Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:00:47

Tillstånd att anlägga vissa rörledningar

Det krävs tillstånd (koncession) för att anlägga rörledning för transport av råolja, produkt av råolja, annan vätska eller gas (inte naturgas*) som ska användas som bränsle. Ansökan om koncession ska skickas till Ei men det är regeringen som beslutar om tillstånd ska ges.

Denna information riktar sig i första hand till företag som ansöker om tillstånd att anlägga vissa rörledningar.

Koncession enligt rörledningslagen

Koncession krävs för rörledning för transport av råolja eller produkt av råolja eller av annan vätska eller gas som är ägnad att användas som bränsle. Rörledningslagen är tillämplig på rörledningar för vätgas om inte vätgasen matas in i ett naturgassystem. Från och med 2013 gäller lagen även transport av koldioxid som ska lagras geologiskt.

Giltighetstiden för koncession för vissa rörledningar är maximalt 40 år.

Undantag från kravet på koncession för vissa rörledningar

Det finns undantag. Koncession krävs inte för ledning som:

 • har eller planeras få en längd på högst 20 kilometer
 • huvudsakligen ska nyttjas för att tillgodose enskilda hushålls behov
 • uteslutande ska nyttjas inom hamn eller industriområde.

Ansökan om koncession att anlägga vissa rörledningar

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • den sökande som namn, yrke, hemvist och adress
 • för vilken tid koncession begärs
 • vilka fastigheter som berörs av ansökan samt namn och adress på fastighetsägare, förvaltare av trafikleder och övriga sakägare
 • markanvändning och planförhållanden i berörda områden
 • hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas
 • vilken inverkan på allmänna och enskilda intressen som den avsedda verksamheten kan bedömas få, samt de åtgärder som sökanden anser behövliga för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt
 • plan över den avsedda verksamheten, samt sökandens tekniska och ekonomiska förutsättningar att fullfölja planen
 • de huvudsakliga villkor som enligt sökandens mening bör gälla för verksamheten, och den miljökonsekvens­beskrivning som krävs enligt 4 § fjärde stycket 2 eller 3 lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas via mejl till registrator@ei.se. Skriv gärna i ämnesraden vad ansökan gäller. Ansökan kan också skickas via post.

Ansökan innebär också en ansökningsavgift enlig rörledningslagen och avgiften betalas in till Ei av den sökande i samband med att ansökan skickas in. Kontakta Ei:s ekonomienhet i samband med att ansökan skickas in.

Hur hög är ansökningsavgiften?

 • Grundavgift: För ansökan om koncession betalas en grundavgift om 42 000 kr.
 • Längdavgift: För varje påbörjad kilometer rörledning som ansökan avser skall dessutom en längdavgift om 3 700 kr betalas.

Grundavgift tas ut för varje stamledning och därifrån utgående grenledning som omfattas av ansökan.

Om ansökan endast avser sådana tillbehör och anordningar som nämns i 2 § rörledningslagen tas endast grundavgift ut.

Vid prövning tillämpas miljöbalken

Vid koncessionsprövning tillämpas 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken (4 § rörledningslagen).

 • Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan (BMP), krav om miljöbedömning (MKB) och samordning (samråd) (4 § fjärde stycket 1 och 2 rörledningslagen).
 • Liten MKB om inte BMP (4 § fjärde stycket 3 rörledningslagen).
 • Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas (1 § 5 rörledningsförordningen).
 • Krav på MKB (1 § 9 rörledningsförordningen med hänvisning till 4 § fjärde stycket 2 eller 3 rörledningslagen).

Mer om miljökonsekvensbeskrivning

Krav på återställningsåtgärder

När koncessionen upphör att gälla, är man som koncessionsinnehavare skyldig att ta bort ledningen och vidta eventuella återställningsåtgärder. Det är Ei som prövar vilka återställningsåtgärder som ska ske och prövningen ska göras i samband med att koncessionen upphör.

*Med naturgas avses även biogas, gas från biomassa och andra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i ett naturgassystem (1 kap 2 § naturgaslagen).

Mer information

Lagar och regler om koncessioner

Om det finns pågående ärenden som är ute på remiss hittar du dem här - Pågående ärenden koncession för naturgasledning eller tillstånd att anlägga vissa rörledningar

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL