Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:13:24

Information till nätföretag som ansökt om eller blivit beviljade nätkoncession

Denna information riktar sig i första hand till nya eller befintliga elnätsföretag som vill ha information om vilka skyldigheter som följer av att inneha en nätkoncession.

Ett elnätsföretag som har nätkoncession är som huvudregel skyldigt att ansluta en elektrisk anläggning och att överföra el för någon annans räkning.

Ett nätföretag är ett företag som bedriver nätverksamhet, det vill säga har nätkoncession och överför el för någon annan. Ett nätföretag ansvarar för drift och underhåll, och vid behov utbyggnad, av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, dess anslutning till andra ledningsnät. Nätföretaget ansvarar också för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el.

Krav på nätkoncession och undantag från kravet

Utgångspunkten i ellagen är att alla starkströmsledningar kräver nätkoncession, det vill säga tillstånd av Energimarknadsinspektionen (Ei). Starkströmsledningar är alla elledningar med en spänning över några tiotals volt. En 230 V ledning, som finns i alla svenska hem, är en starkströmsledning.

Så här är elnätet är uppbyggt

Vissa elledningar är undantagna från kravet på nätkoncession och får byggas utan tillstånd, så kallade icke koncessionspliktiga nät (IKN). Förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen, IKN-förordningen, är den författning som anger de undantag som finns från kravet på nätkoncession.

Undantagen i IKN-förordningen gäller automatiskt, men det går i oklara situationer att begära ett bindande besked där Ei i ett överklagningsbart beslut ger svar på frågan om en elledning eller ett elnät omfattas av undantag från kravet på nätkoncession eller inte.

Mer om undantag från kravet på nätkoncession (IKN)

Avgränsning av nätverksamhet

Ett elnätsföretag får som huvudregel inte bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. Elnätsföretag som ingår i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 elanvändare ska till sin organisation och sitt beslutsfattande vara åtskilt från företag som bedriver produktion av eller handel med el. Nätverksamhet ska dessutom redovisas skild från annan verksamhet.

De krav som ställs på att avgränsa och redovisa nätverksamheten finns att läsa i 3 kap. ellagen.

Mer om anmälan till Ei

Anslutningsskyldighet

Elnätsföretag som har nätkoncession är som huvudregel skyldig att på objektiva, icke-diskriminerande och i övrigt skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning till ledningen.

Anslutningsskyldigheten gäller för alla typer av elektriska anläggningar, exempelvis hushållsanslutningar, industrianslutningar och anslutning av produktionsanläggningar.

Ei prövar tvister om nätkoncessionsinnehavarens anslutningsskyldighet

Utöver anslutningsskyldigheten kan Ei också pröva skäligheten i de villkor som nätföretaget utformar för enskilda anslutningar. Detta sker efter en begäran om prövning från kunden.

En sådan prövningsbegäran ska ha kommit in till Ei senast 2 år efter att den som har nätkoncessionen lämnat sitt skriftliga ställningstagande om villkoren för anslutningen till kunden. Information om anslutningsskyldigheten finns i 4 kap. 1–4 §§ ellagen.

Mer om prövning av anslutning och villkor

Skyldighet att överföra el

Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans räkning. Överföringen av el ska vara av god kvalitet. Den som har nätkoncession är också skyldig att avhjälpa brister i överföringen. Krav på överföringen av el finns i 4 kap. 16–19 §§ ellagen.

Mer om elöverföringens kvalitet

Mätning av överförd el

Ett elnätsföretag är skyldig att mäta och registrera mängden överförd el. Information om mätning av överförd el finns i 6 kap. ellagen.

Mer om mätning av el

Intäktsram

Alla elnätsföretag är skyldiga att lämna ett förslag till intäktsram till Ei.

En intäktsram anger de intäkter som ett nätföretag högst får ta ut under en så kallad tillsynsperiod. En tillsynsperiod ska vara 4 kalenderår om det inte finns särskilda skäl för en annan period. Ett förslag till intäktsram ska lämnas senast 9 månader innan tillsynsperioden börjar.

För nya elnätsföretag som tillkommer under den fyraåriga tillsynsperioden är det möjligt att fastställa en tillsynsperiod som inte sammanfaller med kalenderår och som inte är 4 år.

Information om intäktsramar finns i 5 kap. ellagen.

Mer om reglering av nätverksamhet och intäktsram

Skyldighet att lämna in uppgifter till Ei

Elätsföretag ska rapportera in uppgifter om företagets verksamhet till Ei.

Mer om företagens inrapportering till Ei

Att ta en ledning ur bruk

En ledning som omfattas av en nätkoncession för linje får endast tas ur bruk tillfälligt, till exempel vid genomförande av underhåll eller liknande.

Den får dock inte vara ur bruk under sammanhängande period som är mer än 3 år utan Ei:s tillstånd enligt 2 kap. 47 § ellagen.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL