Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 03:23:47

Det här gör Ei inom koncessioner

Vilka ledningar kräver tillstånd?

Utgångspunkten i ellagen är att alla kraftledningar kräver nätkoncession, det vill säga tillstånd av Energimarknadsinspektionen (Ei). Kraftledningar är något förenklat alla elledningar med starkström (högspänningsledningar) som kan vara farliga för människor och egendom. En vanlig 230 V-ledning som finns i alla svenska hem, är en kraftledning .

Så här är elnätet är uppbyggt

Huvudregeln är att det krävs nätkoncession (tillstånd) för att bygga och använda en kraftledning.

Mer om tillståndsprocessen för kraftledning för el

Vissa elledningar är undantagna

Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och får byggas utan tillstånd, detta kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN. Samhällets möjlighet till flexibel användning av elnät skulle vara mycket begränsad om inte möjligheten till undantag fanns från huvudregeln om nätkoncession.

Exempel på undantag kan vara överföring av energi från en produktionsanläggning (solceller) till ett eller flera hus eller laddstolpe för elbilar.

Mer om vilka elledningar som är undantagna och vad som gäller kring så kallat bindande besked Länk till annan webbplats.

Nätkoncession för linje

När företag vill bygga kraftledningar som kräver tillstånd ansöker de om nätkoncession för linje hos Ei.

Vid sådana ansökningar gör vi juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken, väger olika intressen mot varandra, och beslutar om en elledning ska få tillstånd eller inte.

Mer om ansökan om nätkoncession för linje

Nätkoncession för område

Företag som har nätkoncession för område behöver inte ansöka hos Ei om tillstånd för varje ledning som ska byggas. Men man måste fortfarande vara observant på andra gällande regler som exempelvis miljöbalkens regler om samråd med länsstyrelsen.

Eftersom i stort sett hela Sveriges yta nu är täckt av nätkoncessioner för område, är det ovanligt att någon ansöker om en ny nätkoncession för område. Däremot har det blivit vanligare att man ansöker om att höja högsta tillåtna spänning inom området. Karta som visar alla nätkoncessioner för område i Sverige. Länk till annan webbplats.

Mer om ansökan nätkoncession för område

Koncession för naturgasledning

Gäller det en naturgasledning är det regeringen som beslutar om koncessioner enligt naturgaslagen men ansökan ska skickas till Ei.Efter att vi har berett ärendet lämnar vi ärendet med ett eget yttrande till regeringen som slutligen beslutar om ledningen får byggas eller inte.

Mer om ansökan om koncession för naturgasledning

Tillstånd att anlägga vissa rörledningar

Det krävs också tillstånd (koncession) för att anlägga rörledning för transport av råolja, produkt av råolja, annan vätska eller gas (inte naturgas*) som ska användas som bränsle. Ansökan om koncession ska skickas till Ei men det är regeringen som beslutar om tillstånd ska ges.

Mer om tillstånd att anlägga vissa rörledningar

Övriga koncessionsärenden som Ei hanterar

Vi hantera fler ärendetyper när det gäller nätkoncession för linje och område än nyansökan.

Det kan handla om förhandsmedgivande, förlängd giltighetstid, förlängd färdigställandetid, förlängning, omprövning, sammanlägga eller dela, tillträde till mark, återkalla, ändra gräns eller överlåta med mera.

Mer om övriga koncessionsärenden för linje och område

Ei arbetar för effektivare tillståndsprocesser

Det är viktigt med effektiva arbetssätt kring hanteringen av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för en effektiv och rättssäker nätutveckling och det gör vi gärna i dialog och erfarenhetsutbyte med andra.

Mer om Ei och elnätsutbyggnad

Vi vill tipsa om vår projektsida - Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Vi har även tagit fram en e-tjänst för koncessionsansökningar (Dinkel) för att underlätta både för elnätsföretagen och för oss i vår handläggning. När företagen använder e-tjänsten får de också tillgång till ett ärendehanteringssystem (Företagsportalen).

Mer om e-tjänsten

Vi erbjuder frågor och svar, så att det ska vara enkelt, oavsett målgrupp, att själv hitta svaret på en fråga.

Våra frågor och svar om koncessioner

Vi vill också att det ska vara enkelt att kontakta oss och lämna förslag på förbättringar. Du kan mejla, ringa eller använda kontaktformuläret längst ner på sidan.

Pågåenda tillståndsärenden

Alla som kan bli berörda av en ny ledning hittar information om vilka ärenden som just nu är ute på remiss och hur man yttrar sig. Du hittar sista svarsdatum på respektive ärende. De presenteras årsvis och från och med det år ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Pågående tillståndsärenden - nätkoncession för linje

Pågående tillståndsärenden - nätkoncession för område

Pågående tillståndsärenden - koncession för naturgasledning eller tillstånd att anlägga vissa rörledninger

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL