Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:50:06

Samråd

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Om du ska yttra dig i samband med samråd vill vi vägleda dig till en annan sida.

Du hittar den information du behöver på sidan - Tillståndsprocessen för kraftledning

Samrådet är en mycket grundläggande del av tillståndsprocessen

Det är under samråd ni fångar upp viktig information som ni behöver när ni ska ta fram en ansökan.

Det här innebär samråd

Om ni ska ansöka om nätkoncession för linje kräver det en miljöbedömning enligt miljöbalken. Det innebär att ni först måste genomföra samråd för att hämta in synpunkter från myndigheter, närboende och andra intressenter som kan bli berörda av det planerade projektet.

Syftet med ett samråd är bland annat:

 • att ni tidigt ska få kunskap om sådant som har betydelse för tillståndsprövningen
 • ett tillfälle att lyfta fram problemställningar
 • att ni kan visa på om alternativa lösningar eller lokaliseringar behöver utredas och redovisas
 • att ni kan ge och få underlag för bedömningen av miljöpåverkan.

Hellre fler än färre när ni genom för samråd

Det är viktigt att ni tänker igenom vilka ni ska samråda med innan ni genomför ett samråd.

Om ni är osäkra rekommenderar vi att ni tar med flera som skulle kunna bli berörda av projektet i samrådet snarare än att begränsa er.

Anledningen till det är att felaktigheter som uppstår i samrådet kan vara sådana att ni inte kan åtgärda dem när ni har lämnat in er ansökan till Ei och kan innebära att ni får göra om er process från början. Det gäller särskilt större, mer avgörande frågor för er planerade verksamhet.

Ni kan komplettera er koncessionsansökan, men vissa uppgifter är av så grundläggande karaktär att de ska ingå i samrådsprocessen.

Illustration över samrådsprocessen som visar olika vägval beroende på om ledningen antas få betydande miljöpåverkan. Om ledningen antas få betydande miljöpåverkan hålls avgränsningssamråd och sedan görs specifik miljöbedömning. Om man inte vet om ledningen antas få betydande miljöpåverkan hålls undersökningssamråd och beroende på utfallet så blir nästa steg avgränsningssamråd och specifik miljöbedömning alternativt att undersökningssamrådet visar att det inte antas få betydande miljöpåverkan och då räcker det med en liten miljökonsekvensbeskrivning.

Ta reda på om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Tidigt i processen behöver ni ta reda på om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det sker oftast under ett undersökningssamråd och då är det länsstyrelsen som fattar beslutet om betydande miljöpåverkan.

 • Om verksamheten inte kan antas betydande miljöpåverkan behöver ni inte hålla något mer samråd. Ni ska då ta fram en liten MKB (6 kap. 47 § MB).
 • Om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska ni även genomföra ett avgränsningssamråd som syftar till att MKB:n ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad.

Efter ert undersökningssamråd lämnar ni underlaget till länsstyrelsen som prövar om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. I dessa fall brukar även beslutet ge er information om länsstyrelsen anser att ni behöver ta fram något särskilt underlag.

Det är viktigt att spara det beslutet som länsstyrelsen fattar och skicka med det som bilaga i ansökan.

Samrådsprocessen kan se olika ut

Hur och när samråd och miljöbedömningar ska genomföras regleras i miljöbalken och miljöbedömningsförordningen.

Vid dessa tillfällen behövs inget undersökningssamråd:

 • Kraftledningen som ni vill bygga har en spänning om minst 220 kV och längd av minst 15 kilometer (vanligen transmissionsnät)
 • För de fall ni själv bedömt att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Vid tillfällen då ni inte ska hålla undersökningssamråd går ni direkt till att genomföra ett avgränsningssamråd.

Undersökningssamråd ska ske tidigt i processen och är till för att avgöra hur omfattande miljöpåverkan er verksamhet väntas få. När undersökningssamrådet är avslutat ska ni lämna in en samrådsredogörelse till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska då fatta beslut om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte.

Undersökningssamrådet regleras i 6 kap. 23—27 §§ miljöbalken och innebär att ni ska undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Undersökningen innebär att ni ska:

 1. ta fram ett samrådsunderlag, och
 2. samråda i frågan om betydande miljöpåverkan och i fråga om MKB:ns innehåll och utformning med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Ni ska lämna samrådsunderlaget till dem som deltar i undersökningssamrådet i så god tid att synpunkter på underlaget och på frågan om betydande miljöpåverkan kan tas till vara när länsstyrelsen prövar den frågan.

När samrådet är avslutat ska ni redogöra för hur samrådet har gått till, vilka som bjudits in och vilka synpunkter ni fått in och sedan lämna samrådsredogörelsen till länsstyrelsen.

Avgränsningssamrådet regleras i 6 kap. 28–32 §§ miljöbalken. Syftet med ett avgränsningssamråd är att diskutera omfattningen och avgränsningen av MKB:n som ni ska ta fram. Avgränsningssamrådet ska genomföras med en bredare krets än i undersökningssamrådet.

Ni ska bjuda in länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas blir särskilt berörda av verksamheten samt de övriga statliga myndigheter, kommuner och den allmänhet som ni kan anta blir berörda.

Ni ska se till att de som ingår i samrådskretsen, men som inte tidigare har fått ett samrådsunderlag, kan ta del av ett samrådsunderlag.

Om ett undersökningssamråd inte har skett ska ni informera om det i samrådsunderlaget. Det är viktigt att ni lämnar samrådsunderlaget i så god tid att det ger utrymme för ett meningsfullt samråd innan ni utformar MKB:n och den slutliga tillståndsansökan.

Samrådet ska omfatta ledningens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som uppförande och drift av ledningen kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om MKB:ns innehåll och utformning.

Länsstyrelsen ska att verka för att innehållet i er MKB får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs. Om ni är osäkra kan ni alltid vända er till länsstyrelsen som ska redovisa sin bedömning i frågan.

Vilka ska vi samråda med?

Vilka som är särskilt berörda varierar från fall till fall. Här ingår dock alltid närboende, markägare, företag och industrier som kan påverkas direkt av ledningen. I begreppet närboende ryms alla boende, exempelvis hyresgäster och boende i bostadsrättsföreningar. Detta innebär att man inte bara kan vända sig till markägare, hyresvärdar eller styrelsen i en bostadsrättsförening.

För att nå även hyresgäster, boende i en bostadsrättsförening och arrendatorer måste man använda sig av en ändamålsenlig kommunikation. Man måste inte nödvändigtvis skicka underlaget direkt till dem.

Flera faktorer kan påverka om någon är berörd av en ledning. Avståndet till den som är att anse som närboende kan till exempel variera från fall till fall beroende på omständigheterna. Det kan vara intrång av olika slag, som till exempel påverkan på en näringsverksamhet, olägenheter vid byggnation, nyttjande av vägar, visuellt intrång, störning vid byggnation eller framtida underhåll samt påverkan av magnetfält.

Andra parter, till exempel vissa myndigheter, kan behöva ingå i samrådet. Vissa parter ska alltid bjudas in till samråd.

Dessa ska alltid vara med i samrådet:

 • länsstyrelsen
 • berörda kommuner
 • enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska ni genomföra ett avgränsningssamråd med

 • övriga berörda statliga myndigheter
 • den del av allmänheten som kan antas bli berörd. Här ingår organisationer och andra lokala föreningar.

Läs mer om avgränsningssamrådets innehåll i faktarutan högre upp på sidan.

Exempel på övriga statliga myndigheter som ofta är med i samråd är:

 • Trafikverket
 • Försvarsmakten (högkvarteret)
 • Skogsstyrelsen.

Mer om vad respektive part kan yttra sig om i samråd och remiss hittar ni på sidan -Tillståndsprocessen för kraftledning

Förberedelser inför ett samråd

Det är viktigt att ni i god tid innan ett samråd tar fram underlag och lämnar det till dem som ska delta i samrådet. Skriftlig information är alltid att föredra eftersom det ger berörda möjlighet att i egen takt ta del av materialet.

Ni ska lämna underlaget till särskilt berörda på ett ändamålsenligt sätt.

 • Om det bara är ett mindre antal personer är det lämpligt att skicka materialet direkt till dem.
 • Om ett större antal är berörda kan det vara svårt att ta en direktkontakt med samtliga i samrådskretsen, till exempel med allmänheten. Då är det vanligt att man använder sig av annonsering.
 • Tänk på att även försöka nå hyresgäster, boende i en bostadsrättsförening och arrendatorer.

Formen för samrådet är inte reglerad i lag

Formen för samrådet är inte reglerad i lag, utan det är upp till er som elnätsföretag att bestämma hur samrådet ska gå till. I vissa fall kan det vara lämpligt att hålla samråd enbart via brev, medan det i andra fall kan vara lämpligt att även ha öppna samrådsmöten. Ni kan därutöver informera om verksamheten på er webbplats eller på annat sätt på internet.

Det är viktigt att ni i samrådet inte har låst er vid utförande och lokalisering

Ni ska alltså inte instruera samrådsdeltagarna att de inte får lämna några förslag om till exempel en alternativ placering eller utformning av ledningen. Samrådet syftar bland annat till att berörda ska få bli delaktiga i hur deras närmiljö används.

Detta gäller även då ni ansöker om nätkoncession för en befintlig ledning. I de fall ledningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, kan ni alltså inte i samrådet låsa er till ett alternativ även om ledningen redan är byggd i en viss sträckning.

Om ansökan är en del av ett större projekt

Om er ansökan är en del av ett större projekt ska ni samråda om hela projektet. Ni ska i så fall redovisa projektets olika delar i MKB:n. Det gäller även om de andra delarna av projektet omfattas av en annan tillståndsplikt eller inte omfattas av någon tillståndsplikt. De samlade miljökonsekvenserna av projektet ska kunna bedömas som en helhet, vilket har betydelse för bedömningen om en verksamhet kan antas få betydande miljöpåverkan eller inte.

Det är viktigt att grundläggande förändringar fortfarande är möjliga när samrådet hålls. Därför måste ni genomföra samråd för hela projektet. Till exempel om ett projekt både inkluderar byggnation av en ledning och en transformatorstation, är det bra att ni håller samråd om dessa tillsammans, även om endast själva ledningsbygget är koncessionspliktigt enligt ellagen.

Ta fram en samrådsredogörelse till Ei

När ni skickar in er ansökan till Ei behöver ni visa hur det eller de samråd ni genomfört har gått till.

Redogörelsen bör innehålla:

 • vilka som bjudits in, hur de fått inbjudan och vilken information de fått ta del av.
 • redovisning av framförda synpunkter och verksamhetsutövarens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna.

Om ni hållit avgränsningssamråd ska det också framgå:

 • eventuella ställningstaganden från tillsynsmyndigheten, enskilda berörda eller andra om den planerade verksamheten ska antas medföra betydande miljöpåverkan.
 • eventuell förändrad bedömning (till följd av vad som framkommit i samrådet) av om verksamheten kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Samråd med andra länder (Ebosamråd)

Om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land eller om ett annat land som kan komma att påverkas betydligt av verksamheten eller åtgärden begär det, ska Naturvårdsverket göra följande:

 1. Informera det andra landet om verksamheten eller åtgärden, dess möjliga gränsöverskri-dande konsekvenser och vilken typ av beslut som kan komma att fattas, och
 2. ge det andra landet skälig tid att yttra sig över om det vill delta i miljöbedömningen.

Om det andra landet vill delta i miljöbedömningen, ska Naturvårdsverket ge det andra landet möjlighet att delta i ett samrådsförfarande om MKB:n och den slutliga tillståndsansökan.

Om en statlig myndighet får kännedom om en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land, ska myndigheten underrätta Naturvårdsverket om detta. Detta gäller endast verksamheter eller åtgärder där 6 kap. miljöbalken är tillämpligt.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL