För att undvika att Ei avvisar ansökan

Samrådet måste hållas på ett korrekt sätt för att undvika att Ei avvisar ansökan. Känner man osäkerhet kring vilka som man bör samråda med, rekommenderar vi att det är bättre att gå ut för brett än att begränsa sig.

En felaktighet i samrådet kan normalt inte kompletteras efter att ansökan har lämnats in till Energimarknadsinspektionen, vilket innebär att den sökande måste börja om från början.

Samråd ska hållas innan ansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas

Innan ansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas ska samråd hållas. Efter att samrådet är färdigt kan man slutligen upprätta miljökonsekvensbeskrivning och ansökan. Samrådet, planeringen av verksamheten och upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning ska vara en integrerad process.

Samrådet har en viktig funktion för att säkerställa att miljöfrågor, lokalisering med mera tas med i planeringen i ett tidigt stadium och att berörda myndigheter och allmänheten får en chans att påverka utformning och vägval. Därför är det viktigt att avgörande frågor, som till exempel alternativa ledningssträckningar, behandlas redan i samrådet.

Länsstyrelsen beslutar om betydande miljöpåverkan

Sökanden anmäler samråd till länsstyrelsen som under samrådet också beslutar om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I så fall ställs högre krav på vad som ska ingå i ansökan och samråd måste hållas med en utökad krets.

Om ansökan har brister i samrådsskedet kan den avvisas

Om en koncessionsansökan inte är komplett i något avseende kan den i många fall kompletteras i efterhand. Men om ansökan har brister som sökanden borde ha diskuterat i samrådsskedet kan det behövas ett nytt samråd, ny miljökonsekvensbeskrivning och en ny ansökan. I sådana fall kan ansökan därför komma att avvisas.

Vilka krav som ställs på samrådsförfarandet och miljökonsekvensbeskrivningen framgår av 6 kap. miljöbalken.

Särskilt berörda måste få underlag innan samrådet

De som är särskilt berörda ska få information innan samrådet hålls. Skriftlig information är alltid att föredra eftersom det ger de berörda möjlighet att i sin egen takt ta sig igenom materialet. Om sökanden låter bli att lämna sådant underlag inför samrådet kan det bli så att ansökan måste avvisas. Då får sökanden börja om från början med att göra om samrådet och skicka in en ny ansökan.

Underlag ska lämnas till de särskilt berörda på ett ändamålsenligt sätt. Om det bara är ett mindre antal personer som berörs är det lämpligt att skicka materialet direkt till dem. Om ett större antal är berörda och det rör sig om en mindre påverkan på miljö och människors hälsa är det vanligt att man använder sig av en ändamålsenlig annonsering tillsammans med direktutskick till direkt berörda markägare. Ofta håller sökanden öppna samrådsmöten dit berörda kan komma för att få mer information och även lämna och diskutera sina synpunkter.

Vilka som är särskilt berörda varierar från fall till fall

Vilka som är särskilt berörda varierar från fall till fall. Här ingår dock alltid närboende, markägare, företag och industrier som kan påverkas direkt av ledningen. I begreppet närboende ingår alla boende, exempelvis hyresgäster och boende i bostadsrättsföreningar. Detta innebär att man inte bara kan vända sig till markägare, hyresvärdar eller styrelsen i en bostadsrättsförening.

För att nå även hyresgäster, boende i en bostadsrättsförening och arrendatorer måste man använda sig av en ändamålsenlig kommunikation. Man måste inte nödvändigtvis skicka underlaget direkt till dem. Läs mer om att skicka ut underlaget i avsnittet ovan.

Flera faktorer kan göra att någon är berörd av en ledning. Det kan vara intrång av olika slag, som till exempel påverkan på en näringsverksamhet, olägenheter vid byggnation, nyttjande av vägar, visuellt intrång, störning vid byggnation eller framtida underhåll samt påverkan av magnetfält.

Vilka som ska vara med i samrådet

Dessa ska alltid vara med i samrådet:

 • länsstyrelsen
 • de enskilda som kan antas bli särskilt berörda

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska man dessutom samråda med:

 • övriga berörda statliga myndigheter
 • berörda kommuner
 • berörda organisationer
 • den del av allmänheten som kan antas bli berörd

Exempel på övriga statliga myndigheter som ofta är med i samråd är:

 • Trafikverket
 • Försvarsmakten (högkvarteret)
 • Skogsstyrelsen

Hur man genomför ett samråd

Vanligtvis skickar sökanden brev och kallar till ett möte, ofta i form av öppet hus där alla intresserade kan delta. Formen för samrådet är inte reglerad i lag. I vissa fall, där endast ett fåtal berörs, kan det vara lämpligt att hålla samråd enbart brevledes.

Samråd med allmänheten gör man normalt genom att i annonser och liknande bjuda in till öppna samrådsmöten. På samrådsmöten kan alla intresserade få tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter. Man kan därutöver informera om verksamheten på företagets webbplats eller på annat sätt på internet.

Inga låsningar får förekomma i samrådet

Det är viktigt att man i samrådet inte låser sig till ett utförande. Man ska alltså inte instruera samrådsdeltagarna att de inte får lämna några förslag om till exempel en alternativ placering eller utformning av ledningen. Samrådet syftar bland annat till att de berörda ska få bli delaktiga i hur deras närmiljö används. Man ska därför gå till samråd i ett tidigt skede innan man har slutligt bestämt sig för hur verksamheten ska utformas.

Observera att detta gäller även då man ansöker om förlängning av giltighetstiden för en befintlig linjekoncession. Man kan alltså inte i samrådet låsa sig till ett alternativ även om ledningen redan är byggd i en viss sträckning.

Om ansökan är en del av ett större projekt

Om ansökan är en del av ett större projekt ska man samråda om hela projektet inför ansökan. Samtliga delar i projektet ska också redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Det gäller även om de andra delarna av projektet omfattas av en annan tillståndsplikt eller inte omfattas av någon tillståndsplikt. De samlade miljökonsekvenserna av projektet ska kunna bedömas som en helhet, vilket har betydelse för bedömningen om en verksamhet kan antas få betydande miljöpåverkan eller inte.

Detta innebär att flera deletapper och eventuella andra byggnationer som är del av det planerade projektet, som till exempel transformatorstationer, ska ingå i samrådet inför respektive ansökan och även redovisas i sin helhet i miljökonsekvensbeskrivningen.

Det är viktigt att grundläggande förändringar fortfarande är möjliga när samrådet hålls. Därför måste samråd ske för hela projektet. Till exempel om ett projekt både inkluderar byggnation av en ledning och en transformatorstation är det viktigt att samråd om dessa hålls tillsammans även om endast själva ledningsbygget är koncessionspliktigt enligt ellagen.

Bild som illustrerar samrådsprocessen i samband med ansöka om nätkoncession för linje

Miljökonsekvensbeskrivningen

Efter genomfört samråd ska sökanden upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Den ska utformas efter bland annat vad som framkommit i samrådet.

Det här ska finnas med i en miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet.

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som ledningen kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö och på hushållningen med mark och vatten. Ibland kan det krävas att en naturvärdesinventering har genomförts i fält.

Om länsstyrelsen beslutar att ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla följande uppgifter:

 • Beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning.
 • Beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm inte följs.
 • De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra.
 • En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts.
 • Beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd (nollalternativ).
 • En icke-teknisk sammanfattning av dessa uppgifter.