Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-03 18:06:47

Ledning som berör rennäring

Om en kraftledning berör mark- eller vattenområden som har betydelse för rennäringen, ska området skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra möjligheten att bedriva rennäring.

Även områden som är av riksintresse för rennäringen ska skyddas mot sådana åtgärder (3 kap. 4 § miljöbalken).

När ett område som omfattas av rätten att bedriva renskötsel berörs av en ledning, ska man som nätföretag beskriva detta i ansökan.

Om en befintlig eller planerad ledning går, eller kommer att gå, i ett område där en eller flera samebyar har renskötselrätt, är det viktigt att de involveras tidigt i processen.

En beskrivning ska exempelvis innehålla uppgifter om vilka samebyar som kan komma att beröras, hur området används och vilken tid på året området används av rennäringen.

Redogör konsekvenserna

Man behöver redogöra för vilka konsekvenser ledningen kan komma att få för möjligheten att bedriva rennäring i området. Om det är aktuellt, ska även skyddsåtgärder för att minska den negativa påverkan beskrivas.

Mer vägledning om vad som kan behövas i miljökonsekvensbeskrivningen för att vi på Ei ska kunna bedöma hur rennäringen påverkas hittar du i Samisk markanvändning och MKB Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL