Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:55:38

Pågående ärenden - nätkoncession för linje

Här hittar alla som kan bli berörda av en ny ledning information om vilka ärenden som just nu är ute på remiss och hur man yttrar sig. Du hittar sista svarsdatum på respektive ärende. De presenteras årsvis och från och med det år ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Ärenden som är aktuella för remiss just nu

För vissa år kanske det inte finns några pågående ärenden, men i så fall visas det genom att vara tomt på sidan.

Observera att Ei arbetar med handläggning av fler ansökningsärenden än de som presenteras på vår webbplats . Det är först när ärendet kommit till steget då det är dags för remittering som du kan ta del av det här . Vill du veta mer om tillståndsprocessen? - finns information här.

För dig som berörs av en ny ledning

Ei skickar remissförfrågan till de som påverkas av ledningen.

Vilka som berörs kan bero på vad det är för slags ärende. Vid ansökningar om ny nätkoncession för linje skickar Ei alltid ut en remissförfrågan till berörd kommun och länsstyrelse, Elsäkerhetsverket, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, markägare, rättighetsinnehavare samt det elnätsföretag som har områdeskoncession. Beroende på omständigheterna i ärendet kan även andra myndigheter få remissen, till exempel Skogsstyrelsen om skog ska avverkas eller Luftfartsverket om stolparna är 20 m eller högre.

Om ärendet medför betydande miljöpåverkan ska miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) kungöras i ortstidningar. Det är för att även andra närboende ska få vetskap om ansökan och möjlighet att yttra sig.

Alla som är intresserade har möjlighet att ta del av ansökningshandlingarna via vår webbplats (pågående ärenden ovan) och alla berörda kan lämna yttrande (svara på remissen).

Ei skickar remissbrev till bland annat alla berörda markägare och om ledningen kan medföra en större miljöpåverkan sätter vi ut en annons i lokaltidningar.

Mer information om vem Ei skickar remiss till hittar du ovan (under vem får remiss av Ei).

Om du är berörd av kraftledningen kan du lämna synpunkter både till företaget som vill bygga kraftledningen under samråd och till Ei när vi handlägger ansökan.

Här hittar du mer information om elnätsutbyggnad, tillståndsprocessen och hur Ei handlägger ansökan

Ei:s beslut kan överklagas inom 3 veckor

När Ei väl har fattat ett beslut går det att överklaga inom tre veckor om du inte är nöjd. Om beslutet överklagas överlämnar vi ärendet till en överinstans som i de flesta fall är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, men för vissa ärenden är regeringen överinstans.

Så här gör du om du vill överklaga beslutet

Frågor och svar

Ta gärna del av fler frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL