Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:26:36

Ansökan om nätkoncession för linje

Det är viktigt att ansökan innehåller den information som Energimarknadsinspektionen (Ei) behöver för att kunna handlägga ärendet. Här hittar den sökande vilka uppgifter som ska finnas med i ansökan om nätkoncession för linje och annat som kan vara bra att känna till.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Minska risken för kompletteringar

Innan ni som sökande elnätsföretag skickar in ansökan bör ni kontrollera att ni har alla uppgifter som ni behöver.

Läs igenom sidans innehåll noggrant för att undvika att ni behöver göra kompletteringar eller att Ei avvisar ansökan.

Ansökan gör ni enklast i vår e-tjänst Dinkel

Det här ska ansökan innehålla

Ansökningsbrevet syftar till att ge kort information om vad ansökan gäller och vem som ansöker. Det bör även innehålla information om eventuella yrkanden.

Innehållet i brevet underlättar för dem som får Ei:s begäran om att lämna synpunkter under remiss eftersom det ger en översiktlig bild av vad ni har ansökt om.

När ni ansöker via Ei:s e-tjänst för koncessionsansökningar (Dinkel) fyller ni i uppgifter om företaget direkt i e-tjänsten. Men tänk på att även ange samma information i ansökningsbrevet eftersom det är viktiga uppgifter i samband med remittering av ansökningsärendet. Följande uppgifter ska anges:

 • namn på företaget
 • organisationsnummer
 • kontaktperson
 • kontaktuppgifter till kontaktpersonen.

När ni ansöker via Ei:s e-tjänst för koncessionsansökningar (Dinkel) fyller ni i uppgifter om vad ansökan avser direkt i e-tjänsten. Men tänk på att även ange samma information i ansökningsbrevet eftersom det är viktiga uppgifter i samband med remittering av ansökningsärendet.

 • Ledningens syfte, det vill säga vilka behov ledningen ska uppfylla, eller vilka problem den ska lösa Mer om syfte med ledningen.
 • Vilka kommuner och län ledningen berör.
 • Ledningens sträckning. Huvudregeln är att ni ska ange sträckan i formatet "x till y". Om sträckan är väldigt kort kan ni i stället ange den som "vid x".
 • Vilken redovisningsenhet ledningen ska redovisas inom.
 • Anläggningsnummer för den eller de nätkoncessioner för område som berörs av ledningen.
 • Sökt giltighetstid för koncessionen (det vanliga är att ansöka om tillstånd tills vidare. Vill ni ha en begränsad giltighetstid behöver ni motivera varför).
 • Om det finns samband med annat ärende som ni ansökt om eller kommer att ansöka om.
 • Om en befintlig nätkoncession behöver återkallas och ledningar raseras ska ni ange anläggningsnummer för dessa nätkoncessioner, oavsett om det gäller ett giltigt eller utgånget tillstånd (återkallelsen bedöms i ett separat ärende).
 • Om ärendet gäller en befintlig ledning ska ni som har eller har haft nätkoncession ange det anläggningsnummer som Ei har tilldelat för den nätkoncessionen.

Ni får gärna ange vilket eller vilka företag som är koncessionsinnehavare för berörda nätkoncessioner (exempelvis ledningar som kommer att gå eller redan går parallellt med eller korsas av ledningen) eller som på annat sätt berörs av ledningen.

Ni ska bifoga:

 • Förteckning över de fastighetsägare som kommer att beröras av ledningen.
 • Förteckning över de rättighetsinnehavare som kan beröras av ledningen (till exempel servitut, arrenden med mera).

Förteckningarna ska vara bestyrkta och inte äldre än 2 år.

Mer om fastighetsförteckning och förteckning över rättighetsinnehavare

Bifoga kartmaterial som visar ledningens sträckning.

 • Topografisk karta över ledningens föreslagna sträckning (koncessionskarta) som visar var i Sverige ni planerar att uppföra ledningen. Den bör i första hand vara i skala 1:50 000. Om ledningen är väldigt kort kan ni använda en mer inzoomad karta så länge det framgår tydligt var ni planerar ledningen någonstans. Kartan ska vara i pdf-format.
 • GIS-filer. Ni ska även skicka in kartmaterial i digitalt format, exempelvis Shape eller DWG. Om ni skickar in en dwg/dxf-fil ska inga andra lager finnas med i filen utan den ska endast innehålla ledningen som ansökan gäller. Om ansökan omfattar fler än en ledning ska ni bifoga en fil per ledning.

Mer om karta och GIS-filer

Bifoga en kostnadsberäkning så att Ei kan pröva om ledningen som ansökan gäller är lämplig från allmän synpunkt och om den utgör det bästa rimliga alternativet.

Mer om kostnadsberäkning

I ansökan ska det framgå om er planerade verksamhet kan antas ge betydande miljöpåverkan (BMP). Om länsstyrelsen har fattat ett sådant beslut ska det bifogas som egen bilaga.

Luftledningar med en spänning på minst 220 kV och en längd av minst 15 km är alltid klassade som verksamheter med betydande miljöpåverkan, enligt 6 § första stycket punkt 6 i miljöbedömningsförordningen.

Ni kan även välja att själva anta att er verksamhet kan orsaka betydande miljöpåverkan, i så fall behöver ni inte ett särskilt beslut från länsstyrelsen. Däremot behöver ni beskriva i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) att ni tagit ett sådant beslut.

Mer om betydande miljöpåverkan (BMP) finns på sidan om samråd

Bifoga en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I den ska det framgå vilken påverkan ledningen kan medföra på omgivningen. Hur ni ska utforma MKB:n beror på ärendets omfattning.

För att underlätta handläggningen av er ansökan bör ni undvika att ange känslig information i MKB:n eftersom den ska publiceras på Ei:s webbplats under remisstiden. Om känslig information är viktig i ärendet kan den i stället framgå av bilagor som ni sekretessmarkerar. Exempel på uppgifter som kan vara känsliga är affärshemligheter, personuppgifter och information om skyddsklassade arter.

MKB:n skickar ni in som en egen bilaga i pdf-format och enklast är att ladda upp filen i e-tjänsten Dinkel. Använd helst inte samma MKB till flera olika ansökningsärenden hos Ei. Det underlättar handläggningen om ni gör en separat MKB till varje ärende.

Mer om miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)

En samrådsredogörelse är en beskrivning av hur samrådet gått till, vilka som bjudits in och vad ni har fått för synpunkter. I samrådsredogörelsen kan ni även beskriva hur ni har bemött de synpunkter som ni har fått in.

Samrådsredogörelsen görs med fördel som en egen bilaga i pdf-format. Om det har varit flera samråd och många alternativa utredningar är det viktigt att ni presenterar informationen på ett sätt som gör det möjligt för Ei och för remissinstanser att följa processen och varför ni ändrat sträckningar.

Mer om samråd

Lämna en teknisk beskrivning med generell information om ledningen. Vilka andra uppgifter som ska ingå i beskrivningen beror på teknikval som till exempel luftledning, markkabel eller sjökabel.

Dessa uppgifter fyller ni i direkt i Ei:s e-tjänst för koncessionsansökningar (Dinkel). Om ni skickar in ansökan på annat sätt kan ni med fördel bifoga en egen bilaga med tekniska uppgifter.

Mer om teknisk beskrivning

Mer om miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)

Om det finns risk för att ledningen medför betydande miljöpåverkan ska ni lämna en alternativredovisning till Ei. Alternativredovisningen kan ingå som en del i miljökonsekvensbeskrivningen. Den kan också lämnas in som en egen bilaga i pdf-format.

Ei behöver alternativredovisningen för att kunna bedöma om ni valt lämpligast sträcka och teknik.

Kraven på alternativredovisningens omfattning beror på förutsättningarna i ert ärende. Även i en liten miljö konsekvensbeskrivning kan ni i vissa fall behöva beskriva vilken alternativredovisning ni genomfört.

Mer om alternativredovisning

Ni behöver ange om ledningen

 • går genom detaljplanelagt område och i så fall ange om den är förenlig med detaljplanen
 • berör planerade detaljplaner som ej är beslutade än
 • är förenlig med översiktsplaner.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har stor betydelse som vägledande underlag för planläggning och tillståndsprövningar.

Detaljplaner som är under framtagande är inte heller juridiskt bindande men Ei tar hänsyn till det i helhetsbedömningen.

Uppgifter om detaljplaner och områdesbestämmelser kan med fördel vara en del av miljökonsekvensbeskrivningen.

Bifoga de inventeringar och utredningar som ligger till grund för er ansökan som egna bilagor, till exempel naturvärdesinventeringar, fågelinventeringar och arkeologiska utredningar. Det är också viktigt att ni arbetar in resultatet från undersökningar och inventeringar i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Naturvärdesinventering och fågelinventering krävs i regel alltid vid betydande miljöpåverkan.

Mer om miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)

Mer om kulturmiljö och kulturarv

Mer om naturvärden och skydd av arter

Mer om arkeologiska utredningar hos Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Om ansökan gäller nätkoncession för transmissionsnät ska den innehålla en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning för att Ei ska kunna pröva ärendet.

Mer om kostnadsberäkning och lönsamhetsbedömning

Hittar du inte det du letar efter?

På sidan om miljökonsekvensbeskrivning kan du också läsa mer om ett antal bedömningar:

Om du ändå inte hittar det du letar efter så hör av dig till oss så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter till oss finns längst ner på sidan.

Använd Ei:s e-tjänst för att skicka in ansökan

Skicka in ansökan via vår e-tjänst Dinkel.

Mer om e-tjänsten

Så här handlägger Ei ansökan om nätkoncession

Här kan du läsa mer om de olika stegen i Ei:s handläggning av en ansökan, från granskning och remissutskick till slutberedning och beslut.

Så här handlägger Ei ansökan

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL