Dokument - förhandsregleringen av elnätstariffer

Här samlar vi underlag som kan vara viktigt för dig som elnätsföretag att ha kännedom om när det gäller förhandsregleringen av nättariffer.

Stöd och hjälp vid förhandsreglering av nättariffer 

Dokumenten är till för att hjälpa elnätsföretagen att lämna förslag till intäktsram, samt för de uppgifter som krävs i samband med att pröva förslaget i förhandsregleringen av elnätstariffer.

Så här fungerar sidan

Senast publicerade dokument på denna sida är markerade med fet stil. Du har också möjlighet att prenumerera på denna sida om du vill ha koll på när sidan uppdateras. Använd knappen Prenumerera på denna sida som du finner längst ner.

 

Ei:s rapporter och angränsande dokument

TitelDatumStatus
Förhandsreglering av elnätsavgifter - principiella val i viktiga frågor (pdf 1 MB) 2009-10-02 Beslutad
Löpande kostnader i förhandsregleringen - grundprinciper vid beräkning (pdf 635 KB) 2010-05-07 Beslutad
Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering (pdf 502 KB) 2010-06-08 Beslutad
Värdering av elnätsföretagens kapitalbas i förhandsregleringen (pdf 852 KB) 2010-06-16 Beslutad
Nedanstående fyra dokument är inte längre aktuella. För att se dessa hänvisas till detta dokument (pdf 1 MB). Alternativa dokument hittas längre ner på den här sidan under rubriken Övriga dokument.    
          Bilaga 6a 2010-06-16  
          Bilaga 6b 2010-06-16  
          Bilaga 6b (fackmatris) 2010-06-16  
          Bilaga 6c 2010-06-16  
Förhandsregleringens krav på effektiviseringar - intäktsramen för löpande kostnader (pdf 841 KB) 2010-06-23 Beslutad
Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 (pdf 479 KB) 2010-12-22 Beslutad

Ei:s PM

TitelDatumStatus
Normvärden för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV (pdf 628 KB) 2010-11-04 Beslutad
Normvärden för anläggningar med spänning över 24 kV (pdf 588 KB) 2010-11-04 Beslutad
Komplettering av normvärdeslista för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV (pdf 151 KB) 2010-11-29 Beslutad
Slutliga normvärden för elnätsanläggningar i första tillsynsperioden 2012-2015 (pdf 234 KB) 2011-02-03 Beslutad
Ränta vid omräkning från kapitalkostnad till löpande kostnad i förhandsregleringen (pdf 169 KB) 2011-02-03 Beslutad
Kalkylränta i elnätsverksamhet (pdf 1 MB) 2011-09-30 Beslutad
          Beräkning av kalkylränta (xls 77 KB) 2011-09-30 Publicerad

Konsultrapporter

KonsultTitelDatum
KTH Utvärdering av EKM (pdf 3 MB) 2010-12-21
Sweco Standardkostnader regionnätet (pdf 231 KB) 2009-02-01
Sweco EBR Kapitalbasvärdering (pdf 1 MB) 2009-09-08
Sweco Reglering av elnätsföretagens intäkter - utformning av den kvalitetsberoende komponenten (pdf 155 KB) 2009-12-22
Sweco Reglering av elnätsföretagens intäkter - reglermässiga avskrivningstider (pdf 122 KB) 2010-01-22
Sweco Reglering av elnätsföretagens intäkter - normprislista i pilotförsök (pdf 387 KB) 2010-01-25
Sweco Reglering av elnätsföretagens intäkter - pilotprojekt löpande kostnader (pdf 371 KB) 2010-01-31
Ernst & Young Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet (pdf 226 KB) 2010-03-29
Ernst & Young Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet, tilläggsrapport (pdf 293 KB) 2010-04-09
Ernst & Young WACC och rörelsekapital - Slutrapport (pdf 283 KB) 2010-05-19
Hagman Energy AB Stickprovsundersökning för att verifiera normvärden (pdf 538 KB)  
Grontmij AB Verifiering av normvärdeslista (pdf 3 MB) 2011-02-14
ÅF Värdering av framtagna normvärdeslistor för reginnätsanläggningar MED BILAGOR (pdf 7 MB) 2011-02-14
SCB Metodrapport för faktorprisindex avseende elnätsföretag åt Energimarknadsinspektionen januari 2011 (pdf 265 KB) 2011-02-28
Grant Thornton Estimering av kalkylränta (WACC) för elnätsverksamhet under tillsynsperioden 2012-2015 (pdf 410 KB) 2011-05-13
Ernst & Young Estimering av kalkylränta för elnätsverksamhet för åren 2012-2015 (pdf 341 KB) 2011-05-13

Externa PM

FörfattareTitelDatum
Jan Bergstrand Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet (pdf 134 KB) 2009-12-04
Göran Bergendahl Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet – kommentarer (pdf 107 KB) 2010-02-16
Stefan Yard Yttrande avseende PM ”Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet” (pdf 177 KB) 2010-03-04

Föreskrifter

TitelDatumStatus
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet (pdf 68 KB)
Dessa föreskrifter ersätter NUTFS 1998:1.
2013-01-07 I kraft

EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten (pdf 50 KB)
Dessa föreskrifter ersätter STEMFS 2010:5.

2013-12-03 I kraft
EIFS 2010:6 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek; (pdf 228 KB) 2010-10-15 I kraft
EIFS 2011:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram; (pdf 199 KB) 2011-03-24 I kraft

Förordningar

TitelDatumStatus
Elförordning (2013:208) 1994-09-08 I kraft
Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet 1995-10-26 I kraft
Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el 1999-07-08 I kraft
Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) 2010-04-29 I kraft

Lagar

TitelDatumStatus
Ellagen (1997:857) Väsentliga delar för förhands-regleringen trädde i kraft 2010-01-01 och 2012-01-01 I kraft

Övriga dokument

TitelDatumStatus
Statens Offentliga Utredningar 2007:99, Förhandsprövning av nättariffer m.m (pdf 3 MB) Nov 2007 Delbetänkande
Regeringsuppdrag: "Förslag förordning kapitalbas" (pdf 3 MB) 2009-02-29 Slutlig
Regeringens proposition 2008/09:141 (pdf 1 MB) 2009-03-05 Slutlig
SCB:s Faktorprisindex för byggnader   Publicerade data
          Startsida för denna statistik    
          Byggkostnadsutvecklingen 1910 - 2013    
          Excelfil innehållande statistiska data (Extern fil)    
Excelfil för sammanställning av intäktsram enligt EI:s schablonmetod    
          Intäktsram beräkning v2.3 (xlsx 1 MB) för Excel 2007-2010 2011-02-17 Slutlig
          Intäktsram beräkning v2.3 (xls 5 MB) för Excel 2003 och äldre 2011-02-17 Slutlig
          Följebrev samt instruktion (pdf 264 KB) 2010-12-02 Publicerad
Kodöversättningslista för trafo, jordkabel och luftledning (xls 114 KB) 2010-11-18 Publicerad
Normvärdeslista (xls 308 KB) 2014-02-14 Publicerad
Fackmatrislista v3.0 (pdf 52 KB) 2011-02-04 Slutlig
XML-specifikation för import av kapitalbasdata till IT-systemet Kent v.1.2 (pdf 105 KB) 2010-12-02 Uppdaterad
XML-schema för import av kapitalbasdata till IT-systemet Kent v.1.2 2010-12-02 Uppdaterad
Handbok för redovisning av intäktsram - Förhandsreglering av elnätsföretag Version 3.1 (pdf 3 MB) 2011-03-01 Publicerad
          Bilaga 2 Tabell Översättningslista trafo upp t.o.m. 24 kV version 2 (xls 20 KB) 2011-03-05 Publicerad
          Bilaga 2 Tabell Översättningslista ledningar över 24 kV version 1 (xls 48 KB) 2010-12-16 Publicerad
          Bilaga 2 Tabell Översättningslista ledningar upp t.o.m. 24 kV version 2 (xls 89 KB) 2010-12-16 Publicerad
Faktorprisindex för elnätsföretag (pdf 125 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2010 - Lokalnät (pdf 47 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2011 - Lokalnät (pdf 15 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2012 - Lokalnät (pdf 16 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2013 - Lokalnät (PDF 15 KB) 2013-11-13 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2010 - Regionnät (pdf 46 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2011 - Regionnät (pdf 15 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2012 - Regionnät (pdf 16 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2013 - Regionnät (PDF 15 KB) 2013-11-13 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2010 - Stamnät (pdf 44 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2011 - Stamnät (pdf 13 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2012 - Stamnät (pdf 13 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorsprisindex för elnätsföretag 2013 - Stamnät (PDF 12 KB) 2013-11-13 Publicerad
Fullmaktsblankett förhandsreglering elnätstariffer 2012-2015 (pdf 115 KB)
Kan fyllas i med Adobe Reader
2011-02-01 Publicerad

Använd nedanstående filer för uppföljning/prognos under tillsynsperioden

Handledning v.1.1 (pdf 1 MB) 2013-03-08 Publicerad
Handledning v.2.0 (pdf 2 MB) 2013-03-08 Publicerad
Datafil (xlsx 285 KB) 2013-11-12 Publicerad
Prognosverktyg v.1.1 (xlsx 204 KB)
Version 1.1 med korrigering för kvalitetsreglering och överdebiteringstillägg är för elnätsföretag som inte överklagat sin intäktsram (i enlighet med Ei:s beslut 2011)
2013-11-19 Publicerad
Prognosverktyg v.2.0 (xlsx 218 KB)
Version 2.0 är för elnätsföretag som överklagat beslutad intäktsram, alltså korrigerad i enlighet med Ei:s yttranden om överklagade intäktsramar hösten 2012
2013-11-12 Publicerad