Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:23:37

Om regler och beslut inte följs

Här kan du läsa mer om vad som gäller om regler och beslut inte följs när det gäller nätkoncessioner.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Ledningar utan tillstånd

Om en ledning byggs utan tillstånd eller byggs på ett sätt som gör att gällande tillstånd inte följs, kan Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägga den som innehar (använder), ledningen att ta bort den tillsammans med tillhörande anläggningar, och vidta åtgärder för återställning enligt 2 kap. 53 § § ellagen . Om föreläggandet inte följs kan det bli vite. I sista hand kan Ei besluta att ledningen ska tas bort på bekostnad av den som äger ledningen.

Om elnätsföretaget inte följer tillståndet

Om innehavaren av nätkoncessionen inte följer tillståndet, kan Ei förelägga företaget att bygga om enligt tillståndet för ledningen enligt 12 kap. 3 § ellagen.

Om ett företag bygger utan tillstånd

Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet bygger en elledning eller nätstation utan tillstånd, eller bryter mot ett villkor för en nätkoncession, gör man sig skyldig till ett brott och kan dömas till böter eller fängelse i högst 1 år (13 kap. 1 § ellagen)

Det är polis och åklagare som undersöker om brott har begåtts. Om Ei upptäcker att ett brott kan ha begåtts, kan vi meddela detta till åklagare.

Tvångsförvaltning

Om en innehavare av nätkoncession missköter sig på ett allvarligt sätt så att man inte fullgör sina skyldigheter, kan hela anläggningen tvångsförvaltas.

Det är Ei som ansöker om en tvångsförvaltning hos förvaltningsrätten. Regler om tvångsförvaltning finns i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektroniska anläggningar.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL