Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 03:49:23

Ei och elnätsutbyggnad

Att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet har kommit alltmer i fokus under de senaste åren. Det finns förväntningar från samhället på att korta ledtiderna från det att behovet av en kraftledning har identifierats tills ledningen är i drift.

Hur lång tid tar det att bygga nya elnät?

Hur lång tid det tar att bygga nya elnät beror på flera faktorer, till exempel projektets omfattning och miljöpåverkan, teknikval, kontakter och avtal med markägare samt möjligheter till alternativa lösningar.

Det krävs som regel flera tillstånd från olika myndigheter, framför allt beslut om nätkoncession (tillstånd att bygga och driva kraftledning) från Energimarknadsinspektionen (Ei) och i de allra flesta fall beslut om ledningsrätt från Lantmäteriet.

  1. Först uppstår en ökad efterfrågan på el och ett behov av utökad kapacitet i elnätet, behovet kan vara externt eller internt. Ett externt behov kan vara att någon vill bygga en vindkraftpark eller en fabrik. Ett internt behov kan vara att elnätsföretaget vill öka effekten i någon del av elnätet. Elnätsföretaget genomför en nätutredning (förstudie) för att se om de bör påbörja arbetet med att ansöka om tillstånd (nätkoncession för linje).
  1. Om elnätsföretaget kommer fram till att de vill ansöka om nätkoncession för linje börjar de med att hålla samråd med dem som berörs av den planerade ledningen. Det kan till exempel vara markägare eller boende. Elnätsföretaget genomför sedan alla de aktiviteter som krävs för att sammanställa en ansökan och skickar in den till Ei. Ansökan om nätkoncession för linje
  2. För att bygga ut elnät kan det också behövas andra typer av tillstånd än nätkoncession. Det kan till exempel vara dispenser för vissa regler som gäller naturreservat, artskydd och biotopskyddade områden eller tillstånd för verksamhet eller åtgärder i Natura 2000-områden.
  3. När Ei har fått in ansökan från elnätsföretaget prövar Ei ansökan och beslutar om ledningen ska få tillstånd. Så här handlägger Ei ansökan
  4. Om elnätsföretaget får tillstånd (nätkoncession för linje) påbörjar elnätsföretaget projektering där fokus ligger på att säkra tillgång till mark, söka tillstånd och dispenser som krävs, samt att detaljplanera och förbereda för själva byggnationen. Vissa tillstånd kan sökas redan tidigare i processen
  5. Elnätsföretaget startar byggnationen av kraftledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen för kraftledning

Samhällets ökade behov av elektrifiering

Elnätsföretagens ansökningar om nätkoncession för linje har ökat under senare år med anledning av den pågående elektrifieringen. Samtidigt innebär utbyggnaden av elnätet att intressekonflikterna också ökar eftersom ledningar planeras att uppföras på nya platser, vilket kan få stor påverkan på såväl närboende som naturmiljö. Tillståndsprövningen måste därför ske på ett sådant sätt att gällande regelverk uppfylls och berörda intressenter får komma till tals.

Dialog och samverkan med andra aktörer

Det är viktigt att alla inblandade aktörer bidrar till en effektiv tillståndsprocess för att korta ledtiderna. Därför har Ei dialog med andra aktörer som till exempel Lantmäteriet, länsstyrelsen och elnätsföretagen. Målsättningen är att ha en prövning som är lika rättssäker som idag, men ännu mer effektiv.

Åtgärder för att korta ledtiderna

Under 2023 slutförde Ei tillsammans med Lantmäteriet och länstyrelsen regeringsuppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad där dialog även fördes med elnätsföretagen. I uppdraget identifierade Ei tillsammans med berörda myndigheter åtgärder som myndigheterna och elnätsföretagen kan genomföra direkt utan lagändringar, och som tillsammans har potentialen att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad med flera år.

Ei:s rapport Kortare ledtider för elnätsutbyggnad Ei R2023:09

Arbetet med att verkställa de föreslagna åtgärderna och korta ledtiderna i konkreta ledningsprojekt fortsätter i ytterligare ett regeringsuppdrag som startat i början av 2024, Myndighetsgemensamt arbete för kortare ledtider vid prövning av nätkoncession.

Här hittar du Ei:s regeringsuppdrag för 2024

Mer information

Ta gärna del av vår nyhet från 4 mars 2024 - Kortare handläggningstider och rekordmånga beslut

Följ gärna våra pågående projekt

Vi vill också tipsa om att du enkelt kan följa några av våra pågående projekt genom att anmäla dig som prenumerant.

Gå till Pågående projekt

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL