Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:19:32

Ändring nätkoncession för linje

Elnätsföretag kan ansöka om ändring av en redan beviljad nätkoncession för linje. Det finns två ärendetyper för ändring av nätkoncession för linje. Beroende på om det är en mindre eller större ändring ställs olika krav.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om ändring för nätkoncession för linje.

Ansökan om en mindre ändring

För att den ändring ni ska göra ska klassas som liten ska följande tre kriterier vara uppfyllda, att

 1. ändringen inte påverkar ledningens sträckning eller funktion på något väsentligt sätt
 2. samtliga berörda sakägare (till exempel fastighetsägare och rättighetsinnehavare) har medgett att ni gör ändringen
 3. ni har tagit nödvändig hänsyn till miljön.

Om samtliga av dessa kriterier är uppfyllda kan ni ansöka om en mindre ändring enligt 2 kap. 28 § ellagen. Enklast görs ansökan i e-tjänsten för nätkoncession (Dinkel).

Ansökan om en mindre ändring ska innehålla

Som sökande behöver ni ange:

 • anläggningsnummer (ange det anläggningsnummer som nätkoncessionen har fått av myndighet)
 • redovisningsenhet
 • vilka ni är som ansöker
 • hur ändringen uppfyller de tre kriterierna i 28 § (se förra stycket). Motivera tydligt varför ni anser att ledningens sträckning och funktion inte ändras på något väsentligt vis
 • vilken ändring som ska göras
 • ledningens sträckning före och efter ändringen
 • tekniskt utförandet av den ändrade sträckan
 • medgivande från berörda sakägare
 • koncessionskarta som visar ledningssträckningen
 • GIS-fil (shape, dwg eller dxf. Ange koordinatsystem i ansökan), mer om karta och GIS-fil
 • lista med kontaktuppgifter till de sakägare som har gett sitt medgivande.

Om ändringen avser ledningens sträckning ska ni även bifoga en karta som visar hela nätkoncessionen i dess nya sträckning efter ändringen.

Vem som räknas som sakägare beror på omständigheter i det enskilda fallet. I regel krävs alltid medgivande från fastighetsägare.

Om ändringarna medför avverkning, eller andra ingrepp, kan även de som nyttjar marken påverkas, till exempel arrendatorer. I er ansökan behöver ni motivera hur ni har bedömt vilka som är berörda.

Prövningsmyndigheten får ändra en nätkoncession för linje på ansökan av nätkoncessionshavaren när det gäller ledningens sträckning eller utförande, om:

 • ändringen inte påverkar ledningens sträckning eller funktion på något väsentligt sätt,
 • samtliga berörda sakägare har medgett att ändringen görs, och
 • sökanden har tagit nödvändiga miljöhänsyn.

(2 kap. 28 § ellagen)

Ansökan om en större ändring

En ansökan om ändring (2 kap. 27 § ellagen) ska hanteras på samma sätt som en vanlig nyansökan. Ni ska genomföra samråd, utreda om det finns risk för betydande miljöpåverkan samt ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

En ansökan om ändring (2 kap. 27 § ellagen) ska i regel innehålla de uppgifter som krävs vid en ansökan om ny nätkoncession för linje.

Mer om ansökan om nätkoncession för linje

Ei prövar dock enbart den ändring som sker. Kraven för vad ni ska redovisa i ansökan är därför begränsade till vad som är motiverat i det enskilda fallet.

Nedan finner ni vad en ansökan om ändring ska innehålla. Det finns några skillnader jämfört med en nyansökan som är viktiga att ta hänsyn till. Därför har vi delat upp ansökans innehåll i två punktlistor där den ena visar vad som är särskilt för just ändringsansökningar (27 § ellagen).

Ansökan om en större ändring ska innehålla

Det här ska ansökan om en större ändring innehålla, det är samma uppgifter som i en nyansökan. Det är:

 • ansökningsbrev
 • formella uppgifter om er som söker och vad ansökan gäller
 • fastighetsägarförteckning och förteckning av rättighetsinnehavare som berörs av ändringen
 • samrådsredogörelse
 • kostnadsberäkning, enligt vad som krävs vid en nyansökan, om det är motiverat i det enskilda fallet
 • beslut om betydande miljöpåverkan
 • miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • eventuella inventeringar av naturvärden och arter.

Utöver det som nämnts i punktlistan är det viktigt att få med nedanstående.

 • Kartor - Om ändringen avser en del av nätkoncessionen ska den bifogade kartan tydligt visa vilken del av nätkoncessionen som ändras. Om ändringen avser ledningens sträckning ska ni även bifoga en karta som visar hela nätkoncessionen i dess nya sträckning efter ändringen.
 • Syfte - Er ansökan ska innehålla en beskrivning av vad syftet är med ändringen.
 • Teknisk beskrivning - På samma sätt som vid nyansökan behöver ni skicka in ett antal tekniska uppgifter. En skillnad är dock att det saknas krav på ritning över ledningens konstruktion (6 § andra punkten nätkoncessionsförordningen). Tänk på att även om ansökan saknar ritning behöver det vara tydligt för Ei hur ledningen kommer att se ut efter ändringen, för att vi ska kunna bedöma ansökan.
 • Beskrivning av eventuell rasering.

Om er ändringsansökan även innebär att en ledningssträcka ska raseras behöver ni inte skicka in en separat ansökan om återkallelse. Om rasering ska ske fastställer Ei däremot återställningsåtgärder i ett separat beslut.

Precis som vid en nyansökan behöver Ei information om den ledning som ska raseras och en beskrivning av hur raseringen ska gå till.

Mer om fastställande av återställningsåtgärder

En ändring enligt 27 § ska vara förenlig med förutsättningarna för att bevilja nätkoncession enligt 2 kap. 12–14 §§ ellagen samt 2 kap. 17–18 §§ ellagen.

En nätkoncessionshavare ska ta bort en ledning med tillhörande anläggningar och vidta andra åtgärder för återställning i den utsträckning som ledningen inte längre får användas till följd av ett beslut om ändring av nätkoncessionen enligt 27 eller 28 § (2 kap. 51 § p. 2b ellagen).

Giltighetstid och skyddstid

När ni ansöker om ändring behöver ni inte ange vilken giltighetstid ni vill att nätkoncessionen ska ha. I en ändringsansökan prövar Ei endast de tillkommande miljöeffekter och andra effekter som uppstår till följd av ändringen.

Den giltighetstid och skyddstid som gäller sedan innan, ändras inte i ett beslut om ändring av nätkoncession. Även om nätkoncessionen för ledningen ändras kommer alltså giltighetstiden och skyddstiden fortsatt vara densamma.

Skicka in ansökan

Enklast ansöker ni i e-tjänsten Dinkel. Mer om e-tjänsten

Det går också att mejla ansökan till registrator@ei.se eller skicka som brev.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL