för konsumenter

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL