Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-07 03:41:39

Uppdatering av föreskrifter

Ett arbete pågår att revidera Energimarknadsinspektionens (Ei:s) föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (EIFS 2013:1). Målsättningen är att ha nya uppdaterade föreskrifter på plats under 2023.

I arbetet med revideringen tittar Ei både på de delar i föreskrifterna som handlar om leveranssäkerhet och de delar som handlar om spänningskvalitet.

I föreskrifterna specificeras vilka krav som ska vara uppfyllda för att elnätet ska ha en bra leveranssäkerhet och spänningskvalitet.

Det är funktionskrav för olika lastintervaller, krav på trädsäkring av ledningar och krav på antalet avbrott för att anses ha bra eller dålig kvalitet i överföringen av el. Det är viktigt att funktionskraven varken hindrar aktörer från att komma in på elmarknaden eller ställer krav som medför oskäliga kundkostnader. Dessa aspekter kommer utredas under projektets gång.

Föreskrifterna definierar också vilka parametrar för spänningskvalitet som ska vara uppfyllda för att elleveransen ska betraktas vara av god kvalitet. I arbetet tittar Ei även på spänningskvalitet utifrån de förändringar som elsystemet kan komma att genomgå på kort och lång sikt.

Konsultrapporter

Ei har låtit företaget DNV GL genomföra en utredning om krav på spänningskvalitet samt en tilläggsrapport med fokus på spänningsövertoner, kortvarig spänningssänkning och spänningshöjning, samt nya förslag för flimmer. Rapporterna visar konsulternas förslag till ny föreskrift kopplat till de aspekter som de fått i uppdrag att titta på.

Utöver utredningarna om krav på spänningskvalitet som DNV GL har gjort så har Ei låtit företaget Sweco genomföra en utredning om hur undantag lämpligen bör utformas från ellagens funktionskrav om att ett avbrott inte ska vara längre än 24 timmar samt hur undantag lämpligen bör utformas från funktionskravet för vissa lastintervaller i denna föreskrift.

Konsultrapporterna är ett av underlagen som Ei använder sig av i arbetet att uppdatera föreskrifterna. Ei har även en arbetsgrupp med olika kompetenser och extern referensgrupp kopplad till projektet.

Konsultrapporterna kan du ta del av här:

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL