Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:46:22

Överklaga Ei:s beslut om nätkoncession för linje

Det går att överklagar Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut om nätkoncession för linje.

Informationen på denna sida vänder sig i första hand till elnätsföretag, eller om man på annat sätt är berörd av Ei:s beslut.

När vinner Ei:s beslut laga kraft?

Laga kraft innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Laga kraft för beslut som är överklagbara uppnås när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat beslutet.

Ett överklagbart beslut som har överklagats får laga kraft först då sista instans har avgjort målet. Överklagbara beslut kan även få laga kraft genom att en högre instans inte ger prövningstillstånd.

Beslut som inte är överklagbara får laga kraft direkt.

När får beslut överklagas?

Beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt får överklagas. Ei:s beslut kan överklagas till olika domstolar eller till regeringen. Sen kan Ei få yttra sig i domstolsprocessen.

Om mottagaren av ett beslut inte är nöjd med beslutet kan företaget eller privatpersonen i många fall överklaga beslutet. Ett överklagande görs till den instans som ska överpröva Ei:s beslut men det ska skickas till Ei inom 3 veckor.

Ei prövar först om överklagandet kommit in i rätt tid och om så är fallet så lämnas det över till överinstansen. Vilken instans det är följer i första hand av de speciallagar som Ei tillämpar.

 • Ei:s beslut som rör koncessioner överklagas som huvudregel till Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
 • Om beslutet gäller transmissionsnät är det dock regeringen som prövar överklagandet. Övriga beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping.
 • Ett beslut om sekretess överklagas direkt till Kammarrätten i Jönköping.

Vem får beslutet om nätkoncession för linje?

Beslutet om nätkoncession för linje skickas bland annat till det elnätsföretag som ansökt och till markägare.

Om länsstyrelsen har beslutat att ledningen innebär en betydande miljöpåverkan, publiceras även en annons med information om beslutet i en eller flera lokaltidningar.

Beslutet som fattas av Ei kan vara att:

 • ledningen får tillstånd (bifall)
 • ledningen inte får tillstånd (avslag)
 • hela ansökningsprocessen måste göras om från början (avvisning).

Även om ledningen tillåts, kan tillståndet förenas med villkor.

Berörda kan överklaga beslutet inom 3 veckor

Man kan som elnätsföretag, eller om man på annat sätt är berörd av beslutet, överklaga beslutet inom 3 veckor. Då överlämnas ärendet till en överinstans, som i de flesta fall är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

För ledningar med utlandsförbindelse och för transmissionsnätsledningar (stamnätsledningar) är regeringen överinstans.

Att överklaga ett beslut är kostnadsfritt.

Så här gör du för att överklaga

Överklagandet ska ställas till regeringen om ledningen har en spänning om 220 kV eller mer. Annars till mark- och miljödomstolen.

Trots att överklagandet ska ställas till regeringen eller mark- och miljödomstolen ska det skickas in till Ei, som sedan skickar det vidare.

Ei:s beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Du har 3 veckor på dig att överklaga från och med den dag du tog del av beslutet. Det ska finnas en bilaga som följer med beslutet som förklarar hur du gör för att överklaga. Om du är osäker på hur du gör kan du kontakta oss.

Skicka överklagande

Skriv i överklagandet att beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, men skicka det till Ei. Enklast är att mejla till registrator@ei.se. Du kan också skicka per post.

Lämna dessa uppgifter i samband med överklagande

Följande uppgifter ska lämnas när du överklagar Ei:s beslut.

 • Ärendenumret (diarienumret) för det ärende som du vill överklaga.
 • Beskriv varför du anser att beslutet ska ändras och hur du vill att beslutet ska ändras.
 • Bifoga sådant som du anser har betydelse för ärendet.
 • Kontaktuppgifter (namn, postadress, mejladress och telefonnummer).
 • Anlitar du ombud ska du bifoga en fullmakt.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL