Publikationer

search

Skriv in namnet på det du söker i sökrutan eller välj typ av publikation.

Mejla till redaktionen@ei.se om du inte hittar det du letar efter.

 • Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el Ei R2018:06

  Skapad: Granskad:

  I juni 2017 gav regeringen Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid byggande av överföringskapacitet för el. Det övergripande syftet med uppdraget är att förbättra beslutsunderlagen vid stamnätsinvesteringar så att de projekt som genomförs är lönsamma för samhället.

 • Inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning – Regelförenkling för alla EiR2018:05

  Skapad: Granskad:

  Ei har identifierat att det finns ett behov av en översyn av de regler som finns kopplade till redovisning av gasnätverksamhet. I denna rapport beskriver Ei vilka ändringar som behöver göras och presenterar ett förslag på ny förordning om redovisning av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning.

 • Slutrapport: Tillsyn gällande efterlevnad av transparensförordningen 2015-2018 Ei R2018:02

  Skapad: Granskad:

  Det är Ei som granskar att transparensförordningen efterlevs. Marknadsaktörerna informerar marknaden om otillgänglighet i produktionsanläggningar, förbrukningsanläggningar eller transmissionslinjer som påverkar överföringskapaciteten mellan elområden. Dessutom rapporterar den systemansvariga för överföringssystemet, Svenska kraftnät, information om planerad produktion, förbrukning och annan viktig information om marknadsförhållandena på grossistmarknaden för el. Ei har under perioden juni 2015 till januari 2018 genomfört ett tillsynsprojekt där berörda aktörer besökts och de fått redogöra för de rutiner de har för att säkra regelefterlevnaden. Resultatet av tillsynen presenteras i denna rapport.

 • Measures to increase demand side flexibility in Swedish electricity system - Abbreviated version Ei R2017:10

  Skapad: Granskad:

  The task was reported to the Government in December 2016 in the report Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (“Measures to increase demand side flexibility in the Swedish electricity system”) This report is an abbreviated version of the report, which has also been adapted for an international readership. This means, for example, that the more detailed descriptions of proposed legislation and administrative circumstances have been deleted, while some additions have been made in order to explain regulations and circumstances on the Swedish market that may be of international interest. Summaries of the views obtained from the actors on the market during the course of the work have also mainly been excluded from this abbreviated version.