Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 01:47:51

Ansökan handläggs så här

Det är avdelningen Tillstånd på Energimarknadsinspektionen (Ei) som ansvarar för handläggningen av ansökningar om koncession. Flera personer och kompetenser är involverade i granskningen av en ansökan om nätkoncession för linje.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Här beskriver vi kortfattat hur ansökan om nätkoncession för linje går till.

1. Tilldelning

Ei tar emot ansökan från elnätsföretaget och registrerar ärendet. Vi skapar ett anläggningsnummer som aktiveras om nätkoncessionen godkänns. Vilket anläggningsnumret är kommer att framgå i Ei:s beslut. Elnätsföretaget använder det vid fortsatt kontakt med Ei till exempel vid ansökan om ändringar i framtiden.

Ei granskar kartmaterial och de fastighetsförteckningar som bifogats ansökan. Gäller det en ledning som ska tas ur drift kontrollerar vi om det är hela eller en del av nätkoncessionen som ska återkallas. Om informationen är ofullständig i någon av dessa delar begär vi komplettering.

Elnätsföretag som ansökt om nätkoncession via vår e-tjänst för nätkoncessionsansökan (Dinkel) får ett automatiskt bekräftelsemejl direkt ansökan skickas in. Ärendet syns också i ärendehanteringssystemet Företagsportalen, där även ansökningshandlingarna publiceras. Om ansökan kommit till oss på annat sätt mejlar vi ett bekräftelsemejl till den sökande.

Mer om e-tjänsten Dinkel

2. Granskning och utredning

Ei granskar ansökan, samtliga bilagor och tar ställning till om ansökan är komplett. Om något saknas hör vi av oss till elnätsföretaget. Vi tittar även på vem det är som ansöker om nätkoncession och bedömer om sökanden är lämplig för att bedriva elnätsverksamhet. Denna bedömning blir mer omfattande om sökanden inte har någon nätkoncession sen tidigare.

Den handläggare på Ei som ansvarar för ärendet stämmer av ansökan i vårt kvalitetsforum och det är här det bestäms om ansökan behöver kompletteras. I forumet samarbetar handläggare med kompetenser inom flera olika områden, såsom miljö, juridik, ekonomi och teknik.

3. Komplettering

Om det saknas uppgifter i en ansökan som har kommit in till Ei via e-tjänsten Dinkel, publicerar vi en begäran om komplettering i ärendehanteringssystemet Företagsportalen. I Företagsportalen kan elnätsföretaget enkelt följa sina ärenden och svara på en eventuell begäran om komplettering från oss.

Om ansökan kommit in på annat sätt skickar vi vanligtvis begäran om komplettering via mejl till den kontaktperson som elnätsföretaget angett.

Det är viktigt att elnätsföretaget kontaktar Ei snarast möjligt i de fall den sökande har frågor eller behöver mer tid för att lämna in de uppgifter som vi begär.

4. Remiss

När Ei bedömer att ansökan om nätkoncession för linje är komplett skickar vi den på remiss. Ei ska remittera dem som kan bli berörda av den ledning som ansökan gäller för. Det kan vara:

  • länsstyrelser och kommuner
  • myndigheter
  • sakägare (markägare och andra med rättigheter till marken)
  • andra elnätsföretag som har nätkoncession.

Ei ska alltid remittera Försvarsmakten och Elsäkerhetsverket. Andra myndigheter som ofta remitteras är Luftfartsverket, Skogsstyrelsen och Trafikverket. Försvarets radioanstalt ska alltid underrättas vid remiss.

Remisstiden är normalt 5 veckor och i samband med remissen publicerar Ei ansökan och alla handlingar som tillhör ärendet på vår webbplats (ei.se).

Om ansökan kommit till oss via vår e-tjänst för koncessionsansökningar (Dinkel) kan det sökande elnätsföretaget enkelt ta del av remissyttrandena i ärendehanteringssystemet Företagsportalen. Remisstiden kan förlängas genom att remissinstanser ansöker om anstånd för att komma in med yttrande.

Ei:s pågående tillståndsärenden

5. Remissgranskning

Ei granskar de yttranden som har kommit in under remissen och tar ställning till om det tillkommit information som elnätsföretaget behöver få kännedom om, samt om ansökan behöver kompletteras ytterligare.

6. Bemötande och komplettering

Om det kommit in yttranden som tillför ärendet något nytt, skickar Ei dem till elnätsföretaget. Elnätsföretaget har möjlighet att bemöta synpunkterna, och om det behövs skickar vi svaren till dem som lämnat synpunkterna.

Om det kommit upp nya frågor under remissen kan Ei begära ytterligare kompletteringar.

Har ansökan kommit in via e-tjänsten Dinkel publicerar vi begäran om bemötande och eventuella kompletteringar i ärendehanteringssystemet Företagsportalen. Om ansökan kommit till Ei på annat sätt skickar vi begäran till den kontaktperson som företaget angett. Elnätsföretaget som ansökt via vår e-tjänst ska skicka in sitt bemötande via Företagsportalen.

När elnätsföretaget fått bemöta synpunkterna och eventuellt komplettera ärendet, ska ärendet slutberedas av Ei. En handläggare på Ei utreder eventuella resterande frågor, och när ärendet bedöms vara komplett skriver handläggaren ett beslutsförslag.

Ärenden som gäller utlandsförbindelser får inte avgöras av Ei. I dessa ärenden slutbereder vi ansökan och skickar sedan den till regeringen, som fattar beslut.

7. Beslut

Beslutsförslaget kvalitetsgranskas av en beslutsfattare på Ei innan vi fattar beslut i ärendet. Beslutet skickas till det sökande elnätsföretaget, som måste svara på delgivningskvittot. Beslutet skickas även till länsstyrelse, kommun, berörda sakägare (markägare och andra med rättigheter till marken), samt till dem som svarat på Ei:s remiss.

För elnätsföretag som får nätkoncession beviljat finns en del skyldigheter som företaget behöver känna till.

Information till elnätsföretag som blivit beviljade nätkoncession

Handläggningstid och prioriteringar

Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är.

Ei hanterar ansökningar om ny linjekoncession i den ordning de kommer in. Om ni som sökande företag har skickat in flera ansökningar till Ei har ni möjlighet att kontakta oss, om vilka av era ärenden som ska hanteras först.

Ärenden som efter överklagan handläggs på nytt av oss, prioriteras efter det datum den ursprungliga ansökan skickades in.

Utlandsförbindelse

Ärenden som gäller utlandsförbindelser får inte avgöras av Ei. I dessa ärenden slutbereder vi ansökan och skickar sedan den till regeringen, som fattar beslut.

Beslut kan överklagas inom 3 veckor

Om ni som sökande, eller någon annan berörd, är missnöjd med Ei:s beslut, kan ni överklaga det. Detta måste ske inom 3 veckor. Då överlämnas ärendet till en överinstans som i de flesta fall är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. För ledningar med utlandsförbindelse och för transmissionsnät, är regeringen överinstans.

Mer om att överklaga Ei:s beslut

Andra tillstånd som inte prövas av Ei

I samband med koncession kan det också krävas andra tillstånd som inte prövas av Ei.

Här är några exempel:

  • Dispens från områdesskydd (prövas av förvaltare av områdesskydd, oftast kommun eller länsstyrelse).
  • Dispens från artskydd (det prövas av länsstyrelse).
  • Tillstånd att använda mark och vägar (kräver överenskommelse med markägare och sakägare).
  • Markupplåtelseavtal och ledningsförättning (kräver överenskommelser med fastighetsägare samt prövning av Lantmäteriet).
  • Drifttillstånd (det prövas av Elsäkerhetsverket).

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL