Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:58:36

FAQ om koncessioner - Länsstyrelse

Här samlar vi frågor och svar om koncessioner till länsstyrelsen. Om du inte hittar svar på din fråga hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Frågor och svar som främst vänder sig till länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en central roll i processen. Redan i ett tidigt skede kan länsstyrelsen bistå med viktigt underlag.

Under samråd och inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har länsstyrelsen en rådgivande roll.

Länsstyrelsen fattar beslut om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte, förutsatt att inte elnätsföretaget redan själva har antagit att ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller att det följer av förordning att en ledning alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Att länsstyrelsen ger en bra vägledning för elnätsföretagen inför arbetet med MKB och eventuella inventeringar, bidrar till att ansökan får den omfattning som krävs. Det minskar behovet av kompletteringar och gör Ei:s handläggning enklare längre fram.

Länsstyrelsen är även obligatorisk remissinstans under Energimarknadsinspektionens remissförfarande. Den bedömning länsstyrelsen gör angående elnätsföretagets ansökan är mycket vägledande vid Ei:s prövning. Ofta ställer Ei riktade frågor till länsstyrelsen gällande miljöpåverkan och skyddsåtgärder.

Utöver detta kan länsstyrelsen behöva fatta beslut om följdtillstånd.

Mer om tillståndsprocessen för kraftledning

Ja länsstyrelsen kan neka. Att Ei har beviljat nätkoncession innebär ingen skyldighet för länsstyrelsen att bevilja ansökningar om tillstånd och dispenser. Det är däremot olyckligt om hinder för byggnation framkommer i ett sent skede.

Alla inblandade parter ska verka för att motstående intressen upptäcks och utreds så tidigt i processen som möjligt.

Redan under nätutredning (förstudie) och samråd ska länsstyrelsen informera om de begränsningar som finns gällande de sträckningar som elnätsföretagen utreder, samt informera om de särskilda tillstånd som krävs.

Mer om tillståndsprocessen för kraftledning

Hjälp oss bli bättre!

Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL