Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-05-30 20:23:42

Tillsynssymbol på Elpriskollen

En tillsynssymbol har införts på Elpriskollen. Symbolen är en röd triangel och visar om ett elhandelsföretag har fällts i tillsyn gällande någon av ellagens konsumentskyddande bestämmelser.

Syftet med symbolen

För att ge användare av jämförelsesajten Elpriskollen ytterligare information i sitt val av elavtal visas en röd triangel om elhandelsföretaget har fällts i tillsyn. Symbolen visas på det berörda elhandelsföretagets samtliga avtal till dess att företaget har rättat sig, det vill säga följt samtliga punkter i tillsynsbeslutet.

När visas symbolen?

För att symbolen ska läggas ut måste det finnas ett tillsynsbeslut från Ei riktat mot det enskilda elhandelsföretaget med ett föreläggande att vidta rättelse.

Både förelägganden utan vite och förelägganden med vite leder till att tillsynssymbolen publiceras.

Föreläggandet att vidta rättelse ska gälla någon av ellagens konsumentskyddande bestämmelser (ellagens kundnära bestämmelser) bortsett från beslut som enligt 8 kap. 11b § ellagen förelägger elhandelsföretaget att rapportera in korrekta uppgifter till Elpriskollen. Såväl tillsynsbeslut som följer av indikationsstyrd tillsyn som planerad tillsyn omfattas.

När tas symbolen bort?

Tillsynssymbolen tas bort från Elpriskollen när elhandelsföretaget har rättat sig och följt samtliga punkter i tillsynsbeslutet. Så länge som minst en av bristerna i föreläggandet finns kvar visas symbolen på Elpriskollen. Det finns därför ingen nedre eller övre gräns för hur länge den kan ligga kvar på Elpriskollen.

Tillsammans med tillsynssymbolen publiceras också en text som kortfattat sammanfattar tillsynsbeslutet. Texten syns om besökaren håller muspekaren över tillsynssymbolen.

Om företaget överklagar beslutet ska tillsynsbeskrivningen på Elpriskollen kompletteras så att detta tydligt framgår. Symbolen tas bort om elhandelsföretaget har överklagat Ei:s beslut och fått rätt i domstol för samtliga punkter i tillsynsbeslutet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL