Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:53:44

Artikel 78 - Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i HVDC

Ei har beslutat att följande kriterier (1–7) ska tillämpas vid prövning om undantag från krav i HVDC.

Kriterierna ska vägas samman vid prövning av om undantag kan beviljas eller inte efter ansökan enligt artiklarna 79-81 i samma förordning.

Kriterierna kan ändras på kommissionens begäran eller om utvecklingen av systemkraven så kräver.

Kriterier för undantag från krav i HVDC

Den berörda anläggningens eller den likströmsanslutna kraftproduktionsmodulens fysiska placering i elnätet

Första kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är anläggningens fysiska placeringen i elnätet

Elnäten är olika starka. I det fall en berörd anläggning eller en likströmsansluten kraftproduktionsmodul placeras i ett redan svagt elnät kan det komma att påverka elnätet negativt. Att ansluta en berörd anläggning eller en likströmsansluten kraftproduktionsmodul till i ett sådant elnät kan leda till att stabiliteten i det lokala elnätet påverkas negativt. Detta kan i sin tur få negativa effekter för andra som är anslutna till elnätet och för angränsande elnät.

Spänning i anslutningspunkten (kV)

Andra kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är spänningen (kV) i anslutningspunkten

Berörda anläggningar eller likströmsanslutna kraftproduktions-moduler som ansluts till höga spänningsnivåer kan påverka stabiliteten i elnäten i högre grad än om de ansluts till lägre spänningsnivåer. I de fall en berörd anläggning eller en likströmsansluten kraftproduktionsmodul är ansluten på en lägre spänningsnivå och av någon anledning skapar negativa effekter på elnätet begränsas eventuella problem till lokal nivå.

Om de däremot är anslutna på högre spänningsnivå, det vill säga högre upp i elnätstrukturen, kan en eventuell negativ påverkan som uppstår till följd av den berörda anläggningen eller den likströmsanslutna kraftparksmodulen komma att få en påverkan på fler aktörer i elnätet och i angränsande elnät.

En störning i stamnätet kan exempelvis få långtgående konsekvenser för elnätet i stora delar av Sverige. En sådan störning skulle också kunna leda till negativa effekter på elnäten i andra delar av Norden.

Den berörda anläggningens maximala kapacitet för överföring av aktiv effekt via högspänd likström (MW)

Tredje kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är den berörda anläggningens maximala kapacitet för överföring av aktiv effekt via högspänd likström (MW) som den kan utbyta med elnätet vid anslutningspunkten

Den maximala kapaciteten på en anslutande berörd anläggning påverkar elnätet i olika grad. En anläggning med en mindre kapacitet påverkar elnätet mindre än en anläggning med större kapacitet (MW).

Den likströmsanslutna kraftproduktionsmodulens maximala kontinuerliga effekt (MW)

Fjärde kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är den likströmsanslutna kraftproduktionsmodulens maximala kontinuerliga effekt (MW) som den kan leverera

Den maximala kontinuerliga effekten hos en likströmsansluten kraftparksmodul påverkar elnätet i olika grad. En anläggning med en mindre kapacitet påverkar elnätet mindre än en anläggning med större kapacitet (MW).

Den berörda anläggningens eller den likströmsanslutna kraftproduktionsmodulens påverkan på drift och stabilitet i det lokala och nationella elnätet

Femte kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är den berörda anläggningens eller den likströmsanslutna kraftproduktionsmodulens påverkan på drift och stabilitet i det lokala och nationella elnätet

Om ett undantag från något av kraven i förordningen skulle kunna innebära en negativ påverkan på spänningskvalitet eller förhöjd risk för avbrott i elnäten ska detta beaktas vid prövningen.

Den berörda anläggningens eller den likströmanslutna kraftparksmodulens driftsäkerhet

Sjätte kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är den berörda anläggningens eller den likströmsanslutna kraftparksmodulens driftsäkerhet

Till exempel kan en säker drift av den berörda anläggningen eller den likströmsanslutna kraftparksmodulen kräva driftsförhållanden som inte är i linje med förordningen.

Ett undantag från något av kraven i förordningen får inte innebära att driftsäkerheten i den berörda anläggningen eller den likströmsanslutna kraftparksmodulen påverkas på sådant sätt att negativa effekter skapas i elnätet, eller i omgivningen, som inte skulle ha uppkommit om undantaget inte hade beviljats.

Den likströmsanslutna kraftparksmodulens anslutning till ett radiellt eller maskat havsbaserat elnät

Sjunde kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är den likströmsanslutna kraftparksmodulens anslutning till ett radiellt eller maskat havsbaserat elnät

I förordningen ställs harmoniserade krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Anslutningarna påverkar dock elnätet i olika grad beroende på om anslutningen sker till ett radiellt nät eller ett maskat havsbaserat nät. Inverkan på systemsäkerheten är generellt mindre vid anslutning till ett radiellt nät än vid anslutning till ett maskat havsbaserat nät.

In English - Article 78, derogation criteria for HVDC

  1. The physical location of the relevant facility or the DC-connected power-generating module in the power distribution grid
  2. Voltage in the connection point (kV)
  3. The maximum HVDC active power transmission capacity of the relevant facility (MW)
  4. The maximum continuous active power of the DC-connected power-generating module (MW)
  5. The impact of the relevant facility or the DC-connected power-generating module on the operation and stability of the local and national power grids
  6. The operational security of the relevant facility or the DC-connected power-generating module
  7. The DC-connected power-generating module connection to a radial or meshed offshore power grid
  8. The criteria shall be weighed together in examining whether exceptions may be granted or not after the application according to Articles 79-81.