Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:39:27

Frågor och svar om koncessioner

Här samlar vi frågor och svar om koncessioner för elnätsföretag, markägare och andra intressenter. Om du inte hittar svar på din fråga hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi har delat in en del frågor och svar efter målgrupp men ta gärna del av varandras information för en del av svaren kan vara intressant oavsett målgrupp.

Allmänna frågor och svar om koncessioner

Det kan finnas olika anledningar till att Energimarknadsinspektionen (Ei) skickar ut brev i samband med koncessionsärenden (tilltånd för kraftledning). Här beskriver vi kortfattat några av de vanligaste breven.

Brev om remiss


Brev om remiss innebär att du har möjlighet att lämna synpunkter i ett ärende som Ei handlägger. Att just du fått ett remissbrev från Ei är för att elnätsföretaget som skickat in en ansökan om nätkoncession för linje till oss har bedömt att du är berörd av ansökan. Det kan exempelvis handla om tillstånd att bygga ny ledning, ändra befintlig ledning eller att elnätsföretaget ansöker om förlängt tillstånd för en ledning.

Det är elnätsföretaget som tar fram en förteckning över vilka som de anser är berörda av kraftledningen. Ei använder förteckningen för att veta vilka vi ska kontakta under vår remiss. Du kan vara berörd för att du äger en fastighet där elnätsföretaget har ansökt om tillstånd att få bygga en kraftledning. Du kan också vara innehavare av en rättighet på en fastighet som kommer att bli berörd.

Tänk på att du kan lämna synpunkter både till företaget som vill bygga kraftledningen i samband med samråd och till Ei när vi handlägger elnätsföretagets ansökan.

Mer om svara på remiss - tillstånd om kraftledning

Underrättelse om beslut om tillstånd

Ei skickar ut ett brev i samband med underrättelse om beslut om tillstånd i samband med koncessionsärenden. Det här brevet innebär att du har blivit delgiven ett beslut i ett ärende där du tidigare har lämnat synpunkter till oss på Ei. Tillsammans med underrättelsen får du också tillgång till det aktuella beslutet.

Om du får det här brevet ska du bekräfta att du har mottagit vårt beslut. Om du inte bekräftar att du har mottagit beslutet kommer Ei att fortsätta kontakta dig.

Meddelande om beslut om tillstånd

Ei skickar ut meddelande om beslut om tillstånd. Det här brevet innebär att du får information om att Ei har fattat beslut i ett ärende där du kan vara berörd som fastighetsägare eller som innehavare till en rättighet, men där du inte har lämnat några synpunkter under Ei:s remiss av ärendet.

Du har fått ett brev från Energimarknadsinspektionen (Ei) för att du har möjlighet att lämna dina synpunkter till oss under vår handläggning av elnätsföretagets ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd om att få bygga och driva elledning).

Kanske har du redan lämnat dina synpunkter i samand med samråd som elnätsföretaget ska hålla innan de skickar in sin ansökan till oss. Elnätsföretaget håller samråd för att bland annat få dina synpunkter på vilken ledningssträckning som är den lämpligaste att ansöka om när de skickar in sin ansökan till oss.

Det är viktigt att om du har invändningar yttrar dig i Ei:s remiss även om du redan har yttrat dig på samma sätt i ett samråd. Ei får då vetskap om att dessa motsättningar fortfarande kvarstår och väger in detta i prövningen.

Om du har fått remissbrev från Energimarknadsinspektionen (Ei) går det att begära förlängd svarstid (anstånd) om du anser att tiden är kort för att svara på remissen. Det är Ei som avgör om det går att förlänga svarstiden.

Hör av dig till ansvarig handläggare på Ei eller mejla till diariet@ei.se innan svarstiden löpt ut. Kontaktuppgifter till handläggaren i ärendet framgår av det brev eller mejl som du har fått av oss. Ange ärendenumret, hur lång tid du eller din verksamhet behöver och varför du behöver mer tid.

Om du mejlar diariet@ei.se måste du ange ärendenumret i ämnesraden på mejlet.

I de ansökningshandlingar som finns tillgängliga på vår webbplats under remisstiden ska det finnas en karta över den ansökta sträckningen. Enklast tar du del av handlingarna i ett ärende genom att skriva in ärendenumret i sökrutan på vår webbplats. Du kan också leta bland alla Ei:s pågående ärenden.

Om du önskar en mer detaljerad karta än den kartan som ingår i ansökan behöver du vända dig till elnätsföretaget. Det är inte säkert att elnätsföretaget kan ge dig en mer detaljerad karta, som till exempel innehåller stolpplaceringar, innan detaljprojekteringen är genomförd för projektet.

I det brev eller mejl som du har fått framgår det om du behöver svara och hur du i så fall går till väga. Om du vill lämna synpunkter på en ansökan kan du skriva eller mejla Energimarknadsinspektionen (Ei). Du kan även använda formuläret på vår webbplats som finns längst ner på sidan.

Det är viktigt att du anger vilket ärendenummer ditt yttrande avser oavsett på vilket sätt du kontaktar oss. Om du har frågor om ärendet kan du mejla eller ringa till Ei:s handläggare för ärendet.

Om du som ska lämna synpunkter på ärendet ska svara för en myndighet, en kommun, ett företag eller en annan organisation föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Mejladressen är diariet@ei.se. Ange ärendenumret i mejlets ämnesrad.

Enklast tar du del av handlingarna i ett ärende genom att skriva in ärendenumret i sökrutan på vår webbplats. Du kan också leta bland alla Ei:s pågående ärenden.

Vill du få kopior på handlingarna skickade till dig per post tar Energimarknadsinspektionen (Ei) ut en avgift.

Avgiften för att få ut en kopia på en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

 • Papperskopia på 1–9 sidor är kostnadsfritt.
 • Papperskopia på 10 sidor kostar 50 kronor.
 • Papperskopia på fler än 10 sidor kostar 50 kronor + 2 kronor per sida.

Till detta kommer eventuellt porto eller postförskottskostnad.

Enklast tar du del av handlingarna i ett ärende genom att skriva in ärendenumret i sökrutan på vår webbplats. Du kan också leta bland alla Ei:s pågående ärenden.

Vissa av handlingarna i en ansökan omfattas av sekretess och publiceras därför inte. Se även svar på frågan Varför finns inte alla handlingar i ärendet publicerade på Ei:s webbplats?

Vissa handlingar i en ansökan kan omfattas av sekretess, på grund av att de till exempel innehåller information om sekretessklassade arter, företagshemligheter eller personuppgifter, och då publicerar inte Ei handlingarna på webbplatsen.

Om du saknar någon handling i ärendet och önskar ta del av den behöver du kontakta oss. Vi gör då en bedömning av om vi kan lämna ut eventuella sekretessbelagda handlingar i ärendet till dig.

Det är det sökande elnätsföretaget som tar fram förteckningen över fastighetsägare. Om du har flyttat efter att förteckningen togs fram kan det vara förklaringen till varför du har fått ett brev nu.

Alla uppgifter som kommer in till Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer vi att ta i beaktande när vi fattar beslutet.

Efter remissen skickar Energimarknadsinspektionen (Ei) yttrandena som har kommit in till det sökande elnätsföretaget för att låta dem bemöta yttrandena.

När Ei sedan bedömer att vi har alla underlag som vi behöver gör vi en bedömning om ansökan är förenlig med ellagen och miljöbalken. Därefter fattar vi beslut i ärendet. Hur lång tid det tar beror på ärendets omfattning.

Du kan söka på ärenden och få tillgång till en del beslut i Ei:s e-diarium. Om du inte hittar det beslut du söker kan du mejla till registrator@ei.se så hjälper vi dig.

Gå till e-diarium

Hur lång tid det tar det att bygga nya elnät beror på flera faktorer, till exempel projektets omfattning och miljöpåverkan, teknikval, kontakter och avtal med markägare samt möjligheter till alternativa lösningar.

En rad insatser sker på flera håll i samhället för att korta ledtiderna. Samtidigt har det stora behovet av utbyggnad skapat flaskhalsar genom att den stora efterfrågan kan göra det svårt att få tag på rätt kompetens eller material.

Ofta är också byggnationen av elledningar kopplat till andra projekt som måste bli genomförda, så när andra projekt blir försenade blir även byggnationen av kraftledningarna försenade.

Därför är det svårt att säga hur lång tid processen tar. Sammantaget kan det ta mellan 6 och 15 år från det att behovet uppstår till att den nya ledningen har byggts och tagits i bruk. Ei:s del i denna process brukar ta 1–2 år

Mer om elnätsutbyggnad

Mer om tillståndsprocessen för kraftledning

Om du inte är nöjd med Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut kan du överklaga det.

Du skickar din överklagan till Ei som först prövar om det kommit in i rätt tid. Om så är fallet så lämnas det över till överinstansen som ska pröva överklagandet. Vilken instans det är följer i första hand av de speciallagar som Ei tillämpar.

 • Ei:s beslut som rör koncessioner överklagas som huvudregel till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Beslut som gäller för transmissionsnätet är det däremot regeringen som prövar överklagandet. Mer om hur elnätet är uppbyggt.
 • Överklagan av beslut om tillträde till mark för undersökning prövas av regeringen.
 • Beslut om sekretess överklagas till Kammarrätten i Jönköping.
 • Övriga beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping.

Om du vill överklaga ett beslut är det viktigt att du gör det i rätt tid. I bilagan till beslutet finns en tydlig beskrivning över hur du går till väga när du vill överklaga och inom vilken tid du måste göra det. Vilken tid som gäller är olika beroende på vilket sätt du har fått del av beslutet.

Här finns en kort sammanfattning över vilka tider som gäller.

 • Delgiven - Om du har fått ett brev där du delges måste din överklagan ha kommit in till Ei inom tre veckor från den dag du delges beslutet.
 • Meddelande om beslut - Om du har fått ett meddelande om beslutet måste din överklagan ha kommit in till Ei inom fyra veckor efter att vi kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.
 • Förening eller organisation - Om du representerar en förening eller organisation enligt ellagen 13 kap. 8 § kan du överklaga beslutet tills alla parter och sakägare har blivit delgivna plus 3 veckors överklagandefrist.
 • Övriga - För dem som inte redan nämnts ovan gäller att överklagandetiden börjar räknas från den dag som infaller en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (13 kap. 9 § 2 st ellagen).

Laga kraft innebär att ett beslut inte längre kan överklagas.

Laga kraft för beslut som är överklagbara uppnås när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat beslutet. Ett överklagbart beslut som har överklagats får laga kraft först då målet har avgjorts och det inte överklagats till nästa instans.

Överklagbara beslut kan även få laga kraft genom att en högre instans inte ger prövningstillstånd. Beslut som inte är överklagbara får laga kraft direkt.

Frågor och svar om IKN

Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och får byggas utan tillstånd, om du har en fråga angående det hittar du information på sidan om IKN. Gå till information om IKN

Fler frågor och svar sorterade på målgrupper

Välj i listan nedan:

Hjälp oss bli bättre!

Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL